Monthly Archives: jaanuar 2019

Ani­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la 2019. aas­ta ee­lar­ve

Ee­lar­ve ko­gu­maht on roh­kem kui 9 mil­jo­nit eu­rot. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 24. jaa­nua­ri is­tun­gil võe­ti pä­rast teist lu­ge­mist vas­tu val­la tä­na­vu­ne ee­lar­ve. Ee­lar­ve kin­ni­ta­mi­se poolt oli...

Pääs­te­lii­du üks ees­märk – pääs­ta elu­sid

Pääs­te­liit ühen­dab Ees­tis pääs­tea­lal va­ba­taht­li­kult te­gut­se­vaid ühin­guid sõl­tu­ma­ta vald­kon­nast. Meie seas on neid, kes te­ge­le­vad tu­le­tõr­je­ga, koe­ra-, vee-, nöö­ri- või me­re­pääs­te­ga, ini­mes­te ot­sin­gu­te­ga, en­ne­tus­töö­ga...

Kuu­sa­lu val­las on va­li­mis­jaos­kon­nad muu­de­tud

Ani­ja ja Raa­si­ku val­las, Lok­sa lin­nas töö­ta­vad va­li­mis­jaos­kon­nad sar­na­selt va­ra­se­ma­ga. Eel­seis­va­tel rii­gi­ko­gu va­li­mis­tel on Kuu­sa­lu val­las kaks va­li­mis­jaos­kon­da se­ni­se nel­ja jaos­kon­na ase­mel. Se­ni on va­li­mis­jaos­kon­nad...

Veeb­rua­rist tel­lib Kuu­sa­lu vald sot­siaalt­rans­por­di­tee­nust vaid Kop­li­met­sa OÜ-lt

Uue ava­li­ku kon­kur­si tu­le­mu­se­na on Kuu­sa­lu val­lal taas üks sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se osu­ta­ja. „Va­ne­mad ini­me­sed üt­le­vad, nad po­le har­ju­nud sel­li­se luk­su­se­ga, et viiak­se ars­ti juur­de väi­ke­bus­si­ga,“ mär­gib...

Kuu­sa­lu vald taa­sa­vab Lok­sa tee­nin­dus­punk­ti

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et Lok­sa lin­nas ava­tak­se uues­ti Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tee­nin­dus­punkt, kus ha­ka­tak­se val­la­ko­da­nik­ke tee­nin­da­ma vä­he­malt ühel päe­val nä­da­las. Kuu­sa­lu val­la­va­ne­mal Ur­mas Kirt­sil tu­leb...

Vilan­dert vä­hen­dab taas Aru­kü­la-Tal­linn lii­ni väl­ju­mi­si

OÜ Vi­lan­dert on esi­ta­nud Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se koos­kõ­las­ta­da Tal­linn-Aru­kü­la bus­si­lii­ni num­ber 244 sõi­dup­laa­ni muu­da­tus. Seo­ses rei­si­ja­te vä­he­su­se­ga plaa­ni­tak­se jät­ta töö­päe­vi­ti ära Tal­lin­nast kell 11...

MAT­HEAS TRILL­JÄRV on Bal­ti­maa­de ju­do­meis­ter

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 26.-27. jaa­nua­ril toi­mu­sid Lä­tis Bal­ti­maa­de noor­te ja juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lu­sed ju­dos. Ku­ni 18aas­tas­te noor­mees­te ke­ha­kaa­lus ku­ni 66 ki­log­ram­mi tu­li Bal­ti­maa­de meist­riks Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10....

TV 10 olüm­pias­tar­di Har­ju fi­naal­võist­lu­se II eta­pi tu­le­mu­si

15. jaa­nua­ril toi­mus Tal­lin­nas TV 10 olüm­pias­tar­di Har­ju­maa fi­naal­võist­lu­se II etapp. Tüd­ru­ku­te noo­re­ma gru­pi 60 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Jo­han­na Sü­da Kuu­sa­lu val­last...

Anija valla tänavavalgustuseks KIKilt üle 881 000 toetust

Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas rahuldada Anija valla taotluse ning eraldas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Anija valla tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks 881 844,21 eurot toetust. Projekti kogumaksumus on...

Sõnumitoojas 23. jaanuaril

Kultuurkapitali elutööpreemia SIRJE PÕLENDIKULE Kehrast; Kohalike teede talihooldusest Anija, Raasiku ja Kuusalu vallas ning Loksa linnas; Anija mõisa rekonstrueerib OÜ Sulane; Kehra raamatukogus...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -