Monthly Archives: november 2017

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs kao­tas Raa­si­ku FC Jo­ker hooa­ja eel­vii­ma­ses lii­ga­män­gus, pü­ha­päe­val, 29. ok­toob­ril...

Esi­me­se poo­la­ja al­gul sat­tus Jo­ke­ri vä­rav turm­tu­le al­la ning 23. män­gu­mi­nu­tiks oli ko­du­mees­kond juh­ti­mas 4:1, see­juu­res ai­tas nen­de edu­le ühe oma­vä­ra­va­ga kaa­sa Raa­si­ku män­gi­ja...

Keh­ra B-klas­si kä­si­pal­li­neiud võit­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li

Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 21.-22. ok­toob­ril toi­mu­sid Keh­ra spor­di­hoo­nes Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lu­sed B-klas­si (sün­di­nud 2001 ja hil­jem) nei­du­de­le. Kuus nais­kon­da män­gi­sid tur­nii­ri­süs­tee­mis, iga vas­ta­se­ga üks kord. Ka­ri­ka­võit­jaks tu­li...

Keh­ra ja Aru­kü­la noo­red kä­si­pal­lu­rid võist­le­sid rah­vus­va­he­li­sel tur­nii­ril

Möö­du­nud nä­da­la lõ­pus, 27.-29. ok­toob­ri­ni toi­mu­sid Lee­du pea­lin­nas Vil­niu­ses Ja­nis Grin­ber­ga­se mä­les­tus­võist­lu­sed ehk rah­vus­va­he­li­ne kä­si­pal­li­koon­dis­te tur­niir. Ees­tist osa­le­sid 4 noor­te­koon­dist, ku­hu kuu­lu­sid ka Keh­ra...

Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu sai 85

Es­mas­päe­val, 30. ok­toob­ril tä­his­ta­ti Keh­ras koos raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­la lõp­pe­mi­se­ga raa­ma­tu­ko­gu 85. sün­ni­päe­va. Pakuti koh­vi ja kring­lit, kü­la­li­sed tõid raa­ma­tu­kok­ku lil­li. Lu­ge­jad said loo­si­kor­vist võt­ta vik­to­rii­ni­kü­si­mu­se,...

Are­nev Kuu­sa­lu Vald va­li­mis­lii­tu­de ümar­lauas

Va­li­mis­lii­du Tu­le­vi­ku Viim­si kut­sel ko­gu­ne­sid sep­temb­ri lõ­pus Tal­lin­na Kat­ha­ri­nent­ha­li koh­vi­kus­se esin­da­jad 5 va­li­mis­lii­dust: li­saks kut­su­ja­le veel va­li­mis­lii­tu­dest Tar­tu Heaks, Pär­nu Ühen­dab, Lää­ne-Har­ju val­last Hea...

RII­NA TO­RIM Keh­rast taas­tab Raa­si­kul skaut­lu­se

Raa­si­ku skau­ti­de esi­me­ne koh­tu­mi­ne on nel­ja­päe­val, 2. no­vemb­ril noor­te­kes­ku­ses. „Hu­vi­rin­gi­de va­lik Raa­si­kul ja Keh­ras on pa­ra­ku ke­si­ne, see­ga ta­han pak­ku­da mi­da­gi ka nen­de­le las­te­le, kel­le­le...

Raasiku ja Anija valla noorteprojektile 2000 eurot

Anija ja Raasiku noortekeskuste projekt „Eri rahvusest noorte lõimumine läbi seikluskasvatuse” sai toetusprogrammist „Nopi üles” 2000 eurot. Toetuse saamiseks tuli postitada kirjeldus Facebooki, infot...

Raasiku vallas alustab noortevolikogu

Aruküla noortekeskuse eestvedamisel on Arukülas 9. novembril Raasiku valla noortekogu esimene kohtumine. Oodatud on 13-26aastased noored. Noortekeskuse juht Maarja-Ly Teino: „Noortevolikogu mõte on olnud...

Ani­ja vo­li­ko­gus keskf­rakt­sioon

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 5 lii­get, kes kan­di­dee­ri­sid Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas, esi­ta­sid esi­me­sel is­tun­gil vo­li­ko­gu esi­me­he­le aval­du­se, mil­les tea­ta­sid, et on vo­li­ko­gu töös osa­le­mi­seks moo­dus­ta­nud keskf­rakt­sioo­ni....

Keh­ra õpe­ta­ja REE­SI KUS­LAP käis kroonp­rint­si ra­has­ta­tud kon­ve­rent­sil Abu Dha­bis

Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja REE­SI KUS­LAP osa­les Abu Dha­bis rah­vus­va­he­li­sel ha­ri­dus­kon­ve­rent­sil. Kon­ve­rent­si „Qud­wa – Teac­hing for to­mor­row“ kor­ral­das Abu-Dhabi ha­ri­du­sa­met koos­töös üle­maailm­se or­ga­ni­sat­sioo­ni­ga „Teach for all“,...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -