Monthly Archives: september 2018

Politseikroonika

23. septembri öösel teatati, et alkoholijoobes 26­­aastane mees lõi Kiiu alevikus Torni tä­na­val asuvas kor-­ teris samuti alkoholijoobes elukaaslast, 26­aas­tast naist ja tekitas talle kehavigastusi....

HC Keh­ra män­gis Põl­va­ga vii­ki, Aru­kü­la/Au­den­tes alis­tas Vil­jan­di

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel män­gis HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­ma­päe­val, 19. sep­temb­ril tiit­li­kaits­ja Põl­va Ser­vi­ti mees­kon­na­ga vii­ki 26:26. Keh­ra mees­kon­nas tu­li es­ma­kord­selt väl­ja­ku­le val­ge­ve­ne­la­ne And­rei Vah­no­vitš, män­gu­juht...

Lok­sa uus Kon­sum loo­de­tak­se ava­da juu­nis 2019

Lok­sa Kon­su­mi kaup­lus su­le­tak­se ala­tes 26. sep­temb­rist li­gi­kau­du aas­taks. Uus Kon­sum loo­de­tak­se ava­da 2019. aas­ta juu­nis. Kon­sum asub hoo­nes, kus aas­taid ta­ga­si paik­nes ka...

Sel­gu­sid Ani­ja val­la ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid

MIH­KEL KUU­SE Lau­päe­val, 15. sep­temb­ril toi­mu­sid Keh­ra staa­dio­nil Ani­ja val­la 2. meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Võis­tel­di kuuel alal: ket­ta­hei­de, kuu­li­tõu­ge, 100 m jooks, kau­gus­hü­pe, kõr­gus­hü­pe ning 800...

Näkial­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mis käi­sid var­gad

Var­gad vii­sid Kuu­sa­lu val­las Ku­pu kü­las te­gut­se­vast Nä­kial­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mi-se­pi­ko­jast mõ­ni nä­dal ta­ga­si kä­ru, komp­res­so­ri, ge­ne­raa­to­ri ja küm­neid töö­riis­tu. Pe­re­mees Pee­ter Ki­vi­mäe sõ­nul on muu­seu­mis...

Keh­ra te­ha­ses ava­ti pi­du­li­kult koos­toot­mis­jaam

Te­ha­se tar­beks soo­ja ja elekt­rit toot­va koos­toot­mis­jaa­ma ra­ja­mi­ne mak­sis üle 20 mil­jo­ni eu­ro. „See on Ani­ja val­las vii­mas­te aas­ta­te suu­rim in­ves­tee­ring ning loo­de­ta­vas­ti mit­te vii­ma­ne,“...

Ani­ja ja Raa­si­ku val­las valiti kau­ni­mad ko­duaiad

Ani­ja ja Raa­si­ku vallavalitsused kor­ral­da­sid hea­kor­ra­kon­kur­si kau­ni­ma­te ko­duae­da­de sel­gi­ta­mi­seks. Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas hea­kor­ra­kon­kur­si „Kau­nis ko­du“ tu­le­mu­sed 13. sep­temb­ril. Ti­hea­sus­tu­se era­mu­te ja aia­ma­ja­de ka­te­goo­rias tun­nis­ta­ti võit­jaks...

Nõmmelate koduaed Pikval valiti teist korda Anija valla kaunimaks

„Meil ei ole aia­töö­de pä­rast jää­nud mi­da­gi te­ge­ma­ta ega ku­sa­gil käi­ma­ta,“ kin­ni­tab TA­MA­RA NÕM­ME­LA, Ani­ja val­la tä­na­vu­se kau­ni­ma ko­duaia pe­re­nai­ne. Ani­ja val­la kau­ni­maks va­li­ti Ta­ma­ra...

Miks sep­temb­ris mit­te juua?

Ena­mik Ees­ti ela­nik­ke ta­jub, et al­ko­ho­li juuak­se üle­mää­ra pal­ju. Pa­ra­ku keh­tib siin­gi va­na­sõ­na – tei­se sil­mis näed pin­du, en­da sil­mis pal­ki ei näe. Sa­ge­li...

Voli­ko­gu ga­ran­tii Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­ma­le

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le loa ka­su­ta­da 2018. ja 2019. aas­ta eel­ar­vest jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se omao­sa­lu­seks ku­ni 40 320 eu­rot. Mais esi­ta­sid val­la­va­lit­sus ning MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus KI­Ki­le...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -