Monthly Archives: juuni 2018

100 arukülalase kohta ilmub kogumik

MTÜ Aruküla Kultuuriselts sai 1480 eurot kogukondade EV100 taotlusvoorust, kust antakse toetust algatustele, et tähistada Eesti juubeliaastat. Aruküla kultuuriseltsi juht Garina Toomingas: „Suvel on...

Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­pi­du vaa­tas Viim­sis um­bes 10 000 ini­mest

Har­ju­maa val­lad-lin­nad ko­gu­sid maa­kon­na lau­lu- ja tant­su­peo kor­ral­da­mi­seks kol­me aas­ta­ga 100 000 eu­rot. Kui va­rem on maa­kon­na suur­pi­du toi­mu­nud Kei­la lau­lu­väl­ja­kul, siis Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­niaas­ta­päe­va­le...

URMAS KIRT­SI: „Loo­de­ta­vas­ti suu­de­tak­se uus või­mu­liit luua.“

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na um­bu­sal­da­tud UR­MAS KIRT­SI, üt­le­si­te vo­li­ko­gu is­tun­gil eel­mi­se nä­da­la kol­ma­päe­val, et kõik et­te­val­mis­tu­sed on teh­tud, või­te val­la­ma­jast um­bu­sal­da­mi­se kor­ral ko­he lah­ku­da ja läk­si­te­gi...

Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­toe­tus­te kord

Vo­li­ko­gu muu­tis sot­siaal­toe­tus­te teaot­le­mi­se, mää­ra­mi­se ja maks­mi­se kor­da Kuu­sa­lu val­las. Edas­pi­di hak­kab toe­tus­te and­mist me­net­le­ma val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tav sot­siaal­ko­mis­jon, se­ni te­gi se­da vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jon....

Vandaalid Anija mõisapargis

Nädalavahetusel, tõenäoliselt laupäeva öösel vastu pühapäeva, on vandaalitsetud Anija mõisapargis asuva õpperaja juures. Külapoolse värava kõrval asuvalt suurelt infotahvlilt on rebitud tekstikile ning üritatud...

Har­ju­maa meist­ri­võist­lu­sed orien­tee­ru­mi­ses

16. mail sel­gi­ta­ti Jus­si jär­ve­de juu­res Har­ju­maa tä­na­vu­sed meist­rid va­li­ko­rien­tee­ru­mi­ses ning 30. mail Ko­da­sool suun­do­rien­tee­ru­mi­ses. Va­li­ko­rien­tee­ru­mi­ses või­tis M14 võist­lusk­las­sis (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) meist­ri­tiit­li Lau­rits...

Koo­lid-las­teaiad saa­vad prog­ram­mee­ri­mis­sead­meid

Ala­ve­re, Aru­kü­la ja Kuu­sa­lu koo­lid ning Keh­ra Las­te­ta­re las­teaed saa­vad ro­boo­ti­ka ja teis­te prog­ram­mee­ri­mis­va­hen­di­te ost­mi­seks rii­gilt toe­tust. Koo­lid ja las­teaiad said ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi ra­has­ta­tud...

Voli­ko­gu ta­gan­das UR­MAS KIRT­SI Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ko­halt

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees KAL­MER MÄRT­SON esi­tas pä­rast vo­li­ko­gu is­tun­git aval­du­se en­da ame­tist va­bas­ta­mi­seks ala­tes 5. juu­nist, UR­MO RIS­TI­SAAR aval­das soo­vi va­bas­ta­da te­da vo­li­ko­gu asee­si­me­he...

Keh­ra güm­naa­sium võ­tab ka­su­tu­se­le koo­li­vor­mi

Tu­le­vast õp­peaas­tast saa­vad Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­sed koo­li­vor­mi­na kan­da tu­me­si­nist ves­ti ja triik­sär­ki ning po­lop­luu­si, mi­da on va­li­kus viis vär­vi. „Me ei tee koo­li­vor­mi kel­le­le­gi ko­hus­tus­li­kuks,...

Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes hak­kas töö­le kuns­ti­ga­le­rii

Ku­ni su­ve lõ­pu­ni on Kol­ga Mõi­sa Ga­le­riis Kõn­nu kunst­ni­ke KAT­RIN VALD­RE ja SVEN SAA­GI maa­li­näi­tus „Floo­ra“. Ko­ha­li­kud en­tu­sias­tid Rii­na Laa­ne­tu, Kad­ri Mets­tak, Ire­ne O’Sul­li­van ja...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -