Monthly Archives: juuli 2018

Aru­kü­la ÜVK ehi­tus lä­heb kal­li­maks

Ehi­tus­han­ke tu­le­mu­sel on Aru­kü­la ühis­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu ra­ja­mi­seks ja re­no­vee­ri­mi­seks va­ja li­sa­ra­ha 700 000 eu­rot. Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­ja Ra­ven kuu­lu­tas mai­kuus väl­ja Aru­kü­la ühis­vee- ja...

Viha­soo küm­nes pil­lip­ral­le rah­va­ma­ja õuel – 250 pi­du­list ja suu­re­pä­ra­sed esi­ne­jad

Muu­si­kat te­gid ko­ha­li­kud lap­sed, pil­lip­ral­le mas­kott ehk Vi­ha­soo an­sam­bel VVV, KERT KRÜS­BAN, Lok­sa bänd MAIK, BMW fir­ma­bänd Us­ku­ma­tud Me­hed, KAD­RI VOO­RAND ja pal­jud tei­sed. Kuu­sa­lu...

Mere­pä­ran­di päe­vad tõid Vii­nis­tu­le ha­lu­lae­va Hiiu In­gel

Vii­nis­tul ja Käs­mus rää­gi­ti me­re­pä­ran­di päe­va­del „Kui saa­bub val­ge laev“ lae­va­de ja paa­ti­de ehi­ta­mi­sest ning nende ehi­ta­ja­test. Eelmise nädala esmapäeval võttis Hiiumaa meeste ehitatud kaljas...

Aeg­vii­du las­teaia di­rek­to­ri­ kon­kurss nur­jus

Ku­na Aeg­vii­du las­teaia kauaaeg­ne di­rek­tor Kris­ta Aruo­ja esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se, kor­ral­das Ani­ja val­la­va­lit­sus uue di­rek­to­ri leid­mi­seks kon­kur­si. Kon­kur­si­ko­mis­jon 4 kan­di­daa­di seast so­bi­vat ei leid­nud. „Val­la­va­lit­sus...

Muusikute küla Vihasoo

Kuusalu valla Vihasoo küla on kuulus oma muusikutega mitmest suguvõsast ja põlvkonnast – lõõtspillimängijaid, viiuldajaid, muude pillide valdajaid, lauljaid, noori ja vanu. Kümme aastat...

Kam­paa­nia „Ko­dud tu­leo­hu­tuks” – esi­me­sed küt­te­kol­ded on val­mis

Pääs­tea­met an­nab ra­ha, et pa­ran­da­da tu­leo­hu­tust toi­me­tu­le­ku­ras­kus­te­ga ko­du­des, kus on kat­ki­sed küt­te­kol­ded ja elekt­ri­juht­med. Tä­na­vu aas­ta al­gu­ses eral­das pääs­tea­met kõi­ki­de­le oma­va­lit­sus­te­le ra­ha, et va­he­ta­da väl­ja...

Raa­si­ku val­las uued kü­la­va­ne­mad

Tõ­hel­gi kü­la­va­nem on ala­tes 17. juu­nist And­res Aju. Te­ma kan­di­da­tuu­ri sea­dis üles eel­mi­ne kü­la­va­nem Tii­na Lem­ber. And­res Aju va­li­ti kü­la­va­ne­maks ühe­hääl­selt, te­ma poolt olid...

ELLE OTS, PAUL HIMMA ja KÜLLI SCHMIDT lahkuvad Kuusalu vallas ametikohalt

Kuusalu Kunstide Kooli direktor Paul Himma, Kuu­salu raamatukogu direktor Elle Ots ja valla finantsist Külli Schmidt on esitanud lahku­mis­avalduse. Vallavalitsus on väl­ja kuulutanud konkursid...

PIIA-LIIS SEE­DER või­tis ko­roo­na MK-eta­pil Soo­mes pronks­me­da­li

Üle-eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel, 14. ja 15. juu­lil Hel­sin­gi lä­he­dal Es­poos toi­mu­nud VII maail­ma ka­ri­kae­ta­pil ko­roo­nas saa­vu­tas Piia-Liis See­der Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist nais­te ük­sik­män­gus 3. ko­ha. 11 voo­ru...

Ka Kuu­sa­lu lähedale tu­leb re­gio­naal­ne päi­ke­se-elekt­ri­jaam

Ener­giaet­te­võ­te Foo­ton­Volt ra­jab Ees­ti ühe suu­re­ma päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma Hin­nu sea­far­mi kõr­va­le 3 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus väl­jas­tas ehi­tus­loa Al­li­ka kü­la Päi­ke­se maaük­su­se­le päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks. 3,01...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -