Monthly Archives: jaanuar 2018

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses müü­giau­to­maa­did

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses te­gut­se­nud koh­vik Päi­ke on jaa­nua­rist su­le­tud, koh­vi, joo­ke ja snäk­ke saab nüüd os­ta Go­Box toi­duau­to­maa­ti­dest. Koh­vi­ku pe­re­nai­ne Kat­rin Pahk üt­les, et viis...

Raa­si­ku vallavolikogu langetas maa­maksu

Maa­mak­su lan­ge­ta­mi­se et­te­pa­ne­ku te­gid vo­li­ni­kud KAI­DO KIR­SIP ja TÕ­NU SUUR­KUUSK. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas möö­du­nud nä­da­lal maa­mak­su mää­ra 2018. aas­taks. Val­la­va­lit­sus oli vo­li­ko­gu­le et­te val­mis­ta­nud eel­nõu,...

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge TOO­MAS TÕ­NI­SE on käi­nud 13 olüm­pia­män­gu­del

EOK en­di­ne pea­sek­re­tär ja asep­re­si­dent TOO­MAS TÕ­NI­SE juh­tis 8 aas­tat Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu. Ani­ja val­la­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ris en­di­ne Aeg­vii­du vo­li­ko­gu esi­mees Too­mas Tõ­ni­se va­li­mis­lii­dus Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus ning...

ASil Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed al­gas Kuu­sa­lu val­las uus jäät­me­veo­pe­riood

Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se han­ke­le sõl­mi­ti jäät­me­veo­le­ping Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­ga 5 aas­taks. Ala­nud aas­ta esi­mes­tel nä­da­la­tel on Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jan­ne He­re­dia Gonzalez saa­nud kir­ju ja te­le­fo­ni­kõ­ne­sid,...

Raa­si­ku vo­li­ko­gu aru­tab kü­la­ra­ha­de maks­mist

Raa­si­ku val­la kü­lad saa­vad val­lalt toe­tust prae­gu kaks kor­da aas­tas. Ra­has­tu­se saa­mi­se eel­dus on, et on va­li­tud kü­la­va­nem, vas­tu võe­tud kü­la aren­gu­ka­va ning te­gut­seb...

Ani­ja vo­li­ko­gus on 19 lii­get 3 ni­me­kir­jast

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus on 11 koh­ta va­li­mis­lii­dul Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus, 5 Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nal, 3 Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­nal. Pä­rast sü­gi­sel toi­mu­nud ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mi­si ühi­ne­sid Ani­ja ja Aeg­vii­du...

NELE TRU­BER või­tis Ees­ti-Soo­me meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li

Raa­si­ku val­la maad­le­ja, 16aas­ta­ne Ne­le Tru­ber (Kor­rus 3) või­tis lau­päe­val, 20. jaa­nua­ril Soo­mes Tuu­su­las toi­mu­nud Ees­ti-Soo­me juu­nio­ri­de va­ba­maad­lu­se meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li. Ke­ha­kaa­lus ku­ni 53 kg osa­les...

„Ise­gi, kui ma kõik kao­tan …“

AR­DO NIIN­RE, Raa­si­ku abi­val­la­va­nem Tun­nis­tan, et se­da peal­kir­ja ar­va­mus­loo­le mõel­des pol­nud ma ori­gi­naal­ne. Sain idee 11. sep­temb­ril 2015. aas­tal Aru­kü­la rah­va­ma­jas li­nas­tu­nud Ar­vo Pär­ti kä­sit­le­nud Do­rian...

ARVI KA­RO­TAM: „Ani­ja val­la ee­lar­ve prio­ri­tee­did on areng ja ini­me­sed.“

Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM, vo­li­ko­gu võt­tis tä­na­vu­se ee­lar­ve vas­tu ühe­hääl­selt. Kas see tu­li Tei­le ül­la­tu­se­na? „Ei, see pol­nud ül­la­tus, sest oli­me ee­lar­ve koos­ta­mi­sel tei­nud vä­ga...

SPORDIUUDISED

Aru­kü­la tõu­sis Ees­ti saa­li­jalg­pal­li II lii­ga liid­riks. Pü­ha­päe­val, 21. jaa­nua­ril Aru­kü­las toi­mu­nud män­gus alis­ta­ti se­ni­ne lii­der Kad­ri­na 10:3 ning Aru­kü­la tõu­sis 18 punk­ti­ga uueks...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -