Prügivedu Raasiku vallas

187

Han­ke Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo tee­nu­se osu­ta­mi­seks või­tis taas AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed.

Ku­na Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed hin­na­tõu­su taot­lu­se­ga mul­lu ke­va­del, soo­vis prü­gi­veo­fir­ma jäät­me­veo­le­pin­gu üles öel­da. Val­la­va­lit­sus te­gi MTÜ­le Jäät­me­hal­dus­kes­kus et­te­pa­ne­ku kor­ral­da­da Raa­si­ku val­la­le uus jäät­me­veo­han­ge. Jäät­me­hal­dus­kes­kus kuu­lu­tas rii­gi­han­ke Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­las jäät­me­ve­da­ja leid­mi­seks väl­ja juu­lis. Au­gus­ti lõ­pus tea­tas Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed Raa­si­ku val­la klien­ti­de­le, et se­ni­ne kor­ral­da­tud jäät­me­veo le­ping lõ­peb ala­tes 1. ok­toob­rist, ja tõs­tis siis ka prü­gi­veo hin­da. Ku­na Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed esi­tas han­ke­tin­gi­mus­te koh­ta vai­de, pi­ke­nes han­ke täh­taeg 18. ok­toob­ri­ni.

Kui­gi Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se juht Tõ­nu Tup­pits aval­das eel­ne­valt loo­tust, et han­kes võiks ol­la 4 osa­le­jat, te­gid pak­ku­mi­se 2 et­te­võ­tet – Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la se­ni­ne prü­gi­ve­da­ja AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed ning AS Ragn-Sells. Võit­jaks tun­nis­ta­ti taas Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed, kel on pä­rast le­pin­gu sõl­mi­mist ko­hus­tus sa­ma­de hin­da­de­ga ela­nik­ke tee­nin­da­da 3 aas­tat, see­jä­rel võib le­pin­gut ka­heks aas­taks uuen­da­da.

Le­ping Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se ja prü­gi­veo­fir­ma va­hel on veel sõl­mi­ma­ta. Tõ­nu Tup­pit­sa sõ­nul võ­tab le­pin­gu koos­ta­mi­ne ta­va­pä­ra­sest roh­kem ae­ga, ku­na li­saks se­gaol­me­jäät­me­te­le ha­ka­tak­se pak­ku­ma koht­kogu­mi­se või­ma­lust ehk või­ma­lust ko­dust ära an­da pea­le se­gaol­me­jäät­me­te ka pa­ken­dit, va­na­pa­be­rit, köö­gi­jäät­meid, hal­jas­tus­jäät­meid ja suur­jäät­meid.

Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se ju­hi sõ­nul pä­rast kor­ral­da­tud jäät­me­veo alus­ta­mist Raa­si­ku val­las pür­gi­veo hin­nad tõu­se­vad, kuid kal­li­neb eel­kõi­ge se­gaol­me­jäät­me­te äraand­mi­ne, lii­gi­ti ko­gu­tud jäät­me­te hin­na­ta­se ei üle­ta edas­pi­di 20 prot­sen­ti se­gaol­me­jäät­me­te hin­nast.

Ku­ni le­ping on all­kir­jas­ta­ma­ta, po­le lõp­li­kult sel­ge, mil­lal kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du Raa­si­ku val­las taas al­gab. Ku­na jäät­me­veo tee­nu­se osu­ta­ja Raa­si­ku val­las ei muu­tu, ei pea seal­sed klien­did prü­gi­ve­da­ja­ga uu­si le­pin­guid sõl­mi­ma. Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se juht sel­gi­tas, nei­le saa­de­tak­se tea­vi­tus sel­le koh­ta, et järg­mi­se kol­me aas­ta jook­sul jät­kab tee­nin­da­mist Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed. Tea­vi­tu­se­le li­sa­tak­se tee­nus­te hin­na­ki­ri.