Monthly Archives: veebruar 2019

Aeg­vii­du mä­lu­män­gu või­tis ko­ha­lik võist­kond

8. veeb­rua­ril Aeg­vii­du rah­va­ma­jas toi­mu­nud mä­lu­män­gust võt­sid osa 8 võist­kon­da, kil­va­reid oli Aeg­vii­dust, Keh­rast, Jä­ne­dalt, Al­bust ja Ara­ve­telt. Esi­ko­ha sai 9,5 punk­ti ko­gu­nud Aeg­vii­du võist­kond...

Info­päev kesk­po­lü­goo­ni Tõ­res­ka lin­na­kus viis maao­ma­ni­ke selt­sin­gu moo­dus­ta­mi­se­ni

Val­mi­nud on selt­sin­gu vee­bi­leht LIS ehk „Loo­dus, ini­me­ne ja sõ­ja­vä­gi“ ning teh­tud Fa­ce­boo­ki-grupp in­fo­va­he­tu­seks kesk­po­lü­goo­nil ja teis­tel sõ­ja­väeob­jek­ti­del toi­mu­va koh­ta. „Me kõik ole­me sel­le poolt,...

Sõnumitoojas 6. veebruaril

Kuusalu ettevõtjale JANNO VALDMANNILE aasta elupäästja tiitel; Kuusalu spordikeskuse juures on 20 skulptuuriga lumelinn; Korraldajad viisid Kuusalu valla taidlejad talvepeol „lennureisile”; Kuusalu valla...

MA­RI­JA KUDR­JA­KO­VA Lok­salt noor­soo­töö aas­ta toe­ta­ja

Mi­nis­ter Mai­lis Reps kuu­lu­tas noor­te­vald­kon­na tun­nu­stu­sü­ri­tu­sel aas­ta noor­soo­töö toe­ta­jaks MTÜ Lok­sa Aren­dus­kes­kus ja SA Lok­sa Kul­tuur ju­ha­tu­se liik­me Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va. Ta ju­hib noor­soo­töö eden­da­mi­seks...

Keh­ra pääs­te­ko­man­do juu­be­li­pi­du – 25 töö­kat aas­tat

„25 aas­ta­ga ole­me jõud­nud nii kau­ge­le, et meil on ole­mas kõik tööks va­ja­lik,“ üt­les Keh­ra pääs­te­ko­man­do­pea­lik AI­VAR KA­RI ko­man­do juu­be­li­peol. Keh­ras Koo­li tä­na­val asu­va pääs­te­ko­man­do...

Pre­si­dent tun­nus­tab Keh­ra koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­jat KA­JA SA­RA­PUUD tee­ne­te­mär­gi­ga

Kui Ka­ja Sa­ra­puu läks koos abi­kaa­sa­ga 6. jaa­nua­ril La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ava­mi­sel pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­lai­di­le spon­taan­selt „Head uut aas­tat!“ soo­vi­ma, ei osa­nud ta ai­ma­ta, et...

HC Keh­ra sai meist­ri­lii­gas hooa­ja esi­me­se kao­tu­se

29. jaa­nua­ril toi­mu­nud Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te 12. voo­ru män­gus Ka­le­vi spor­di­hal­lis kao­tas lii­der HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per HC Tal­lin­na võist­kon­na­le 25:29 (13:14). 500 pealt­vaa­ta­ja­ga mäng al­gas...

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kü­sit­leb noo­ri

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu pa­lub val­la noor­tel vas­ta­ta kü­si­mus­ti­ku­le oma hu­via­la­de koh­ta. Kü­si­tak­se, mil­le­ga noor va­bal ajal te­ge­leb, mil­le­ga soo­viks te­ge­le­da, kas on ta­kis­tu­si mõ­nest...

Kuu­sa­lu val­la maa­mak­su­mää­rad muudetud eel­mi­se aas­ta ta­se­me­le

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas 30. jaa­nua­ri is­tun­gil taas käe­so­le­va aas­ta maa­mak­su tee­mat ning keh­tes­tas uue koa­lit­sioo­ni 10 poolt­hää­le­ga sa­mad maa­mak­su­mää­rad, mis keh­ti­sid 2018. aas­tal. Üht­la­si...

REET KAN­GER ja JAN­NO VALD­MANN päl­vi­sid san­ga­ri tiit­li

If Kind­lus­tus va­lis Aeg­vii­du koo­li õpe­ta­ja ja va­ba­taht­li­ku pääst­ja REET KAN­GE­RI aas­ta ees­ku­juks ning Kuu­sa­lu et­te­võt­ja JAN­NO VALD­MAN­NI aas­ta elu­pääst­jaks. If Kind­lus­tus kut­sus kam­paa­nia „Ot­si­me...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -