Monthly Archives: november 2017

Keh­ra kuns­ti­de­kool tä­his­tas juu­be­lit 5 kont­ser­di­ga

Plaat­pil­lian­samb­li Xi­lo­fo­no juu­be­li­kont­ser­di­ga ala­nud Keh­ra kuns­ti­de­koo­li sün­ni­päe­va­nä­dal kul­mi­nee­rus kont­ser­ti­de­ga güm­naa­siu­mis ja kuns­ti­de­koo­lis. Nä­da­la sees oli kuns­ti­de­koo­lil kolm kont­ser­ti – enda saa­lis mu­sit­see­ri­sid õpe­ta­jad ja õpi­la­sed,...

Lok­sa bus­si­jaa­ma ja Kon­su­mi esi­sed val­mis

Maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel on üm­ber ehi­ta­tud Lok­sa bus­si­jaa­ma esi­ne ala. Tee­töö­de ajal oli bus­si­pea­tus üle vii­dud koo­li­ma­ja kõr­val asu­va ben­sii­ni­jaa­ma juur­de, ala­tes eel­mi­se nä­da­la tei­sest...

Politseikroonika

20. novembri õhtul kell 21.06 tea­tati, et Loksal Pos­ti tänaval põleb kasutuseta vana lin­na saun. Päästjad kustutasid tulekahju kella 23.07ks. Kasutuseta hooned peavad linnapildist kaduma,...

Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne jõu­luks veel ei val­mi

Aeg­vii­du koo­li juu­be­li­pi­du lük­kub spor­di­saa­li ehi­tu­se ve­ni­mi­se tõt­tu eda­si. Kui­gi Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne le­pin­gu­järg­ne val­mi­mis­täh­taeg on det­semb­ris, kes­ta­vad ehi­tus­tööd um­bes kuu ae­ga kauem. Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo...

Tüki­ke tu­me­dat šo­ko­laa­di meie ter­vi­se heaks

AN­NE­LI RAA­VE-SEPP, SYN­LAB Ees­ti OÜ la­bo­riarst Kes meist ei soo­viks ela­da või­ma­li­kult hea ter­vi­se­ga või­ma­li­kult kaua? Te­ge­lik olu­kord Ees­tis on aga sel­li­ne, et vaa­ta­ma­ta kesk­mi­se eluea...

Kuu­sa­lu koo­li tüd­ru­kud on Ees­ti meist­rid rah­vas­te­pal­lis

Ree­del, 24. no­vemb­ril sel­gi­ta­ti Vil­jan­dis 4.- 5. klas­si pois­te ja tüd­ru­ku­te va­ba­riik­li­kud meist­rid rah­vas­te­pal­lis. Tüd­ru­ku­test või­tis esi­ko­ha Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond, Kuu­sa­lu koo­li poi­sid said...

Tallinna-Narva maanteest

Oleme aastaid vahendanud kiitvaid kommentaare, et Kuusalu valda on kasulik elama kolida, sest tänu Tallinna-Narva neljarealisele maanteele jõuab autoga pealinna ja koju tagasi kiiresti....

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tun­nus­tas pa­ri­maid ko­da­nik­ke ja sport­la­si

Raa­si­ku val­la pa­ri­ma sport­la­se tiit­li sai vi­bu­lask­ja RAIT OTS. Raa­si­ku val­las on aas­ta sil­ma­paist­va­maid isi­kuid ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­da­ni­kuü­his­kon­na vald­kon­nas tun­nus­ta­tud tra­dit­sioo­ni­li­selt ok­toob­ris õpe­ta­ja­te...

Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gus alus­ta­ti juu­be­li­hooa­ja­ga

AND­RES KAAR­MANN Ree­del, 24. no­vemb­ril teh­ti Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas al­gust tra­dit­sioo­ni­li­se mä­lu­män­gu­sar­ja­ga, mis toi­mub see­kord 20. kor­da. Mat­ti Krönst­rö­mi 20 aas­tat ta­ga­si Lok­sal käi­ma lü­ka­tud sa­ri osu­tus...

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud

Lok­sa vo­li­ko­gu kin­ni­tas nel­ja­päe­val, 23. no­vemb­ril vo­li­ko­gu ala­tis­te ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud. Ala­ti­si ko­mis­jo­ne on ne­li. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni koos­seis kin­ni­ta­ti eel­mi­sel is­tun­gil, sel­le esi­mees on Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast Hei­ki...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -