Monthly Archives: august 2017

Aru­kü­las oli sport­lik ja si­se­mai­ne mui­nas­tu­le­de öö

Aru­kü­la män­ni­kus põ­le­sid 26. au­gus­ti õh­tul 450 õue­küü­nalt, tõr­vi­kud, LED-lam­bid ning kaks lõ­ket. Mui­nas­tu­le­de ööl, lau­päe­val, 26. au­gus­til süü­da­ti pal­ju­des Ees­ti­maa pai­ka­des lõk­ked, küün­lad või...

Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la vei­ni­le esi­koht

Ees­ti LEA­DER Liit kuu­lu­tas te­ge­vusg­rup­pi­de su­ve­se­mi­na­ril piir­kon­da­de pa­ri­ma­te joo­ki­de kon­kur­si võit­jaks Kuu­sa­lu val­las Val­ge­jõe kü­las vei­ne val­mis­ta­va Vei­ni­vil­la Roo­sa ra­bar­be­ri-sal­vei vei­ni, mil­le esi­tas kon­kur­si­le...

Vii­nis­tu kü­la juu­be­li­le tu­li poo­le roh­kem kü­la­li­si kui on pü­sie­la­nik­ke

Vii­nis­tu kü­la tä­his­tas lau­päe­val, 26. au­gus­til 645. sün­ni­päe­va. „Vii­nis­tu on aja­loo­li­ne ka­lu­ri­kü­la, ran­na­kü­la ning üs­na uus kuns­ti­kü­la,” lau­sus MTÜ Vii­nis­tu Kü­la­selts ju­ha­tu­se lii­ge Ur­ve Toom­puu...

Viieaas­ta­se va­hea­ja jä­rel jät­kub Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam loo­dab jaa­ma­hoo­nes Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­da 4. jaa­nua­ril 2018. Ra­ha­puu­du­sel viis aas­tat seis­nud ehi­tus­tööd Keh­ra jaa­ma­hoo­nes al­ga­sid taas paar nä­da­la ta­ga­si, 14....

Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­-spet­sia­lis­ti uus kon­kurss

3. au­gus­til lõp­pe­nud kon­kur­si­ga ei leid­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus töö­le uut hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti. Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets: „Te­gi­me välja valitud kan­di­daa­di­le et­te­pa­ne­ku asu­da töö­le 21. au­gus­tist. Pa­ra­ku...

Raa­si­kul tu­leb taas Su­me Su­veõh­tu

Raa­si­ku rah­va­ma­ja õue­a­lal tu­leb lau­päe­val, 2. sep­temb­ril üle nel­ja aas­ta taas po­pu­laar­ne noor­teü­ri­tus Su­me Su­veõh­tu. Pea­kor­ral­da­ja, Raa­si­ku põ­hi­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne And­ra Al­lik: „Mõ­te...

POLITSEIKROONIKA

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 20. augustil teatati, et Raasiku vallas Kiviloo külas toimus naabrite vahel konflikt, kus 66aastane mees lõi 43aastast meest. Politseinikud pidasid 66aastase mehe...

Ani­ja val­las e-las­teaiad

Ani­ja val­la las­teaiad lii­tu­sid elas­teaed.eu le­he­ga ja lä­he­vad üle e-las­teaia süs­tee­mi­le. „Ku­na ju­hin kol­me ma­ja, liht­sus­tab see mu tööd ja saa­me e-las­teaia kau­du te­ha...

Sep­temb­ris ha­ka­tak­se re­konst­ruee­ri­ma Keh­ra sis­se­sõi­du­teed

Sep­temb­ri al­gu­ses ha­ka­tak­se re­konst­ruee­ri­ma Keh­ra pea­mist sis­se­sõi­du­teed, Kes­ku­se tä­na­vat. Re­konst­ruee­ri­tak­se Kes­ku­se tä­nav ala­tes Ko­se-Jä­ga­la maan­teest ku­ni Ko­se maan­tee rist­mi­ku­ni. Töö­de käi­gus uuen­da­tak­se tee muld­ke­ha ning...

Ani­ja val­la disc­gol­fi­meist­rid on TA­NEL VIIR­MANN ja KEL­LI EL­LUS

MIH­KEL KUU­SE 26. au­gus­til toi­mu­sid Keh­ra disc­gol­fi­par­gis Ani­ja val­la tei­sed meist­ri­võist­lu­sed disc­gol­fis. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma kor­ral­da­tud võist­lu­sel oli 31 osa­võt­jat, 12 võist­le­sid eda­si­jõud­nu­te, 11 nais­te...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -