Monthly Archives: aprill 2018

Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­tus lä­heb kal­li­maks

EAS an­nab Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­seks 392 000 eu­rot, ko­gu­mak­su­mu­seks ka­van­da­ti 592 000 eu­rot, mil­lest val­la omao­sa­lust 200 000 eu­rot. Ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­kes­se esi­ta­ti 5 pak­ku­must, oda­vaim...

Val­la­va­lit­sus nõus­tus lii­va kae­van­da­mi­se­ga Kuu­sa­lu kar­jää­rist

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se nõu­so­lek kae­van­dus­loa and­mi­seks on li­sa­tin­gi­mu­se­ga – te­ha väl­ja­veo­tee muut­mi­se kor­ral uus kesk­kon­naeks­per­tiis mü­ra ja tol­mu koh­ta. OÜ In­se­ne­ri­bü­roo STEI­GER ta­hab Kuu­sa­lu kül­je all...

Raa­si­ku vo­li­ko­gu muu­tis noor­te hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­ti­se kor­da

Sel­ge­malt on väl­ja too­dud, et hü­vi­tist saab ka­su­ta­da ka laag­ri­ta­su­de maks­mi­seks ning tõs­te­ti sis­se­tu­le­ku­te pii­ri 500 eu­ro­ni pe­re­liik­me koh­ta kuus. Raa­si­ku vo­li­ko­gu võt­tis tä­na­vu veebruaris...

Politseikroonika

14. aprillil tea­tati, et Kuusalu vallas Kiiu alevikus lõi 70aastane mees oma abikaasat, 75­­- aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­se juht TÕ­NU TUP­PITS sel­gi­tas prü­gi­veo olu­kor­da Raa­si­ku vo­li­ko­gu­le

Lä­hia­jal kuu­lu­ta­tak­se väl­ja uus han­ge Raa­si­ku, Jõe­läht­me ja Kii­li val­la jäät­me­ve­da­ja leid­mi­seks. Raa­si­ku val­las on ol­nud möö­du­nud aas­ta lõ­pus ning tä­na­vu al­gu­ses prob­lee­me kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga....

Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te­le

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja­gas 5522 eu­rot kul­tuu­ri- ja 6465 eu­rot spor­diü­ri­tus­te toe­tu­seks. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tus­sum­mad vas­ta­valt ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni hin­da­mis­tu­le­mus­te­le ja et­te­pa­ne­ku­le. Taot­lu­sed tu­li esi­ta­da sep­temb­ris. Kul­tuu­riü­ri­tus­te­le saa­vad...

Pre­si­dent Ani­ja val­las

Kol­ma­päe­val 18. ap­ril­lil kü­las­tab Ani­ja val­da Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid. Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas kut­sub üles heis­ka­ma sel pu­hul Ani­ja val­las si­ni­must­val­ged rii­gi­li­pud. Pre­si­dent...

Val­la­va­lit­sus nõuab Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­jalt lep­pet­rah­vi

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus saa­tis ASi­le Evi­ko trah­vi­nõu­de, kok­ku üle 45 000 eu­ro. Rii­gi­han­ke­ga Kiiu mõi­sa ehi­ta­jaks va­li­tud AS Evi­ko sai 29. märt­sil Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt lep­pet­rah­vi nõu­de. Vas­ta­valt...

Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­ma pla­nee­ri­tak­se Aru­kül­la Sü­gi­se 2b kin­nis­tu­le

Val­la­va­lit­sus väl­jas­tas möö­du­nud nä­da­lal pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed. Raa­si­ku val­las prae­gu jäät­me­jaa­ma po­le. Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­se (HÜK) juht Tõ­nu Tup­pits üt­les möö­du­nud nä­da­lal Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et Raa­si­ku...

Siit nur­gast ja sealt nur­gast koo­li­põ­ran­da­le kok­ku!

Võib öel­da, et iga koo­li ta­vael­lu li­sab vürt­si ja toob ele­vust koo­li kok­ku­tu­lek. Ta­va­li­selt iga viie aas­ta ta­gant saab öel­da en­dis­te­le klas­si­kaas­las­te­le ning õpe­ta­ja­te­le...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -