Monthly Archives: aprill 2018

Iga ot­su­sel on oma hind

Su­lev Vald­maa 2010. aas­ta ke­va­del toi­mus Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu val­la suur ja esin­dus­lik ha­ri­dus­foo­rum, mil­lel osa­le­sid ha­ri­dus­e­lu­ga seo­tud 30 ini­mest. Peaae­gu töö­päe­va kest­nud aru­te­lu­des ja...

Lõ­pe­ta­ma­ta lii­tu­mi­se ku­lu­de hü­vi­ta­mi­ne Kuu­sa­lu­le ja Lok­sa­le

Vas­ta­valt rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri Jaak Aa­bi käsk­kir­ja­le hü­vi­ta­ti Kuu­sa­lu val­la­le ja Lok­sa lin­na­le va­ba­rii­gi va­lit­su­se al­ga­ta­tud, kuid lõ­pe­ta­ma­ta jää­nud lii­tu­mi­se et­te­val­mis­ta­mis­ku­lud. Kuu­sa­lu vald sai 3611,27...

Omni­va võ­tab Ida-Har­just ära 27 kir­ja­kas­ti ja li­sab ühe uue Ani­ja­le

Om­ni­va hak­kab pak­ku­ma uut tee­nust – kui elad post­kon­to­rist üle 5 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel, saad tel­li­da kir­ja­kand­ja ko­ju. Om­ni­va, va­na ni­me­ga Ees­ti Post, saa­tis tä­na­vu aas­ta...

Spordiuudis

Lau­päe­val, 31. märt­sil oli Keh­ra spor­di­hoo­nes korv­pal­li­tur­niir se­ga­võist­kon­da­de­le. Võist­lus­reeg­lid nä­gid et­te, et nais­te vi­sa­tud kor­vid and­sid ühe punk­ti roh­kem. Osa­le­sid 8 võist­kon­da, või­tis LYNX...

Algas La­he­maa rahvuspargi maa­kü­la­de ko­ha­pä­ri­mu­se ko­gu­mi­ne

Kuu­sa­lu val­la 16 kü­la ini­mes­telt oo­da­tak­se mä­les­tu­si kol­hoo­si- ja esi­me­se va­ba­rii­gi ajast. Sar­na­selt ran­na­kü­la­des mul­lu lõp­pe­nud ko­ha­pä­ri­mu­se ko­gu­mi­se­ga on nüüd ala­nud sa­ma­laad­ne et­te­võt­mi­ne La­he­maa rah­vus­par­gi...

Kuu­sa­lu val­la tee­de uus aren­gu­ka­va pan­nak­se kok­ku koos rah­va­ga

Ap­ril­lis oda­tak­se et­te­pa­ne­kuid in­ves­tee­rin­gu­teks val­la­tee­des­se, mais on tee­de aren­gu­ka­va pro­jek­ti ava­li­kud aru­te­lud. „Val­la­tee­de re­mon­diks, seal­hul­gas mus­ta kat­te al­la vii­mi­seks plaa­ni­me nel­ja aas­ta­ga ku­lu­ta­da kok­ku 400 000...

Kuu­sa­lu kesk­koo­li „Muu­tus­te maailm“ ja „Inim­väär­ne elu“

„Muu­tus­te maail­ma“, mil­le eest Kuu­sa­lu kesk­koo­li 8. b päl­vis koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil lau­reaa­di­tiit­li, on män­gi­tud mit­mes koo­lis. Möö­du­nud nä­da­lal Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil põ­hi­koo­li­de seas lau­reaa­di­tiit­li päl­vi­nud...

Pu­di­soo kü­la saab ühis­vee­vär­gi

OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus taot­les ja sai Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt Pudisoo küla puurkaev-pumpla ja veetorustiku rajamiseks toe­tust 141 276 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 223 629 eu­rot. Ehi­tab AS...

Lok­sa Pos­ti tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­sest

Lok­sa linn taot­les tee­de- ja ta­ris­tu­mi­nis­tee­riu­milt toe­tust Pos­ti tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­seks ligi 300 000 eu­rot, kuid jäi hin­de­punk­ti­delt pin­ge­reas ta­ha­poo­le ja toe­tust ei saa­nud. Lin­na­va­lit­sus...

Kaa­sa­mi­ne ja ava­tus valla juh­ti­mi­sel – mit­te pel­galt sõ­nad

„Me kaa­sa­me aru­te­lu­des­se” ja „ole­me ava­tud idee­de­le” – eran­di­tult kõik meist on neid tõo­tu­si kor­du­valt kuul­nud, kuid vä­he­malt sa­ma pal­ju on ol­nud neid ko­ge­mu­si,...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -