Monthly Archives: juuli 2018

MAR­TIN MÖL­LITS Jär­si kü­last või­tis idu­fir­ma­ga Ti­mey USAs peap­ree­mia

Juu­ni al­gu­ses kir­ju­ta­si­me Sõ­nu­mi­too­jas, et Raa­si­ku val­la noor­mees, TTÜ tu­deng Mar­tin Möl­lits ning te­ma kur­su­se­kaas­la­ne Lau­rent Lä­heb said mai lõ­pus Mek­to­ry Star­ter­Tech kon­kur­si pea­või­du....

Spordiuudis

23. juu­nil Tal­lin­nas Kad­rio­ru staa­dio­nil toi­mu­nud heit­ja­te ga­lal sai Ran­do Kap­ra­lov (Kuu­sa­lu SK) mees­te ket­ta­hei­tes 4. ko­ha (40.81 meet­rit). Te­da edes­ta­sid Mar­tin Kup­per, Gerd...

Kuu­sa­lu val­la ke­vad­voo­ru toe­tu­sed üri­tus­te­le

Kuu­sa­lu vald toe­tab spor­diü­ri­tu­si 3100, ko­gu­kon­nap­ro­jek­te 6550 ja kul­tuu­riü­ri­tu­si 3820 eu­ro­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni hin­da­mis­tu­le­mus­te alu­sel spor­di- ja kul­tuu­riü­ri­tus­te ning ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de ke­va­di­se...

TAA­VI TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti-Soo­me-Root­si maa­võist­lu­se

16.-17. juu­nil Pär­nu ran­na­staa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti-Soo­me-Root­si mit­me­võist­lu­se maa­võist­lu­sel või­tis mees­te küm­ne­võist­lu­se Kol­ga­kü­la 23­aas­ta­ne ker­ge­jõus­tik­la­ne Taa­vi Tšern­javs­ki. Taa­vi Tšern­javs­ki esi­ko­ha tu­le­mus oli 7724 punk­ti. Ta sai...

Kuu­sa­lu valla kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­n

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni­le uued ju­hid ning kin­ni­tas koos­sei­su. Ko­mis­jo­ni se­ni­ne juht Raul Val­gis­te va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du pea­tas oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na...

Bussisõidu hind

Harjumaa omavalitsusjuhid otsustasid ülekaaluka häälteenamusega, et täielikult tasuta bussisõitu maakonnas ei tule, kuigi Eesti 11 maakonnas rakendus see 1. juulist. Samas on tehtud erand...

Raa­si­ku jaa­ni­loo­sil ko­gu­nes re­kord­sum­ma

Raa­si­ku noor­te­kes­kus kor­ral­das jaa­ni­peol 22. juu­nil tra­dit­sioo­ni­li­se õn­ne­loo­si. Noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik üt­les, et jaa­ni­loo­si tu­lu ko­gu­nes 1326 eu­rot, mis on siia­ni noor­te­kes­ku­se loo­si suu­rim...

Mida ar­va­te sel­lest, et Har­ju­maal ei käi­vi­tu­nud ül­di­ne ta­su­ta ühist­rans­port?

Iga­päe­va­ne bus­si­sõit­ja Kol­gast: „Kui ju­ba sel­li­ne ta­su­ta bus­si­sõit teh­ti Ees­tis, siis mil­leks va­het te­ha, peaks keh­ti­ma kõi­gi­le. Kui rii­gil on res­surss ole­mas, and­ku kõi­gi­le...

Keh­ras maa MTÜ­de ka­su­tus­se

Ani­ja vo­li­ko­gu ot­sus­tas sea­da ka­su­tus­val­du­se Keh­ras F. R. Kreutz­wal­di tä­nav 2 rah­va­ma­ja kin­nis­tust 2623 ruut­meet­ri suu­ru­se ala­le MTÜ­le Ing­ver ja 835ruut­meet­ri­se­le ala­le MTÜ­le Keerdt­repp....

Politseikroonika

23. juunil teatati, et Valkla küla Vanatamme teel asuvas majas lõi 43aastane mees oma venda, 29aastast meest. 26. juunil teatati, et Kehra linnas Laste tänaval...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -