Monthly Archives: märts 2018

OÜ Kiiu Soon va­he­tas oma­nik­ku

Lii­va­kae­van­da­mi­se­ga te­ge­le­va Kiiu Soo­ne suu­ro­ma­nik on nüüd Tal­lin­ki suu­rakt­sio­nä­ri, ASi In­for­tar tü­ta­ret­te­võ­te. „Kiiu Soo­ne jaoks on vä­ga po­si­tiiv­ne, et uueks oma­ni­kuks sai fi­nant­si­li­selt üks tu­ge­va­maid...

OLAV KA­RU Pe­nin­gilt tu­li Ees­ti­maa Spor­di­liit Jõud ko­roo­na­meist­riks

GUI­DO TREES Pü­ha­päe­val, 25. märt­sil toi­mu­sid Kad­ri­nas esi­me­sed Ees­ti­maa Spor­di­liit Jõud meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­na ük­sik­män­gus rah­vus­va­he­li­sel laual ehk no­vu­ses. Ko­roo­na oli võist­kond­li­kult ka Pär­nu­maal toi­mu­nud esi­mes­te...

Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val viiak­se el­lu 26 ideed

Ani­ja Lü­li­ti­le esi­ta­tud 32 ideest lä­he­vad lau­päe­val, 14. ap­ril­lil käi­ku 26. Eel­mi­ses le­hes kir­ju­ta­si­me, et Ani­ja Lü­li­ti­le esi­ta­ti kok­ku 31 ideed. Möö­du­nud nä­da­lal sel­gus, et...

Raa­si­ku vald Noor­te­ga­ran­tii pro­jek­tis

Raa­si­ku vald lii­tus Noor­te­ga­ran­tii tu­gi­süs­tee­mi pro­jek­ti­ga, mi­da kor­ral­dab sot­siaal­mi­nis­tee­rium. Pi­loot­pro­jekt te­hak­se viies oma­va­lit­su­ses, ees­märk on sel­gi­ta­da väl­ja ku­ni 26aas­ta­sed noo­red, kes ei õpi ega...

14. ap­ril­lil al­gab hea­kor­rap­ro­jekt „Ani­ja vär­vib“

Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val an­tak­se ava­löök sü­gi­se­ni kest­va­le et­te­võt­mi­se­le „Ani­ja vär­vib“, mil­le­ga val­la­va­lit­sus kut­sub ini­me­si üles ee­lo­le­val su­vel üle vär­vi­ma oma ko­du­ma­ja­de fas­sa­de ja -ae­da­sid. Val­la­va­nem...

Keh­ra 8. aja­loo­kon­ve­rents oli pü­hen­da­tud ko­du­kan­di­le Ees­ti kir­jan­du­ses

Esi­mest kor­da sai MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam aja­loo­kon­ve­rent­si­le kut­su­da re­no­vee­ri­tud jaa­ma­hoo­nes­se. Lau­päe­val, 24. märt­sil toi­mu­nud kon­ve­rents „Meie ko­du­kant rah­va­luu­les ja ilu­kir­jan­du­ses“ oli ka­hek­sas, mil­le MTÜ Keh­ra...

Har­ju­Puu küt­te­puu­de hoid­mi­seks on Lea­der- toe­tu­se abil taastatud va­na laut

Raa­si­ku val­las Jär­sil küt­te­puid toot­va Har­ju­puu juht MART LII­VAK plaa­nib toot­mis­mah­tu­sid suu­ren­da­da. Aru­kü­last paa­ri ki­lo­meet­ri kau­gu­sel Jär­si kü­la põl­du­de va­hel asub Mi­ku ta­lu. Viis põlv­kon­da...

Raa­si­ku val­la näi­te­ring Äpu­näpp taa­se­lus­tas oma fil­mi uues kuues

Näi­te­ring Äpu­näpp la­vas­tas ske­tšid Ees­ti tun­tud män­gu­fil­mi­dest. Kui näi­te­ring Äpu­näpp ske­tši­dest koos­ne­va fil­mi­ga esi­mest kor­da 2012. aas­tal Raa­si­ku rah­va­ma­ja jõu­lu­peol väl­ja tu­li, olid vaa­ta­jad vai­mus­tu­ses....

Kes­tab Ani­ja val­la va­pi-li­pu hää­le­tus

Eel­mi­sest nel­ja­päe­vast, 22. märt­sist saa­vad Ani­ja val­la re­gist­ris ole­vad vä­he­malt 16aas­ta­sed ko­da­ni­kud aval­da­da ar­va­must val­la va­pi ja li­pu ka­van­di­te koh­ta. Es­mas­päe­va­se sei­su­ga oli va­li­ku...

Kuu­sa­lu kool muutis algk­las­si­de ma­jao­sa mo­bii­li­va­baks

Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de ka­he­kor­ru­se­li­ses ma­ja­tii­vas on sil­did, mis kee­la­vad nu­ti­te­le­fo­ni­de ka­su­ta­mist. „Il­ma nu­ti­te­le­fo­ni­de­ta on pa­rem, saab sõp­ra­de­ga rää­ki­da,“ vas­tas üks Kuu­sa­lu koo­li tei­se klas­si tüd­ruk...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -