Monthly Archives: november 2017

Aru­kü­la 6. fil­mi­fes­ti­va­lil li­nas­tu­sid ka­he tun­ni­ga 24 fil­mi

Fil­mi­te­gi­ja­te va­hel väl­ja loo­si­tud kin­ke­kaar­di või­tis MAIT LUUS Raa­si­kult. Aru­kü­la rah­va­ma­jas oli lau­päe­val, 28. sep­temb­ril taas lah­ti rul­li­tud pu­na­ne vaip. Li­nas­tu­sid Aru­kü­la 6. fil­mi­fes­ti­va­li lü­hi­fil­mid....

Val­la tu­run­dus­te­ge­vu­se sum­ma­dest eral­da­ti au­gus­tis toi­mu­nud kont­ser­di „Tor­mis Kõr­ve­aial“ ku­lu­de kat­teks 8000 eu­rot,...

Vas­tab MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts te­gev­juht, „Tor­mis Kõr­veaial“ kuns­ti­li­ne juht UL­VI RAND: „Kui me asusime kavandama kontserti „Tormis Kõrveaial“, saime prognoositavaks maksumuseks 12 255...

Raa­si­ku val­la uue aren­gu­ka­va aru­ta­mi­seks tu­le­vad rah­va­koo­so­le­kud

Koh­tu­mi­sed on 6. no­vemb­ril Raa­si­ku rah­va­ma­jas, 9. no­vemb­ril Pi­ka­ve­re mõi­sas, 13. no­vemb­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Raa­si­ku val­las on käi­mas aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2018-2028 koos­ta­mi­ne. Kon­sul­tant on käi­nud...

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis esi­me­heks MAR­TI HÄÄ­LE

Vo­li­ko­gu asee­si­me­heks sai KRIS­TO PA­LU. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tung oli tei­si­päe­va, 31. ok­toob­ri hom­mi­kul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Päe­va­kor­ras olid ­vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne, val­la­va­lit­su­se ta­ga­sias­tu­mis­pal­ve ära­kuu­la­mi­ne....

RAS­MUS ME­RI­VOO: „Kesk­väl­jak 2 tu­leks säi­li­ta­da ja te­ha Kuu­sa­lu ko­gu­kon­na­ma­jaks.“

Vas­ta­valt kin­ni­ta­tud pla­nee­rin­gu­le kuu­lub Kuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 puu­ma­ja lam­mu­ta­mi­se­le, ase­me­le ehi­ta­tak­se hoo­le­kan­de­ma­ja, mil­le jaoks on riik lu­ba­nud 392 000 eu­rot. Äs­ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­meks va­li­tud Ras­mus...

Raa­si­ku vo­li­ko­gu esi­mees TII­NA RÜH­KA: „Usun tek­ki­vas­se koos­töös­se.”

TII­NA RÜH­KA, vo­li­ko­gu uus koos­seis va­lis teid möö­du­nud kol­ma­päe­val vo­li­ko­gu esi­me­heks. Ole­te ol­nud pi­kaaeg­ne vo­li­ko­gu­lii­ge, vo­li­ko­gu esi­mees se­ni mit­te. Miks ot­sus­ta­si­te ol­la see­kord va­li­mis­lii­du...

Saja-aas­ta­ne SIL­VIA TI­KER­PÄE: „Ter­ve ja tu­ge­va­na hoiab tah­te­jõud.“

„Ini­me­sed är­gu lai­sel­gu, kui hak­kad te­ge­ma, tu­leb lõ­pu­ni te­ha, see ta­gab hin­ge­ra­hu ja ter­vi­se,“ üt­leb 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud SIL­VIA TI­KER­PÄE. Kuu­sa­lu ela­nik Sil­via Ti­ker­päe võt­tis...

Maa tu­leb täi­ta kii­re in­ter­ne­ti­ga

TA­NEL TAL­VE, rii­gi­ko­gu e-Ees­ti toe­tus­rüh­ma esi­mees Võin hä­be­ne­ma­ta kin­ni­ta­da, et rii­gi­kok­ku töö­le asu­des võt­sin sü­da­meas­jaks kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se vii­mi­se kõik­ja­le Ees­tis­se. Olen 2,5 aas­ta jook­sul tei­nud Ees­ti­le...

Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tus on ala­nud

Ree­del, 27. ok­toob­ril all­kir­jas­ta­sid Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ning OÜ Nord­lin Ehi­tus le­pin­gu Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­seks. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Te­ge­vu­sed ehi­tusp­lat­sil on ala­nud. On toi­mu­nud esi­me­sed...

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti TII­NA RÜH­KA

Asee­si­me­heks sai HEL­LE VA­GA. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su esi­me­ne is­tung oli kol­ma­päe­va, 25. ok­toob­ri õh­tul. Is­tun­gil osa­le­sid kõik 17 vo­li­ko­gus­se va­li­tud saa­di­kut. Päe­va­kor­ras olid vo­li­ko­gu esi­me­he...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -