Monthly Archives: detsember 2017

Kas Kuu­sa­lu va­jab uut pas­to­raa­di­põ­len­gut?

Kui ki­ri­kuaiast must suit­su­sam­mas tõu­sis, läks Kuu­sa­lus elu äk­ki kii­reks. Kõik plaa­nid, mis sel­le­le päi­ke­se­pais­te­li­se­le ke­va­dõh­tu­le olid pan­dud, tu­li üm­ber mõel­da. Toi­mu­mas oli mi­da­gi...

PIIA-LIIS SEE­DER või­tis juu­nio­ri­de Eu­roo­pa MV pronks­me­da­li

GUI­DO TREES Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril toi­mu­sid Lä­tis Mals­pil­si spor­di­hoo­nes noor­te ja juu­nio­ri­de Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas ja FIN­SO maail­ma ka­ri­ka­sar­ja 2017. aas­ta vii­ma­ne etapp. Juu­nio­ri­de va­nu­sek­las­sis U18...

Raa­si­ku val­la kruu­sa­teed oo­ta­vad grei­der­da­mist

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se on vii­ma­sel ajal tih­ti pöör­du­tud ja kur­de­tud, et kruu­sa­teed on vä­ga keh­vas sei­su­kor­ras. Val­la­va­lit­su­se hal­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ar­go Laks mär­kis, et mõis­tab ini­mes­te...

Süü­da­ti esi­me­sed ad­ven­di­küün­lad

Keh­ra rah­va­ma­jas tä­his­ta­ti esi­mest ad­ven­ti pü­ha­päe­val, 3. det­semb­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi mu­di­las­koo­ri ja kla­ve­ri­duo Kea­mo kont­ser­di­ga. Rah­vast ter­vi­tas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, ad­ven­di­küün­la süü­tas Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kuõ­pe­ta­ja...

MAR­TI HÄÄL: „Ta­ha­me tuua Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mis­se põ­hi­mõt­te­li­si muu­tu­si.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees MAR­TI HÄÄL va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, ole­te ame­tis ol­nud üle kuu aja. Kui­das see aeg on läi­nud? „Va­ra on veel jä­rel­du­si te­ha,...

Raa­si­ku põ­hi­kool või­tis koo­li­de­va­he­li­se rah­vas­te­pal­li

Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­se võist­lu­se rah­vas­te­pal­lis või­tis põ­hi­koo­li­dest Raa­si­ku, kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses sai Kuu­sa­lu 2. ko­ha. 1.-3. klas­si pois­te võist­lu­sel 16. no­vemb­ril Jü­ris võit­sid 24 mees­kon­na seas esi­ko­ha...

Anija valla noortekogu jagas helkureid

Eelmisel nädalal jagasid Anija valla noortekogu liikmed Eesti Noorteühenduste Liidu kampaania „Jää silma“ raames Alavere põhikooli ning Kehra suure ja väikese koolimaja ees helkureid....

Kuusalu valla valikud

Kuusalu valla valijad on oma eelistused välja öelnud, vallavolikogu koosseis moodustus selliselt, et kokkulepeteni pole seni jõutud. Olukord teeb muret ka rahvaesindajatele endile. Seda...

Kuu­sa­lu val­la lah­ti­sed MV uju­mi­ses

Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril toi­mu­sid Kuu­sa­lu uju­las val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed. Ku­ni 13aas­tas­test tüd­ru­ku­test või­tis 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se Mia Mar­leen Kaa­bel 31,04 se­kun­di­ga, järg­ne­sid Gi­ze­la Gu­nin (31,59)...

Pla­nee­ring või­mal­dab Keh­ras­se um­bes 450 uut ela­nik­ku

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le­ga ka­van­da­tak­se Keh­ras­se Põh­ja, Mul­la ja Sa­lo tä­na­va­te ning Ko­se maan­tee va­he­le uut ela­mu­piir­kon­da. Li­gi kaks aas­tat ta­ga­si al­ga­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -