Monthly Archives: detsember 2017

Sõnumitoojas 6. detsembril

Planeering võimaldab Kehrasse umbes 450 uut elanikku; Anija valla kolm lasteaeda on kavas ühendada; Olümpiakomitee kinkis Kehra koolile 25 paari suuski; Anija vallas...

Kuu­sa­lu koo­li mä­lu­män­gu­rid Har­ju pa­ri­mad

Kuu­sa­lu keskkoo­li 9. b klas­si õpi­la­sed Kat­riin Rüüt­sa­lu, Os­kar Pais­te, Ako Rand­maa ja Tõ­nis La­he­maa osa­le­sid Ees­ti koo­li­noor­te mä­lu­män­gu meist­ri­võist­lus­te Har­ju­maa voo­rus, ko­gu­sid 62...

Kuu­sa­lu ale­vi­ku koh­ta esi­ta­ti põh­ja­li­kum pla­nee­ring

Uued aren­gui­deed – töö­ta­da väl­ja ring­liik­lus- ja ha­ru­teed üm­ber Kuu­sa­lu ale­vi­ku, aren­da­da elu-, äri- ja töö­kesk­kon­da. Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli 22. no­vemb­ri õh­tul val­la üld­pla­nee­rin­gu Kuu­sa­lu...

Novem­ber Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus EK­RE saa­di­ku­te pil­gu lä­bi

Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li, Su­lev Vald­maa, saa­di­kud EK­RE ni­me­kir­jast Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus Kuu­sa­lu uue val­la­vo­li­ko­gu koos­sei­su esi­me­sest is­tun­gist 31. ok­toob­ril on möö­du­nud kuu ae­ga. Vo­li­ko­gu is­tun­gid toi­mu­sid ka 8. ja 29....

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu jät­tis ko­mis­jo­ni­de asee­si­me­hed va­li­ma­ta

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­ha­le kan­di­daa­te ei esi­ta­tud, ne­li ko­mis­jo­ni said esi­me­he. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis kol­ma­päe­va, 29. no­vemb­ri is­tun­gil ala­tis­te ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed. Kan­di­daa­te esi­ta­sid va­li­mis­lii­tu­de Üks...

Raa­si­ku ÜVK ehi­ta­jalt nõu­tak­se lep­pet­rah­vi

Lep­pet­rah­vi määr töö­de­ga ve­ni­ta­mi­se eest on ku­ni 10 prot­sen­ti le­pin­gu ma­hust ehk 48 000 eu­rot. OÜ Vänd­ra MP hak­kas Raa­si­kul ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ke ehi­ta­ma mullu su­vel....

Kuu­sa­lu va­nae­ma­de rühm TIIU ül­la­tas oma 30. sün­ni­päe­va eten­du­se­ga pub­li­kut

Kuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu kont­sert-la­vas­tus oli tem­po­kas ja täp­selt pai­ka pan­dud, juu­bi­la­ri en­da 15 tant­su ning Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­te, Vi­ha­soo ja Lok­sa mem­me­de tant­su­rüh­ma­de, Kuu­sa­lu...

Aru­kü­la koo­li laul­jad võit­sid Har­ju­ fes­ti­va­li

Keh­ra kuns­ti­de­koo­li kolm an­samb­lit saa­vu­ta­sid Har­ju­maa lau­luan­samb­li­te fes­ti­va­lil 3. ko­ha. 17. no­vemb­ril Saue val­la kul­tuu­ri­kes­ku­ses toi­mu­nud Har­ju­maa koo­li­noor­te vo­kaa­lan­samb­li­te fes­ti­va­lil osa­le­sid viies va­nu­se­rüh­mas kok­ku 23...

Olüm­pia­ko­mi­tee kin­kis Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Kii­li koo­li­le suu­sad

Suus­ki käis es­mas­päe­val, 4. det­semb­ril Keh­ras koo­li­juh­ti­de­le üle and­mas Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee asep­re­si­dent, purjetamise ka­he­kord­ne olüm­pia­me­da­list TÕ­NU TÕ­NIS­TE. 2010. aas­tal alus­tas Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pro­jek­ti „EOK tu­leb...

Ani­ja val­la bee­bi­pi­du

Keh­ra rah­va­maj­ja kut­su­ti 21. no­vemb­ril Ani­ja val­las vii­ma­se poo­laas­tal sün­di­nud 31 last koos va­ne­ma­te­ga. Pal­jud oli hai­ges­tu­nud, bee­bi­peo­l osales 19 last. Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -