Monthly Archives: jaanuar 2018

Sõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2017. aas­tal toi­mu­nust

AAS­TA KUL­TUU­RI­SÜND­MU­SED 1. 10. au­gus­til ava­ti Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di ees Eduard Ah­ren­si mä­les­tus­märk, mida rahastati annetustest. 2. Ani­jal ava­ti ümberkujundatud mõi­sa­park. 3. Kuu­sa­lu mees­koor tä­his­tas 150. sün­ni­päe­va...

Ani­ja val­la saa­li­jalg­pal­li­meis­ter on taas Põr­gu­põh­ja

16. det­semb­ril kor­ral­da­sid Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ja spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted 4. kor­da val­la meist­ri­võist­lu­sed saa­li­jalg­pal­lis. Tä­na­vu osa­lesid 7 võist­kon­da, kõik män­gi­sid oma­va­hel ühe män­gu. Kol­man­dat...

Raa­si­ku Lion­sid ai­ta­sid üle Ees­ti laia­li ja­ga­da 2000 paa­ri jalg­pal­li­ja­la­nõu­sid

Nor­rast an­ne­ta­tud uu­si ja­la­nõu­sid jõu­dis Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi­le Jo­ker 55, Ani­ja jalg­pal­lik­lu­bi­le 34 paari. Aas­ta lõ­pus saa­bus Rap­la hea­te­ge­vus­li­ku­le lionsk­lu­bi­le Nor­rast 2000 paa­ri Ni­ke jal­g­pal­li­ja­lat­seid, mil­le...

Sel­gus Ani­ja val­la esi­me­ne meis­ter võrk­pal­lis

26. det­semb­ril toi­mu­sid Keh­ra spor­di­hoo­nes Ani­ja val­la esi­me­sed meist­ri­võist­lu­sed võrk­pal­lis. Re­gist­ree­rus kaks võist­kon­da, val­la meis­ter sel­gus ühe män­gu põh­jal. Ühest võist­kon­nast pi­di väl­ja­kul ole­ma 5...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -