Monthly Archives: jaanuar 2018

Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ees­ti ja ve­ne noo­red lõi­mu­sid seik­lus­laag­ris

26.-28. det­semb­ril oli Keh­ra, Raa­si­ku ja Aru­kü­la noor­te­kes­ku­se ühisp­ro­jekt „Seik­lus­ja­nu­li­sed”. Kol­me­päe­va­ses seik­lus­laag­ris osa­le­nud noo­red kom­men­tee­ri­sid – ees­ti ja ve­ne noo­red on sa­ma­su­gu­sed, ole­ne­ma­ta ema­kee­lest hu­vi­ta­vad...

Mil­li­sed on teie val­la/lin­na jaoks suu­ri­mad väl­ja­kut­sed 2018. aas­tal?

Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM: „Ani­ja val­la üks suu­ri­m väl­ja­kut­se ala­nud aas­tal on Eu­roo­pa Lii­du ja rii­gi toe­tus­te abil viie suu­rin­ves­tee­rin­gu el­lu­vii­mi­ne. Need on Keh­ra...

Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­li­võist­kon­nad võist­le­sid aas­ta­lõ­pu­tur­nii­ril

Aasta lõpus, 16.-30. det­semb­ri­ni kes­tis Tal­lin­nas Ka­le­vi spor­di­hal­lis tra­dit­sioo­ni­li­ne aas­ta­lõ­pu­tur­nii­r mi­ni­jalg­pal­lis, kus osa­le­sid ka Raa­si­ku FC Jo­ke­ri, Ani­ja JK ning Kuu­sa­lu JK Ra­da ja...

Kuu­sa­lu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni ju­hi­na jät­kab AND­RES HEIN­VER

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu tü­his­tas 28. det­semb­ril ot­su­sed, mil­le­ga no­vemb­ri lõ­pus va­li­ti nel­ja­le ko­mis­jo­ni­le esi­me­hed. Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon, sot­siaal­ko­mis­jon ning ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jon on nüüd juh­ti­de­ta...

MAIT KRÖÖNST­RÖM lah­kus 3 kuuks Kuu­sa­lu vo­li­ko­gust

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald pea­tas oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na kol­meks kuuks – ku­ni 20. märt­si­ni 2018. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le:...

Raa­si­ku val­da li­san­dus det­semb­ris 27 ko­da­nik­ku

Suurt ko­da­ni­ku­kam­paa­niat Raa­si­ku val­las tä­na­vu pol­nud. En­ne jõu­le kuu­lu­tas val­la­va­lit­sus sot­siaal­mee­dias ja val­la ko­du­le­hel, et kõi­ki­de det­semb­ris val­da sis­se kir­ju­ta­nu­te va­hel loo­si­tak­se väl­ja aja­le­he...

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees jäi va­li­ma­ta

Vo­li­ko­gu asee­si­me­heks va­li­ti 12 poolt- ja 7 vas­tu­hää­le­ga UR­MO RIS­TI­SAAR va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 28. det­semb­ri is­tung ku­ju­nes aja­loo­li­seks, ku­na se­da jõud­sid ju­ha­ta­da kolm...

ELF­RIE­DE PORK­VE­LI töö­tas Aeg­vii­du koo­lis üle poo­le sa­jan­di

„Esi­me­sest päe­vast ala­tes tund­sin, et siin on ko­du,“ üt­leb 51 aas­tat Aeg­vii­du koo­li õpe­ta­ja­na töö­ta­nud ELF­RIE­DE PORK­VE­LI. Det­semb­ris sai Aeg­vii­du kool 100aas­ta­seks. Elf­rie­de Pork­ve­li töö­tas...

JÜRI LILL­SOO päl­vis väi­ke­se HOL­ME­RI

HO­Li tun­nus­tu­sau­hin­nad HOL­ME­Rid an­ti üle 30. det­semb­ril rah­vu­soo­pe­ris Es­to­nia toi­mu­nud Har­ju­maa bal­lil. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, en­di­ne Keh­ra lin­na­pea ja Ani­ja val­la­va­nem Jü­ri Lill­soo päl­vis Har­ju­maa...

AD­RIAN AIO ja ALEK­SAND­RA KORT­ŠE­NO­VA olid TV 10 Olüm­pias­tar­ti sarjas edu­kad

9. det­semb­ril Võ­rus toi­mu­nud TV 10 Olüm­pis­tar­ti 47. hooa­ja I eta­pil tu­li Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Ad­rian Aio noo­re­ma­te pois­te kõr­gus­hüp­pes 73 võist­le­ja seas tu­le­mu­se­ga...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -