Monthly Archives: veebruar 2019

Aru­kü­la koo­li re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­ne etapp on lõ­pu­sir­gel

Üle-eel­mi­sest nä­da­last te­hak­se koo­li­toi­tu taas oma köö­gis. Aru­kü­la põ­hi­koo­li möö­du­nud su­vel ala­nud re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­se eta­pi tööd on koo­li di­rek­to­ri Avo Möl­si sõ­nul enam-vä­hem val­mis. Vä­he­sed...

Keh­ra las­teae­da­des on A-gri­pi pu­hang

Ani­ja Val­la Las­teaiad saa­tis lap­se­va­ne­ma­te­le in­fo­kir­ja, et Keh­ra las­teae­da­des le­vib A-gripp, hai­gus­juh­tu­meid on nii las­te kui töö­ta­ja­te hul­gas. Las­teae­da­de di­rek­to­ri Eda-Mai Tam­mis­te sõ­nul oli...

Oma­va­lit­sus­te usal­da­mi­se peen kunst

Ko­du­ma­ja­pi­da­mis­tes tek­ki­va­te jäät­me­te kok­ku ko­gu­mi­se peab kor­ral­da­ma ko­ha­lik oma­va­lit­sus – riik üt­leb, mi­da ja kui pal­ju tu­leb ko­gu­da ning ko­gu­kond ot­sus­tab, mil vii­sil ta...

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ne­li ko­mis­jo­ni saa­vad jälle tööle hakata

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus on 6 ala­list ko­mis­jo­ni. Seo­ses det­semb­ris toi­mu­nud või­mu­va­he­tu­se­ga jäid ko­mis­jo­nid juh­ti­de­ta ja ko­mis­jo­ni­de töö lak­kas. Kol­me­le ko­mis­jo­ni­le va­li­ti uued ju­hid vo­li­ko­gu eel­mi­sel is­tun­gil...

Raa­si­ku val­la mä­lu­män­gu­meis­ter on Aru­kü­la põ­hi­kool

25. jaa­nua­ril toi­mus Aru­kü­las Raa­si­ku val­la tä­na­vu­ne mä­lu­mäng, mil­lest võt­sid osa 10 nel­ja­liik­me­list võist­kon­da. Al­lar Vii­vi­ku koos­ta­tud kü­si­mu­sed olid Ees­ti Va­ba­riik 100 ja Raa­si­ku...

Sel­gu­sid Har­ju­maa noor­te meist­rid si­se­ker­ge­jõus­ti­kus

23. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa noor­te meist­ri­võist­lu­sed si­se­ker­ge­jõus­ti­kus. Ku­ni 14aas­tas­te aas­ta­te tüd­ru­ku­te kau­gus­hüp­pe või­tis Ane­te Olk­ko­nen Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK) tu­le­mu­se­ga 4.59 meet­rit. 60...

Politseikroonika

31. jaanuaril kell 19.31 said päästjad väljakutse Suurpea külla Lahe tänavale, kus kortermaja korteris töötas suitsuandur. Sündmuskohale saabudes selgus, et bursuika moodi ahi ajas...

Kuu­sa­lu val­lava­lit­su­se töö­ta­su­de kor­dus­hää­le­tus

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 30. jaa­nua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras olid teist­kord­selt eel­nõud val­la­va­ne­ma töö­ta­su mää­ra­mi­se ning val­la­va­lit­su­se liik­me­te ar­vu ja koos­sei­su kin­ni­ta­mi­se koh­ta. Mõ­le­mad ot­su­sed võe­ti uues­ti...

Kor­ral­da­jad vii­sid Kuu­sa­lu val­la taid­le­jad tal­ve­peol „len­nu­rei­si­le“

Tä­na­vu­se tal­ve­peo eest­ve­da­ja Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli tant­suk­lu­bi Ro­sa Ver­de. Ro­sa Ver­de tant­si­jad va­li­sid lau­päe­val, 2. veeb­rua­ril toi­mu­nud taid­lus­rüh­ma­de ühi­se­le peo­le len­nu­tee­ma. Kõik Kuu­sa­lu val­la ise­te­ge­vus­kol­lek­tii­vid...

25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot, 2. osa

AI­VAR KA­RI, Keh­ra ko­man­do pea­lik Al­gus eel­mi­ses le­hes. 1996. aas­ta lõ­pus mää­ras maa­va­nem Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tu­se ju­hiks Georg Am­bac­hi, kes pea­gi va­he­tas väl­ja ko­gu juht­kon­na ning moo­dus­tas uue...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -