Monthly Archives: jaanuar 2018

Vaba­dus­sõ­ja muu­seum Keh­ra jaa­ma­hoo­nes ava­tak­se veeb­rua­ris

Ku­na Keh­ra la­hin­gu aas­ta­päe­vaks, 4. jaa­nua­riks ei ole jaa­ma­hoo­ne re­no­vee­ri­mis­tööd lõp­pe­nud, lü­ka­ti Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­mi­ne 12. veeb­rua­ri­le. Keh­ra jaa­ma­hoo­ne au­gus­tis ala­nud re­konst­ruee­ri­mis­tööd pi­did lõp­pe­ma...

Polii­ti­li­sest ka­tu­se­ra­hast 13 000 eu­rot La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi jaoks

Ida-Har­jus saab suu­ri­ma sum­ma riik­lik­ku niiöel­da ka­tu­se­ra­ha Ani­ja val­d Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu auks püs­ti­ta­tud La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­seks: EK­RElt 3000 eu­rot, Kes­ke­ra­kon­nalt 5000 eu­rot ja...

Küsi­mus UR­MAS KIRT­SI vo­li­tus­test vo­li­ko­gus

En­ne aas­ta­va­he­tust ker­kis Are­ne­va Kuu­sa­lu Val­la Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus üles kü­si­mus, kas oli seaduslik, et 13. det­semb­ril val­la­va­ne­maks va­li­tud Ur­mas Kirt­si osa­les vo­li­ko­gu liik­me­na Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu...

Aru­kü­la aas­ta­lõ­pu­ball tõi mõi­sa ka uusi pi­du­li­si

Aas­ta­lõ­pu­bal­lil oli li­gi 50 kü­la­list – roh­kem po­leks Aru­kü­la mõi­sa saa­li ka tant­si­ma mah­tu­nud. „Aru­kü­las on ini­me­si, kes os­ka­vad hin­na­ta head muu­si­kat ja mõ­nu­sat peoat­mos­fää­ri...

Aru­kü­la ja Ani­ja saa­li­jalg­pal­li­mees­kon­da­de män­gu­dest

Saa­li­jalg­pal­li tei­ses lii­gas on 6 võist­kon­da, kõik män­gi­vad oma­va­hel kaks kor­da. Pä­rast esi­mest rin­gi ju­hib 12 punk­ti­ga SK Kad­ri­na, sa­ma pal­ju punk­te on 2....

Ani­ja val­la süm­boo­li­ka­le 30 ka­van­dit

Ani­ja val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­si­le esi­ta­ti 30 va­pi ja li­pu ka­van­dit. Ümb­rik­ke au­to­ri­te and­me­te­ga ei ole süm­boo­li­ka va­li­mi­seks moo­dus­ta­tud 7 liik­me­li­ne hin­da­mis­ko­mis­jon veel ava­nud, kuid märk­sõ­na­de...

Muu­da­tu­sed Ani­ja val­la­va­lit­su­ses

Uuest aas­tast töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses in­fos­pet­sia­lis­ti­na Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se se­ni­ne kant­se­leis­pet­sia­list Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov. Te­ma töö­ka­bi­net Keh­ras on val­la­ma­ja tei­sel kor­ru­sel, val­la­sek­re­tä­ri ka­bi­ne­ti kõr­val. Seal on...

Lüü-Türr esi­nes Har­ju aas­ta­lõ­pu­bal­lil

Raa­si­ku val­la ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­sam­bel Lüü-Türr as­tus 30. det­semb­ril esi­mest kor­da rah­vu­soo­pe­ri Es­to­nia la­vale Har­ju­maa bal­lil. An­samb­li laul­ja ja ju­hen­da­ja Tiit Saa­re: „Mul­jed on...

Ani­ja val­la aren­dus­juht läheb töölt

Aren­dus­juht In­geld­rin Au­gi vii­ma­ne töö­päev Ani­ja val­la­va­lit­su­ses on 11. jaa­nua­ril. „Mul on kah­ju siit lah­ku­da, pal­ju olu­li­si as­ju jääb poo­le­li, mit­meid ideid el­lu vii­ma­ta,...

KAJA SEPP kir­jel­dab raa­ma­tus „Kas­sii­se­loom“ oma lap­se­põl­ve Va­na­kü­la

Kir­ja­nik KA­JA SE­PA ema ja isa sün­ni­ko­dud on Kuu­sa­lu val­las asu­vas Va­na­kü­las. Sep­temb­ris il­mus Va­na­kü­la Fa­ce­boo­ki-le­he­le uu­dis: „Kas tead­si­te ju­ba, et Väl­jaot­sa Ka­ja kir­ju­tas raa­ma­tu....

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -