Yearly Archives: 2019

Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on va­li­tud

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus va­lis uueks kesk­kon­nas­pet­sia­lis­tiks Kurg­la kü­las ela­va Kat­rin Ve­ne. Kan­di­dee­ri­jaid oli 10, neist kolm kut­su­ti val­la­maj­ja vest­lu­se­le. Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Et­si...

Hoia­me ke­va­de tu­leo­hu­tu!

REI­LI KULL,  Põh­ja pääs­te­kes­ku­se en­ne­tus­bü­roo ju­ha­ta­ja Ilu­sad ja soo­jad il­mad pa­ne­vad meid ik­ka ja jäl­le mõt­le­ma sel­lest, mi­da kõi­ke peaks ko­duae­da­des ja maa­ko­du­des te­ge­ma. Pääst­ja­te­le mee­nuvad...

Aeg­vii­du õpi­la­ne IND­REK NOOR või­tis puu­kä­si­töö kon­kur­si

Üle-ees­ti­li­sel kon­kur­sil või­tis õpi­las­te seas esi­ko­ha Aeg­vii­du koo­li õpi­la­se IND­REK NOO­RE ning täis­kas­va­nu­te seas 3. ko­ha Aru­kü­la koo­li õpe­ta­ja ARON LIP­SI val­mis­ta­tud pit­su ehk...

Aruküla huvialakeskus Pääsulind tähistab 30. sünnipäeva

„Pääsulinnu kool loodi uue rahvusliku ärkamisaja ning laulva revolutsiooni tuules ja innustuses,“ ütles Aruküla huvialakeskuse kauaaegne direktor MALLE JAAKO. Reede, 29. märtsi õhtul tähistati Aruküla...

Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed ko­gu­kon­na- ja kul­tuu­riü­ri­tus­teks

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­te alu­sel toe­tu­sed mul­lu­sü­gi­ses­se voo­ru esi­ta­tud taot­lus­te­le kul­tuu­ri- ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks. Kul­tuu­riü­ri­tu­si toe­ta­tak­se kok­ku 6420 eu­ro­ga, ko­gu­kon­naü­ri­tus­te­le...

Kuusalu Ettevõtjate Liidu kogunemine

Esmaspäeva, 1. aprilli õhtul kogunesid Kuusalu rahvamajja 41 kohalikku ettevõtjat või MTÜde esindajat. Kuusalu Ettevõtjate Liit (KuEL) asutati veebruari lõpus, juhatuse esimees on Nordic...

HC Keh­ra C-klas­si tüd­ru­kud võit­sid Ees­ti MV hõ­be­me­da­li

Nä­da­la­va­he­tu­sel, 30.-31. märt­sil toi­mus Ta­pal Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te tei­ne etapp C-klas­si (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) tü­tar­las­te­le. Ees­ti meist­riks tu­li SK Re­val Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool. Hõ­be­me­da­li saa­vu­ta­sid...

Toe­tus Raa­si­ku val­la kü­la­de­le

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus eral­das kü­la­selt­si­de toe­ta­mi­seks val­laee­lar­vest kuue­le kü­la­le kok­ku 11 539 eu­rot. Kui va­rem jao­ta­ti kü­la­de­le ra­ha kaks kor­da aas­tas, siis vas­ta­valt 1. jaa­nua­ril jõus­tu­nud...

Keh­ras teh­ti al­gust hea­kor­ra­ree­de­te­ga

MTÜ Pu­has Ring al­ga­tu­sel toi­mus 29. märt­sil Keh­ras esi­me­ne hea­kor­ra­ree­de, mil init­sa­tiivg­rupp käis ise ja kut­sus ka tei­si ko­du­kan­ti pu­has­ta­ma. „Mõ­ned käi­sid hom­mi­ku­poo­li­kul, ko­ris­ta­sid raud­tee...

Päästesündmused Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas

26. märtsil kell 14.03 sai häirekeskus teate tulekahjust Kuusalu vallas Kuusalu külas. Päästjate saabudes põles umbes 60m² kulu. Põleng likvideeriti kell 14.31. 27. märtsil kell...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -