Monthly Archives: september 2018

Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi 30. kok­ku­saa­mi­sel esi­nes kir­ja­nik JIM AS­HI­LE­VI

Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi ko­gu­nes nel­ja­päe­val, 20. sep­temb­ril Jan­ne Ker­do eest­ve­da­mi­sel 30. kor­da. See­kord oli pa­lu­tud Kol­ga muu­seu­mis­se koh­tu­mi­se­le kir­ja­nik, näit­le­ja, la­vas­ta­ja ja saa­te­juht Jim As­hi­le­vi....

Mag­da­lee­na kin­nis­tu müü­gist

Möö­du­nud nä­da­lal koh­tu­sid Ko­sel Har­ju­maa nen­de 10 oma­va­lit­su­se ju­hid, kel­le­le kuu­lub Tal­lin­nas Mag­da­lee­na tä­nav 4 asuv en­di­ne Har­ju kesk­po­lik­lii­ni­ku krunt. Kin­nis­tu oma­ni­kud on Ani­ja,...

Tule­vast aas­tast lii­de­tak­se Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gud

Aru­kü­la ja Pi­ka­ve­re raa­ma­tu­ko­gud lii­de­tak­se Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­ga, asu­tu­se ni­meks saab Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas sep­temb­riis­tun­gil pä­rast pik­ka aru­te­lu val­la al­la­su­tus­te st­ruk­tuu­ri­muu­da­tu­sed, mis raa­ma­tu­ko­gu­de...

Ala­ve­re koo­lis riik­li­kest eri­ne­vad va­hea­jad

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Ala­ve­re koo­lis ha­ri­dus­mi­nist­ri keh­tes­ta­tud koo­li­va­heae­ga­dest eri­ne­vad va­hea­jad. Direktor Ren­na Rei­si põh­jen­das, et koo­lil on kee­ru­li­ne kor­ral­da­da õp­pe­tööd sa­maaeg­selt põ­hi­koo­liõ­pi­las­te ek­sa­mi­te­ga. Li­saks...

Sõnumitoojas 19. septembril

Prügivedaja soovib Raasiku vallas korraldatud jäätmeveo katkestada ja hinda tõsta; Toimusid Raasiku valla arengukava projekti avalikud arutelud; Raasiku vallas alustas riigi toetuse eest...

Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed soo­vib Raa­si­ku val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo kat­kes­ta­da

Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed on and­nud Raa­si­ku val­la klien­ti­de­le tea­da, et kor­ral­da­tud jäät­me­veo le­ping lõ­peb ning 1. ok­toob­rist tõu­seb prü­gi­veo hind. Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed (EKT) saa­tis 31. au­gus­til...

Oktoob­ris al­gab Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mi­ne

Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­misp­ro­jekt on val­mis, tu­le­val nä­da­lal ava­tak­se ehi­tus­han­ke pak­ku­mi­sed. „Ehi­tus peaks al­ga­ma ok­toob­ris ning re­no­vee­ri­tud mõi­sa ava­me 2020. aas­tal,“ üt­les Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne...

Raasikule kavandatakse suurt elamuarendust

Raasiku vallavolikogu algatas OÜ Tehase Arendus taotlusel detailplaneeringu Raasiku alevikus Tehase tee 24 katastriüksusel, mille suurus on 4,25 hektarit. Sinna kavandatakse 8 korterelamu ja...

Raa­si­ku val­las alus­tas rii­gi toe­tu­se eest 11 hu­via­la­rin­gi

Raa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se pro­jek­ti­kon­kur­si­le esi­ta­ti taot­lused ala­nud õp­peaas­tal 11 hu­vi­rin­gi lä­bi­vii­mi­seks, kõik need said ka toe­tu­se. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se...

Keh­ras tä­his­ta­tak­se JÜ­RI LE­PA juu­be­lit le­gen­di­de la­hin­gu­ga

Lau­päe­val, 22. sep­temb­ril on Keh­ra spor­di­hoo­nes kä­si­pal­lit­ree­ne­ri, Ani­ja val­la au­ko­da­ni­ku JÜ­RI LE­PA sün­ni­päe­va pu­hul le­gen­di­de mäng en­di­se Tal­lin­na Koo­pe­raa­to­ri män­gi­ja­te ning HC Keh­ra ve­te­ra­ni­de...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -