Monthly Archives: jaanuar 2019

JO­HAN­NA SÜ­DA või­tis Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lus­tel 2 me­da­lit

18. jaa­nua­ril Lok­sal toi­mu­nud Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lus­tel saa­vu­tas li­saks Kuu­sa­lu koo­li noor­te­le uju­ja­te­le, kel­le tu­le­mu­si ka­jas­ta­si­me eel­mi­ses le­he­s, häid koh­ti Lok­sa güm­naa­siu­mi 11aas­ta­ne...

Soo­me pä­ri­mu­sü­hin­gu ratsanikud osa­le­sid Ekst­rö­mi mar­sil

Viien­dat kor­da toi­mu­nud Ekst­rö­mi mar­si­ga tä­his­ta­ti lau­päe­val, 26. jaa­nua­ril 100 aas­ta möö­du­mist ajast, kui Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja Vi­ru rin­del võit­le­sid Soo­me va­ba­taht­li­kud ja nen­de roots­la­sest...

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kind­lus­tas Ees­ti MV liid­ri­koh­ta

Kä­si­pal­li meist­ri­lii­ga 11. voo­ru koh­tu­mi­ses pü­ha­päe­val, 27. jaa­nua­ril alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ko­du­saa­lis Vil­jan­di HC 30:24 (15:11) Män­gu al­gul läks ko­du­mees­kond 3:1 juh­ti­ma, kuid pea­gi...

Või­ma­lus te­ha mi­da­gi olu­list – tu­le asen­du­sõ­pe­ta­jaks!

GER­LI NEP­PI, MTÜ Asen­du­sõ­pe­ta­ja­te Prog­ramm müü­gi- ja tu­run­dus­juht Iga päev va­ja­vad Har­ju­maa koo­lid asen­du­sõ­pe­ta­jaid kõi­ki­des õp­peai­ne­tes. Just on p­rae­gu vaja näi­teks kuu ae­ga asen­da­da hää­le­pael­te...

HC Keh­ra B-klas­si noo­red Ees­ti MV 2. ko­hal

25.-27. jaa­nua­ri­ni toi­mu­sid Keh­ras noor­mees­te B-klas­si (sün­di­nud 2002 ja hil­jem) Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te I eta­pi män­gud. Tä­na­vus­tel tiit­li­võist­lus­tel osa­le­vad 8 mees­kon­da, kes kol­me eta­pi jook­sul...

Tee­de ta­li­hool­dest Kuu­sa­lu val­las

ERE UI­BO, kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Va­na­sõ­na üt­leb, et kui va­res en­ne küün­la­päe­va pe­sa teeb, lä­heb lu­mi en­ne maar­ja­päe­va ära. Maar­ja­päe­va oo­tu­ses ei saa aga oma käi­ke te­ge­ma­ta...

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juh­ti­mi­sest

Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­ju­hi ja ju­ha­tu­se liik­me­na jät­kab Kal­le Kün­gas, et­te­võt­te nõu­ko­gu uus esi­mees on Raul Val­gis­te. Val­la­va­lit­sus kut­sus OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus nõu­ko­gust ta­ga­si val­la­va­lit­su­se...

Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks 42 kan­di­daa­ti

20. jaa­nua­ri­ni sai esi­ta­da kan­di­daa­te Ani­ja val­la 2018. aas­ta te­gi­ja kon­kur­si­le. Täi­de­ti 47 an­kee­ti. Mõ­ne te­gi­ja esi­ta­jaid oli mi­tu, kok­ku no­mi­nee­ri­ti „Ani­ja te­gi­ja 2018“...

Prügivedu Raasiku vallas

Han­ke Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo tee­nu­se osu­ta­mi­seks või­tis taas AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed. Ku­na Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed hin­na­tõu­su taot­lu­se­ga mul­lu...

25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot

AI­VAR KA­RI, Keh­ra ko­man­do pea­lik 1. veeb­rua­ril täi­tub Keh­ra ko­man­dol 25 te­ge­vu­saas­tat. 1991. aas­tal loo­di Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tus ning ha­ka­ti moo­dus­ta­ma pääs­te­ko­man­do­de võr­ku. Kolm aas­tat hil­jem ra­ja­ti ko­man­do...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -