Monthly Archives: november 2017

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti TII­NA RÜH­KA

Asee­si­me­heks sai HEL­LE VA­GA. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su esi­me­ne is­tung oli kol­ma­päe­va, 25. ok­toob­ri õh­tul. Is­tun­gil osa­le­sid kõik 17 vo­li­ko­gus­se va­li­tud saa­di­kut. Päe­va­kor­ras olid vo­li­ko­gu esi­me­he...

Raasikul algab kaugloetavate veearvestite paigaldamine

Novembris algab Raasiku alevikus kaugloetavate veearvestite paigaldamine. Valla vee-ettevõtja Raven korraldatud hanke võitnud Lokaator OÜ ja Projektin OÜ paigaldavad kokku 600 uut arvestit. Arvesti...

Ani­ja vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti JAAN ORUAAS

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon kut­sus uue koos­sei­su esi­me­se is­tun­gi kok­ku tei­si­päe­val, 24. ok­toob­ril. Päe­va­kor­ras oli vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ning Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la­va­lit­sus­te...

Sõnu­mi­too­ja on il­mu­nud 23 aas­tat

Sõ­nu­mi­too­ja esi­me­ne num­ber tu­li trü­ki­ko­jast 23 aas­tat ta­ga­si, 26. ok­toob­ril 1994. Õn­nit­le­me ja tä­na­me oma lu­ge­jaid, kes on kõik need aas­tad meid usal­da­nud, tel­li­nud...

Taas ja­ga­tak­se ELi toi­dua­bi

Oma­va­lit­sus­tes­se jõu­dis eel­mi­sel nä­da­lal Eu­roo­pa Lii­du toi­dua­bi, mi­da ja­ga­tak­se ni­me­li­selt nei­le, kes said au­gus­tis-sep­temb­ris toi­me­tu­le­ku­toe­tust. Ani­ja val­las saa­vad toi­duai­neid kok­ku 104 ini­mest 32 leib­kon­nast,...

REIN HEI­NA jät­kab Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­he­na

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu uues koos­sei­sus on 13 koh­ta Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nal ja 2 IR­Lil. Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu vast­va­li­tud koos­sei­su esi­me­ne is­tung oli nel­ja­päe­val, 26. ok­toob­ril Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­ses. Päe­va­kor­ras...

Lok­sa 4 rah­vae­sin­da­jat pea­ta­sid vo­li­tu­sed

Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gus­se va­li­tud rah­vae­sin­da­ja­test 4 pa­lu­sid oma vo­li­tu­sed pea­ta­da. Lok­sa lin­na­va­lit­su­ses ju­hia­bi­na töö­tav Dei­vi Loo­mus tea­tas, et soo­vib jät­ka­ta se­ni­ses ame­tis ja...

MA­DIS PRAKS loo­bus vo­li­ko­gu ko­hast

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du va­li­tud Ma­dis Praks, kes töö­tab val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se ju­hi­na, esi­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se lõ­pe­ta­da oma vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed. Va­li­mis­ko­mis­jon mää­ras vo­li­ko­gu...

HOLi te­gev­di­rek­tor on JOEL JES­SE

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du uus te­gev­juht on ame­tis 16. ok­toob­rist. Ku­na juu­nis ot­sus­tas HO­Li ju­ha­tus lõ­pe­ta­da töö­suh­te oma­va­lit­sus­lii­du bü­roo se­ni­se te­gev­di­rek­to­ri Vel­lo Tam­me­ga, kor­ral­da­ti bü­roo­le uue...

JAAN ORUAAS soo­vib vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­delt tõ­hu­sa­mat tööd

JAAN ORUAAS, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees va­he­tus, mis nüüd Ani­jas muu­tub? „Min­geid pead­pöö­ri­ta­vaid muu­tu­si te­ha po­le va­ja. Meil on va­li­misp­rog­ramm, tu­leb kok­ku lep­pi­da, kui­das seal­seid ees­mär­ke el­lu...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -