Monthly Archives: august 2017

Vali­mis­lii­tu­de re­gist­ree­ri­mi­ne lõ­peb nel­ja­päe­val

Era­kon­da­del on ae­ga en­dast tea­da an­da kauem – 5. sep­temb­ri­ni. Valimisliitude re­gist­ree­ri­mi­ne kohalike omavalitsuste volikogude valimiseks algas 16. augustil ning lõ­peb 31. au­gus­til. 5. sep­temb­ril...

Ani­ja Lions-klu­bi ai­tas Aeg­vii­du las­teae­da

Ani­ja Lions-klu­bi liik­med ehitasid Aeg­vii­du las­teae­da uue lii­va­kas­ti ja pa­nid paika ka­he rüh­ma va­he­li­se aia pos­tid-la­tid. Ku­na hil­ju­ti ava­ti las­teaias uus rühm sõi­me­ea­lis­te­le, oli...

Lok­sa koo­li poi­sid olid edu­kad rah­vus­va­he­li­sel mi­li­taar­võist­lu­sel

SIIM AK­SEL AMER, MAR­KO ME­TUS, MÄRT MÄ­GI ja KAA­REL EEL­MÄE saa­vu­ta­sid Root­sis ko­du­kait­se ja va­ba­taht­li­ke võist­lus­tel 5. ko­ha. Lok­sa koo­li õpilased, 17aastane Kaa­rel Eel­mäe, Mar­ko...

Kohvik-baar Kaer kolis Kuusalust Raasiku Elektri hoonesse

Kaer avab Raasiku Elektri tehase kontorihoone esimesel korrusel uksed reedel, 1. septembril. Neli aastat Kuusalu keskel peatee ääres Konsumi majas kohvikut-baari pidanud Kaer on olnud...

Sõnumitooja 23. augustil

Anijal oli esimest korda mõisakultuuri festival; Anija valla kaunimad kodud valitud; Aegviidu aastakümneid oodatud spordihoonele pandi nurgakivi; Algas valimisliitude registreerimine kohalike volikogude valimisteks; ...

Tor­mi­se-selts soo­vib muu­ta kont­ser­di „Tor­mis Kõr­veaial” tra­dit­sioo­niks

Muu­si­ka­li­sel pä­rast­lõu­nal „Tor­mis Kõr­veaial” VEL­JO TOR­MI­SE sün­ni­ko­dus Kuu­sa­lu val­las Aru kü­las Kõr­veaia ta­lus oli li­gi 400 osa­le­jat. ERE UI­BO ÜL­LE TAMM Mul­lu jaa­nua­ris lah­ku­nud he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se...

Kuu­sa­lu kü­la­de küm­ne­võist­lu­se või­tis esi­mest kor­da Ka­ber­la

Ka­hek­san­dat kor­da toi­mu­nud kü­la­de küm­ne­võist­lu­sel osa­les 9 mees­kon­da. Kuu­sa­lu val­la kü­lad ja sõp­rus­kon­nad on igal aas­tal su­vel võt­nud mõõ­tu kü­la­de küm­ne­võist­lu­sel. Tä­na­vu oli võist­lus 19.-20....

Raa­si­ku val­la kü­la­ra­had ja­ga­tud

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus eral­das kü­la­de­le tei­seks poo­l­aas­taks val­la tä­na­vu­sest eel­ar­vest kok­ku 3500 eu­rot. Här­ma kü­la saab 772 eu­rot, Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re 749, Tõ­hel­gi 494, Pe­nin­gi...

Äi­ke­se­torm te­gi kah­ju Val­ge­jõel ja Va­na­kü­las

Möö­du­nud nä­da­lal, lau­päe­val, 19. au­gus­til rä­sis äi­ke­se­torm Kuu­sa­lu val­las Va­na­kü­la ja Val­ge­jõe kü­la. Kü­lae­la­ni­kud tea­ta­sid, et igas ta­luõues on mur­du­nud põ­lis­puid, mis on lan­ge­nud...

Ani­ja­le võib tul­la päi­ke­se­jaam

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas kor­ral­da­da ava­li­ku eel­lä­bi­rää­ki­mis­te­ga enam­pak­ku­mi­se Ani­ja mõi­sa vas­tas asu­va­le Koo­li kin­nis­tu­le rent­ni­ku leid­mi­seks. Kin­nis­tu suu­rus on 70 000 ruut­meet­rit, maad võib ren­di­le an­da...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -