Monthly Archives: aprill 2018

Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tu­sel tu­leb pea­gi sa­ri­ka­pi­du

Tööd on graa­fi­kus, eral­di tu­leb juur­de pro­jek­tee­ri­da soo­ja­sõlm. Raa­si­ku spordi­hoo­ne ehi­tu­sel löö­di kopp maas­se möö­du­nud aas­ta lõ­pus. Tööd al­ga­sid keld­ri­kor­ru­se ra­ja­mi­se­ga, nüüd­seks on hoo­ne pla­nee­ri­ta­va...

Aru­kü­la koo­li ja staa­dio­ni ehi­tu­se pro­jek­ti­juht on VKM Kon­sult OÜ

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis le­pin­gu OÜ­ga VKM Kon­sult, kes hak­kab pak­ku­ma val­la­le kon­sul­tat­sioo­ni­tee­nust Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­se ja staa­dio­ni ehi­tus­töö­de ning oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve han­ge­te kor­ral­da­mi­seks ning edas­pi­di­seks...

Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu vii­ma­se voo­ru võit­is Kai­su­ka­rud ning ko­gu sar­ja Ma ja Sa

And­res Kaar­mann 14. ap­ril­lil jõu­dis sel­leks hooa­jaks ühe­le poo­le Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sa­ri. Vii­ma­se män­gu võit­sid 48 punk­ti­ga Kai­su­ka­rud (Ind­rek Ad­ler, Ur­ve Toom­puu, San­der Pii­be­mann ja Mar­tin...

Kuu­sa­lu val­la meist­rid võrk­pal­lis on Kol­ga võist­kon­nad

AGO KAT­VEL Lau­päe­val,  7. ap­ril­lil toi­mu­sid Kuu­sa­lu Spor­di­kes­ku­ses  jär­je­kord­sed val­la meist­ri­võist­lu­sed võrk­pal­lis. Osa­le­sid 3 nais­kon­da ja 6 mees­kon­da.  Nai­sed män­gi­sid tur­nii­ri­süs­tee­mis kõik oma­va­hel lä­bi ja võit­ja­na...

Aru­kü­la D-klas­si ja Keh­ra B-klas­si tüd­ru­kutele Ees­ti MV hõ­be­me­da­l

6.-8. ap­ril­li­ni toi­mu­sid Ta­pal tei­se eta­pi män­gud Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel D-klas­si tü­tar­las­te­le (sün­di­nud 2005 ja hil­jem). Tä­na­vus­tel meist­ri­võist­lus­tel osa­le­vad 7 nais­kon­da, esi­me­ne etapp män­gi­ti 16.-18....

Pil­lid Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la las­te­le

Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la koo­lid ja las­teaiad saa­vad toe­tust pil­li­de ost­mi­seks. Pro­jek­ti „Iga­l lap­sel oma pill“ raa­mes toe­ta­tak­se tä­na­vu Ees­ti 254 õp­pea­su­tust 1031 pil­li...

Ikka ja jäl­le prü­gi­veo prob­lee­mid

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil tõ­des Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­se juht, et vii­ma­se aja ko­ge­mus on näi­da­nud – Ees­ti eri piir­kon­da­des või­da­vad jäät­me­veo­han­keid ta­va­li­selt kas Ragn-Sells või...

Kol­ga staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne

Eel­mi­se nä­da­la rah­va­koos­o­le­ku ja seal loo­dud ko­mis­jo­ni aru­te­lu­de tu­le­mu­se­na te­hak­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­nek koos­ta­da pro­jekt Kol­ga koo­li kõr­val paik­ne­va staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­seks. Ka­van­da­da staa­dio­ni­le kunstmuruga...

Sel­gu­sid Ani­ja val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed

Ani­ja val­la tä­na­vu­sel lau­lu­võist­lu­sel osa­le­sid 29 lau­lu­last. Val­la las­te lau­lu­võist­lus toi­mus Keh­ra rah­va­ma­jas pü­ha­päe­val, 15. ap­ril­lil ning se­da juh­tis Ar­let Pal­mis­te. Võist­lu­se žüriis olid Kül­li-Kat­ri...

Raa­si­kul käib võ­sa­lõi­kus

Raa­si­ku ale­vi­kus on prae­gu võ­sa­lõi­kus­tööd. Val­la tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ar­go Laks üt­les, et vald on tel­li­nud hool­dus­töid val­la­le kuu­lu­va­tel maaük­sus­tel: „Võ­sa võe­tak­se ma­ha liik­lu­s­ohu­tu­se...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -