Monthly Archives: november 2017

Ani­ja val­la kü­la­de ka­rao­ke­võist­lus

Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril toi­mus Ani­ja val­la 9. kü­la­de ka­rao­ke­võist­lus „Naab­rist pa­rem“. Tra­dit­sioo­ni­li­selt kor­ral­dab se­da eel­mi­sel aas­tal võit­nud kü­la, kuid ku­na mul­lu läks esi­koht Raa­si­ku...

Kot­ka park­la ehi­ta­ja han­ge

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das Kot­ka kü­las­se ka­van­da­tud „par­gi-rei­si“ park­la ehi­ta­ja leid­mi­seks rii­gi­han­ke, pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 17. no­vem­ber. Täh­ta­jaks esi­ta­ti kolm pak­ku­must, hin­nad olid va­he­mi­kus...

Aeg­vii­du val­la lipp an­tak­se ER­Mi­le

Ees­ti Rah­va Muu­seu­mi di­rek­tor Tõ­nis Luu­kas pöör­dus oma­va­lit­sus­te­le poo­le kir­ja­ga, mil­les tea­tab, et ERM võ­taks mee­lel­di oma muu­seu­mi ko­gus­se hal­dus­re­for­mi käi­gus ak­tiiv­sest ka­su­tu­sest väl­ja...

Aruküla kooli võistkond võitis Robotexil

Aruküla põhikooli robootikaringi kaks võistkonda osalesid 24. novembril Euroopa suurimal robootikavõistlusel Robotex. Nad võistlesid kategoorias VEX IQ Challenge Ringmaster 5.-8. klassi õpilaste seas. Selle...

Sõnumitoojas 22. novembril

Anija vallavalitsus kinnitati ametisse; Aasta lõpuni jätkavad Aegviidu vallamajas kõik ametnikud; Aegviidu perearst paneb ameti maha; Jäneda-Aegviidu näitering mängib ajaloolis-ulmelist tõsielulugu; Kuusalu Keskväljak...

Saar­la­sed tõid Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja ko­ha­li­ku au­to­ri näi­den­di

Ta­ri­tu Tu­ba­tea­ter Saa­re­maalt la­vas­tas Kuu­sa­lu ela­ni­ku ENE­LI SE­PA kir­ju­ta­tud „Ron­gi“. Ke­va­del oli Saa­re­maal Ta­ri­tu rah­va­ma­jas seal­se tu­ba­teat­ri esie­ten­dus. Tru­pi la­vas­ta­ja Hel­le Kes­kü­la oli uueks tü­kiks...

Koo­li­fil­mi kon­kur­silt tu­li kaks esi­koh­ta Aru­kül­la

Pa­ri­ma lü­hi­män­gu­fil­mi te­gi KAI­DI KAL­DAS, muu­si­ka­vi­deo­te ka­te­goo­ria või­tis EIK ERIK SIKK ehk EiK. Tä­na­vu­se aas­ta pa­ri­ma­te koo­li­fil­mi­de au­to­rid olid kut­su­tud 11. no­vemb­ril Tal­lin­nas­se Bal­ti Fil­mi-...

KAJA PIIR­FELDT Ani­ja val­last on pa­rim maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­ja

Maae­lu Eden­da­mi­se Sih­ta­su­tus (MES) va­lis 2017. aas­ta pa­ri­maks maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­jaks Ani­ja val­last piimakarja pidaja KA­JA PIIR­FELD­TI, kes töö­tab ka Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses. 2017. aas­ta pa­ri­mat maa­ma­jan­du­se­ria­la...

Kol­ga muu­seum avab näi­tu­se fon­di­hoid­ja GIT­TA TRUU­SI koo­li­tööst – rah­vus­li­kust kä­si­töö­st

Sa­maaeg­selt saab vaa­da­ta Tar­tu män­guas­ja­muu­seu­mist Kol­ka too­dud näi­tust „Ki­ri ka­ri“. Kuu­sa­lus õmb­le­ja ja ak­tiiv­se ise­te­ge­vus­la­se­na tun­tud Git­ta Truus on ala­tes ok­toob­rist Kol­ga muu­seu­mi fon­di­hoid­ja. Kaks...

Ani­ja val­la esin­da­jad HO­Lis

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ni­me­tas vo­li­ko­gu esin­da­jaks Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gus val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Jaan Oruaa­sa ja te­ma asen­da­jaks asee­si­me­he Peep Ka­se. Val­la­va­lit­su­se esin­da­jaks HO­Lis ni­me­ta­ti val­la­va­nem...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -