Monthly Archives: jaanuar 2018

Ani­ja va­pi-li­pu ka­van­deid muu­de­tak­se veel

Kolme võistlustöö autoritel paluti kavandeid täiendada. Rii­gi­kant­se­lei süm­boo­li­ka­ko­mis­jon ei kiit­nud Ani­ja val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­si pa­ri­maid va­pi ja li­pu ka­van­deid ka pä­rast pa­ran­dus­te te­ge­mist heaks, vaid an­dis...

Ekst­rö­mi Mar­sil osa­le­nu­te arv kas­vab iga aas­ta­ga – tä­na­vu käis Kolga mat­ka­ra­da­del 2500 ini­mest

Es­ma­kord­selt olid Ekst­rö­mi Mar­si ajal Kol­ga mõi­sas näi­tu­sed, töö­toad, ta­lu­kau­pa­de laat ja fil­mi­sean­sid. „Ela­gu va­ba Ees­ti!“ hüüd­sid Front Li­ne Ees­ti me­hed möö­du­nud lau­päe­va, 27. jaa­nua­ri...

Omni­va plaa­nib vä­hen­da­da kir­ja­kas­te

Om­ni­va oo­tab 6. märt­si­ni et­te­pa­ne­kuid, mil­li­sed kir­ja­kas­tid võiksid al­les jää­da. Ka­su­tu­se­ta kir­ja­kas­tid ee­mal­da­tak­se. Om­ni­va esin­da­jad käi­sid jaa­nua­ris koh­tu­mas oma­va­lit­sus­juh­ti­de­ga, et aru­ta­da, kui­das kor­ras­ta­da kir­ja­kas­ti­de võr­gus­tik­ku....

Ekströmi Marss – rahvasport ja ajalugu koos

Tänavu Ekströmi Marsi ettevõtmistega liitunud puitmajafirma Nordic Housese Facebooki-lehel on pilte pesakastide valmistamisest, matkajatest ja firma toitlustuspunktist. „Olete kindlasti nõus, et oli üks mõnus...

Miks ei kor­ral­da­tud Ani­ja val­la ame­ti­koh­ta­de­le kon­kurs­si

Val­la­ma­jast on kü­si­tud, miks ei kor­ral­da­tud Ani­ja val­la­va­lit­su­se va­ba­de­le ame­ti­koh­ta­de­le kon­kurs­si, vaid võe­ti töö­le en­di­sed Aeg­vii­du amet­ni­kud. Ala­tes 1. jaa­nua­rist töö­ta­vad Ani­ja val­la­va­lit­su­ses ma­jan­duss­pet­sia­list Enn...

Sõnumitoojas 24. jaanuaril

Kuusalu volikogu esimees on KALMER MÄRTSON; Kuusalu valla avatud juhtimise kokkulepe on allkirjastatud; ASil Eesti Keskkonnateenused algas Kuusalu vallas uus jäätmeveoperiood; Ringkonnakohus ei...

Kuu­sa­lu kool või­tis EK­Li uju­mis­võist­lus­tel 2. ko­ha

MA­RIAN­NE SEI­MAN Ree­del, 19. jaa­nua­ril Lok­sa uju­las toi­mu­nud Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du (EKL) uju­mis­võist­lus­tel saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond ül­dar­ves­tu­ses 2. ko­ha. Võit­jaks tu­li Tar­tu Tam­me Kool...

Töö­rühm aru­tab – ku­hu pla­nee­ri­da Raa­si­ku val­las uu­si kor­ter­ma­ju

Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se töö­rühm on jõud­nud ela­mua­ren­du­se tee­ma­ni. Raa­si­ku val­las käib prae­gu üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne. Pla­nee­ri­gut teeb Ske­past&Puh­kim OÜ, val­las on moo­dus­ta­tud üldp­la­nee­rin­gu töö­rühm, ku­hu...

Kuusalu koorilaulu suur tunnustus

Kuusalu valla kultuurilugu on saanud auväärset täiendust – Eesti Kooriühing nimetas Kolga-Kuusalu kammerkoori aasta kooriks. Lauljad ja dirigent kommenteerisid, et on väga õnnelikud ja...

Sel­gu­sid Har­ju­maa si­se­ker­ge­jõus­ti­ku meist­rid

13. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa 2018. aas­ta si­se­meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Mees­te kau­gus­hüp­pes tu­li maa­kon­na meist­riks Kuu­sa­lu val­la sport­la­ne Sö­ren Jõõ­ras (Kuu­sa­lu SK), te­ma või­du­tu­le­mus oli...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -