Monthly Archives: august 2018

Aru­kül­la tuleb päi­ke­see­lekt­ri­jaam

Aru­kü­la en­di­se vei­ni­te­ha­se maa-ala­le ra­ja­tak­se prae­gu­se oma­ni­ku tel­li­mu­sel päi­ke­se-elekt­ri­jaam. Eel­mi­sel nä­da­lal väl­jas­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ehi­tus­loa Aru­kül­la Tal­lin­na maan­tee 39 kin­nis­tu­le päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks. Tal­lin­na maan­tee 39...

Voo­se kü­la 777. sün­ni­päe­val võis­tel­di „ta­lis­por­dis“

Sün­ni­päe­val pee­ti se­ni veeb­rua­ris toi­mu­nud ta­lis­por­di­päe­va, kü­las käis ka kul­tuu­ri­mi­nis­ter IND­REK SAAR. Kui kaks aas­tat ta­ga­si tä­his­tas Ani­ja val­la Voo­se rah­vas kü­la 775. sün­ni­päe­va ko­du­kan­di­päe­va­ga,...

Kuusalu valla infokorje

Tutvustame Kuusalu valla arengukava seminaril räägitut – arutati, millises suunas peaks vald edasi arenema. Sõnumitoojalt on lugejad uurinud, milliste põhimõtete järgi kutsed saadeti. On...

Ida-Har­ju esi­me­se gol­fi­võist­lu­se või­tis Raa­si­ku vald

Lau­päe­val, 25. au­gus­til kor­ral­das Ani­ja Val­la Spor­di­maailm Ani­ja val­la gol­fi­män­gi­ja­te et­te­pa­ne­kul Jõe­läht­me gol­fi­väl­ja­kul Ani­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la esi­me­se gol­fi­võist­lu­se. Sel­gi­ta­ti nii pa­rim vald...

Maail­ma­ko­ris­tus­päev on iga ini­me­se või­ma­lus saa­ta kor­da mi­da­gi eri­list

15. sep­temb­ril toi­mub Maail­ma­ko­ris­tus­päev, mil 150 rii­gis leia­vad aset ko­ris­tus­tal­gud. Küm­me aas­tat ta­ga­si Ees­tist al­gu­se saa­nud ko­da­ni­ku­lii­ku­mi­ne on le­vi­nud üle il­ma ning ko­ris­tus­päev toi­mub...

Kuusalu vallavalitsuse erileht

Kuusalu vallavalitsus andis välja erilehe Kuula Kuusalut, mille koostasid vallavanem Monika Salu ja kommunikatsioonispetsialist Ere Uibo. Tutvustatakse arengukava seminari tulemusi ning valla ametiasutuste uut...

Kuusalu valla õpetajate motivatsioonipäev

Kuusalu vallavalitsus korraldas kolmapäeval, 22. augustil Joaveski rahvamajas valla haridustöötajatele teist korda motivatsioonipäeva. Abivallavanem Anu Kirsmani sõnul soovitakse nendega pakkuda õpetajatele võimalust kolleegidega vabas...

Kol­ga mõi­sap­roua ANU KOP­PEL: „Püüa­me väär­tus­lik­ku säi­li­ta­da.“

Pea­gi al­gab Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne ka­tu­se re­mont, jät­ku­vad res­tau­ree­ri­mis­tööd kar­ja­kas­tel­li ot­sa­vii­lul. Kol­ga mõi­sa­komp­lek­si oma­nik Anu Kop­pel tõ­deb, et ai­nuük­si suu­re pea­hoo­ne kor­da­te­ge­mi­seks ku­luks 6-7 mil­jo­nit...

Vii­nis­tul tä­his­ta­ti ko­ha­li­ku rah­va­ma­ja ja Ees­ti 100. sün­ni­päe­va

Juu­be­li­peol esi­ta­sid ko­ha­li­kud har­ras­tus­näit­le­jad sa­ma tük­ki, mi­da män­gi­ti seal 100 aas­tat ta­ga­si. Vii­nis­tu rah­va­ma­ja ja Ees­ti Va­ba­rii­gi ühi­ne juu­be­li­pi­du toi­mus lau­päe­val, 25. au­gus­til nii rah­va­ma­jas...

Sõnumitoojas 22. augustil

Anija valla siseliinidel on bussisõit kõigile tasuta; Anija vald toetab hajaasustuse programmist 11 projekti; Aegiviidu lasteaia direktori kt on EDA-MAI TAMMISTE; Aegviidus oli...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -