Monthly Archives: juuni 2018

EV 100 kin­gi­tus­te li­sa­toe­tu­si tu­li Ida-Har­jus­se 14 491 eu­rot

Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­ne Ko­du­kant kin­ni­tas ko­gu­kon­da­de­le suu­na­tud EV 100 kin­gi­tus­te taot­lus­voo­rust toe­tu­se saa­jad. Kok­ku läks ja­ga­mi­se­le 265 000 eu­rot – rii­giee­lar­vest Va­bae­ra­kon­na­le eral­da­tud nii­ni­me­ta­tud ka­tu­se­ra­ha. Ko­gu­kon­nad...

Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor on EDA-MAI TAM­MIS­TE

Ani­ja val­la­va­lit­su­se ja las­teae­da­de hoo­le­ko­gu esi­mees­te ko­mis­jon va­lis 1. juu­list val­la uue al­la­su­tu­se­na töö­ta­va Ani­ja Val­la Las­teaaiad di­rek­to­riks Eda-Mai Tam­mis­te, kes juh­tis ka se­ni...

Anne­tus­te ko­gu­mi­ne La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks jät­kub

Alus on val­mis, an­ne­tu­si sam­ba püs­ti­ta­mi­seks oo­tab Ani­ja val­la­va­lit­sus 1. ok­toob­ri­ni. Möö­du­nud aas­ta ke­va­del avas Ani­ja val­la­va­lit­sus ar­vel­dus­kon­tod, et ko­gu­da an­ne­tu­si Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gus osa­le­nud...

HOL aru­tab ta­su­ta ühist­rans­por­ti

Maar­du lin­na­va­lit­su­se taot­lu­sel on kol­ma­päe­val, 20. juu­nil HO­Li era­kor­ra­li­ne is­tung, kus pan­nak­se hää­le­tu­se­le, kas min­na Har­ju­maal üle ta­su­ta maa­kon­na­si­se­se­le ühist­rans­por­di­le või mit­te. Maar­du linn...

Aru­kül­la Sü­gi­se tä­na­va­le tu­leb uus hoo­ne Ra­ve­ni kon­to­ri ja va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te jaoks

Vo­li­ko­gu al­ga­tas Aru­kü­las Sü­gi­se 2b de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se. Kui möö­du­nud aas­tal oli Raa­si­ku val­lal plaan Aru­kül­la Sü­gi­se 2b kin­nis­tu­le kor­ter­ma­ja­de va­he­le ra­ja­da jäät­me­jaam, siis prae­gu­seks on...

Raa­si­ku vald võ­tab in­ves­tee­rin­gu­teks 3,8 mil­jo­nit lae­nu

Lae­nu ka­su­ta­tak­se Raa­si­ku spor­di­hoo­ne, Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­se ja staa­dio­ni ra­ja­mi­seks. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu an­dis möö­du­nud nä­da­lal is­tun­gil val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da han­ge 3,8 mil­jo­ni eu­ro suu­ru­se in­ves­tee­ri­mis­lae­nu võt­mi­seks. Vo­li­ko­gu...

Paasikul avatakse tammepark

Kolmapäeval, 19. juunil kell 15 avatakse Anija valla Paasiku koertemõisas Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud tammepark. Projekti „Eesti 100 tamme“ raames istutati Paasiku mõisa...

Algas rah­va­hää­le­tus – 100 meel­de­jää­va­mat aru­kü­la­last pää­se­vad kaan­te va­he­le

166 isi­ku hul­gast sel­guvad rah­va­hää­le­tu­sega 100, fo­to ja kir­jel­dus pa­nu­sest Aru­küla ellu jõua­vad ko­gu­mik­ku. Möö­du­nud nä­dalal al­ga­ta­sid Aru­kü­la en­di­ne ela­nik, aja­loo­hu­vi­li­ne Hen­ri Ree­der ja MTÜ...

Aru­kü­la las­teaia Kel­lu­ke­se rühm sai õue­sõp­pe­pa­vil­jo­ni

Raa­si­ku val­la Ka­le­si kü­la et­te­võ­te Uni­box an­dis ma­ter­ja­li ning ai­tas lap­se­va­ne­ma­tel ja Kel­lu­ke­se rüh­ma töö­ta­ja­tel ehi­ta­da pui­dust pa­vil­jo­ni. Aru­kü­la las­teaia Ruk­ki­lill Kel­lu­ke­se rüh­ma lap­sed saa­vad...

KAI­RI ja JA­NEK LASS ra­ja­sid Ani­ja val­la Üle­jõe kül­la unis­tus­te ko­du

Meie ko­du on na­gu Tal­lin­na linn, mis ei saa ku­na­gi val­mis, üt­le­vad Har­ju­maa kau­nei­ma maa­ko­du oma­ni­kud KAI­RI ja JA­NEK LASS. Üle­jõe kü­la Um­bo­ja ta­lu va­li­ti...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -