Monthly Archives: juuni 2018

Mustjõe-Pillapalu metsapõlengu kustutustööd jätkuvad

„On muljetavaldav, kui palju on kustutustöödel olnud abiks Aegviidu inimesi. Müts maha ja sügav kummardus nende ees,“ sõnab Anija abivallavanem RIIVO NOOR. Eesti kümne aasta...

Ani­ja val­las õpi­las­ma­lev

15.-21. juu­ni­ni töö­tab Ani­ja val­las õpi­las­ma­lev, kus on 20 noort. Val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi sõ­nul tu­li soo­via­val­du­si oo­da­tust tun­du­valt roh­kem – pii­sas vaid...

Raa­si­ku val­la juh­tu­mi­kor­ral­da­ja MAR­GE AA­SA­LAID kut­sub jäl­gi­ma pro­jek­ti Fa­ce­boo­ki-leh­te

MAR­GE AA­SA­LAID alus­tas tööd Raa­si­ku val­la 16-26aas­tas­te noor­te­ga, kes ei õpi ega töö­ta. Mai kes­kel käi­vi­tus üle Ees­ti Noor­te­ga­ran­tii tu­gi­süs­teem, Raa­si­ku vald on üks viiest...

Kuu­sa­lu Kon­su­mis on Ida-Har­ju esi­me­sed nu­ti­kas­sad, sa­ma­su­gu­sed tu­le­vad ka Aru­kül­la ja Lok­sa­le

Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu hak­kab lä­hia­jal laien­da­ma Aru­kü­la kaup­lust ja ehi­tab Lok­sa­le täies­ti uue poe. Kui Kuu­sa­lu Kon­su­mi­ga ühe ka­tu­se all asu­nud koh­vik Kaer su­le­ti ning...

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­ses on kolm po­lii­ti­kut ja val­la­va­nem

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas uue val­la­va­lit­su­se 6. juu­ni is­tun­gil. Kuu­sa­lu val­las moo­dus­ta­tud uus või­mu­liit muu­tis osa­li­selt ala­tes 17. jaa­nua­rist töö­ta­nud val­la­va­lit­su­se koos­sei­su. Val­la­va­lit­ses jät­ka­vad Hei­no Ju­no­lai­nen...

KIK an­nab Aeg­vii­du ühis­vee­vär­gi ehi­tu­seks üle 1 mil­jo­ni eu­ro

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus eral­das OÜ­le Vel­ko AV 1 080 155 eu­rot Aeg­vii­du ale­vi ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni re­konst­ruee­ri­mi­seks ja laien­da­mi­seks. Aeg­vii­dus on ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga kae­tud asu­la kes­ko­sa. Ra­ja­mist...

Anija vald pani Kosu-Raudoja teele musta katte

Möödunud nädalal pandi Anija vallavalitsuse tellimusel Kosu-Raudoja tee Anija valda jäävale 2 kilomeetrile must kate, see läks maksma ligi 35 000 eurot. Lisaks võeti...

Kuu­sa­lu koo­lis oli lõp­pe­nud õp­peaas­tal kaks õpi­las­fir­mat

ÕF Špops too­tis pop­kor­ni šo­ko­laa­dis ja ÕF Theo­do­re val­mis­tas lõh­na­too­teid. Kuu­sa­lu kesk­koo­li 11. klas­si õpi­las­te kaks grup­pi, ühes viis nei­du ja tei­ses ne­li noor­meest, asu­ta­sid...

Huvi­koo­li­de õpi­las­te head tu­le­mu­sed kon­kurs­si­del

Aru­kü­la hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind Loo­de-Ees­ti flöö­diõ­pi­las­te kon­kur­sil saa­vu­tas Na­ta­lia Kost­rõ­ki­na õpi­la­ne Lo­vii­se Le­kar­kin 2. va­nu­seg­ru­pis esi­ko­ha. Kai­do Ko­du­mäe õpi­la­ne Kris­to­fer Vaik­saar sai Loo­de-Ees­ti ki­tar­riõ­pi­las­te kon­kur­sil 3....

Nord­wood Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne avas Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pre­si­dent

Pea­le EOK pre­si­den­di UR­MAS SÕÕ­RU­MAA olid Nord­wood Aeg­vii­du spor­di­hoo­net ava­mas mit­me spor­dia­la­lii­du ju­hid ja spor­di­te­ge­la­sed. „Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor, kü­sin spor­di­re­por­te­ri­te tüü­pi­li­se kü­si­mu­se: „Mis tun­ne on?,“...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -