Monthly Archives: juuli 2018

Kuu­sa­lu val­la uued esin­da­jad

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas en­da esin­da­jaks Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) vo­li­ko­gus­se Mait Kröönst­rö­mi, kes va­li­ti 30. mail Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks. Te­ma asen­da­jaks HO­Li vo­li­ko­gus on...

Ani­ja val­da jäät­me­jaam?

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ta­ga­da jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se oma­fi­nant­see­ring 2019. aas­tal. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et val­la­va­lit­sus on koos MTÜ­ga Jäät­me­hal­dus­kes­kus, en­di­se ni­me­ga Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­kus,...

MA­RI­TE EN­NUS­TE või­tis Ees­ti MV pronks­me­da­li

Möö­du­nud nä­da­lal, 28.-29. juu­nil Rak­ve­re staa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti juu­nio­ri­de ja noor­te meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus saa­vu­tas 19aas­ta­ne Ma­ri­te En­nus­te Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist ku­ni 20 aas­tas­te nei­du­de kuu­li­tõu­kes...

Kuu­sa­lu ja Gur­jaa­ni sõp­rus­le­ping

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu ja Gur­jaa­ni lin­na­pea Arc­hil Khan­da­mash­vi­li all­kir­jas­ta­sid 28. juu­nil sõp­rus-me­mo­ran­du­mi. Mo­ni­ka Sa­lu: „Me­mo­ran­du­mi­ni, mis kä­sit­leb eel­kõi­ge kul­tuu­ri, spor­di ja et­te­võt­lu­s­alast koos­tööd,...

Tur­bu­nee­me kü­la­va­nem on KA­LEV KLAUS

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus va­bas­tas 20. juu­ni is­tun­gil Tur­bu­nee­me se­ni­se kü­la­va­ne­ma Ai­vo Jan­te­ri ame­tist ja kin­ni­tas uueks kü­la­va­ne­maks Ka­lev Klau­si. Tur­bu­nee­me kü­la va­lis uue kü­la­va­ne­ma 3....

Ani­ja mõi­sa­hõn­gu­li­sel koh­vi­ku­te­päe­val oli 13 müü­gi­let­ti

Pub­li­kut lõ­bus­ta­sid Kesk­kon­na­ke ja Kolm Mus­ke­tä­ri. Ani­ja mõi­sas on koh­vi­ku­te­päe­va pee­tud ne­li aas­tat. Kui va­rem sai head-pa­re­mat maits­ta mõi­sa si­se­ruu­mi­des, siis möö­du­nud aas­tal ning tä­na­vu...

Endisele vallasekretärile MAI­RE LIN­GI­LE Kuu­sa­lu val­la au­märk

Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas omis­ta­da val­la­sek­re­tä­ri ame­tist pen­sio­ni­le jää­nud Mai­re Lin­gi­le Kuu­sa­lu val­la au­mär­gi kauaaeg­se pü­hen­du­nud töö eest. Au­märk an­tak­se üle lau­rit­sa­päe­val. Et­te­pa­ne­ku au­mär­gi omis­ta­mi­seks esi­tas...

Tasu­ta bus­si­sõi­du käi­vi­ta­mi­ne tõi Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le pal­ju te­le­fo­ni­kõ­ne­sid

Ala­tes 1. juu­list saa­vad maa­kon­na ava­li­kel lii­ni­del ta­su­ta sõi­ta ku­ni 19aas­ta­sed rei­si­jad ja alates 63. eluaas­ta­st, üle­jää­nu­te­le sõi­du­pi­le­ti hind ei muu­tu, oda­va­maks läks Harjumaa...

Ha­ra sa­da­mas kü­las­tus­ta­su

Alates jaanipäevast on võetakse Hara sadama külastajatelt külastustasu. Seni keelasid sadamasse sisenemist keelumärgid, sinna võis minna omaniku loal. Külastustasu on 5 eurot täiskasvanule, 3...

Aru­kü­las ehitab Nord­lin Ehi­tus

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­se ja staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mis­töö­de te­gi­jaks OÜ Nord­lin Ehi­tus. Pak­ku­jaid oli 5. Tööd lä­he­vad maks­ma 3,321 mil­jo­nit eu­rot. No­vemb­ri lõ­puks...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -