Monthly Archives: juuni 2018

Est­lan­der kor­ral­dab Raud­sil­lal loo­dus­koo­li­tu­se BUSHC­RAFT FES­TI­VAL

Tu­le­val nä­da­la­va­he­tu­sel on Raud­sil­la puh­ke­komp­lek­sis kol­me­päe­va­ne Bushc­raft Fes­ti­val ehk loo­dus­te­ge­vus­te, pä­rand­kul­tuu­ri ja aja­loo­li­se kä­si­töö koo­li­tus­päe­vad. Põ­hi­kor­ral­da­ja on MTÜ Est­lan­der, mil­le juht on el­lu­jää­mi­sinst­ruk­tor Er­ki...

Pingeline poliitikanädal

Möödunud nädal tõi Ida-Harjusse kaks umbusaldushääletust, mille tulemused olid erinevad – Kuusalu vallavanem lahkus ametist, Raasiku vallavanem jätkab oma ametikohal. Avaldame ülevaated mõlema volikogu...

Kuu­sa­lu val­la noo­red võit­sid TV 10 Olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa eta­pil au­hin­na­li­si koh­ti

23. mail toi­mus Ko­se staa­dio­nil TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa 3. eta­pi võist­lus. Va­ne­ma­te tüd­ru­ku­te 600 meet­ri jook­su või­tis Kol­ga koo­li 12aas­ta­ne õpi­la­ne Ma­riann Lui­se Trill­järv...

Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la esi­me­sed sulg­pal­li­meist­rid

ARON LIPS Lau­päe­val, 3. juu­nil toi­mu­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li võim­las Raa­si­ku val­la esi­me­sed meist­ri­võist­lu­sed sulg­pal­lis. Osa­võt­jaid oli 22 ning meist­rid sel­gi­ta­ti ük­sik­män­gu­des ning nais, -mees- ja...

Politseikroonika

1. juunil kell 19.41 sai häirekeskus teate tulekahjust Loksa linnas Rohuaia tänaval. Päästjate saabudes põles kortermaja üks korter. Tulekahju likvideeriti kell 21.52. Tulekahju tekkepõhjuse...

MADIS JÕ­GI: „Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­nis oli um­busk­lik õhk­kond.“

„Meie va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald tu­lek on tõst­nud val­la­rah­va hu­vi po­lii­ti­ka vas­tu,“ üt­leb Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge MA­DIS JÕ­GI. Ma­dis Jõ­gi ni­mi tu­li Kuu­sa­lu val­las laie­ma...

Ravi saa­mi­ne ei to­hi sõl­tu­da ra­ha­ko­ti pak­su­sest

Mul oli hil­ju­ti vest­lus Vil­jan­di ap­teek­ri­ga, kes võt­tis ju­tuks aas­ta al­gu­ses keh­ti­ma ha­ka­nud täien­da­va ra­vi­mi­hü­vi­ti­se kor­ra, mis on suu­reks abiks pi­de­valt ra­vi­meid va­ja­va­te­le pat­sien­ti­de­le....

Lok­sa hool­de­ko­du­le maad juur­de

Lin­na­vo­li­ko­gu ot­sus­tas võõ­ran­da­da ot­sus­tus­kor­ras Lok­sa hool­de­ko­du oma­ni­ku­le OÜ Han­saC­lub en­di­se haig­la, nüüd­se hool­de­ko­du juu­res Pos­ti 27b kin­nis­tu pin­da­la­ga 9635 ruut­meet­rit. Kin­nis­tu hind on 10 000...

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu koh­vi­ku­pi­da­ja lei­tud

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus avab koh­vi­ku OÜ Ai­tan Ala­ti, kes on ka möö­du­nud aas­tal Raa­si­ku Elekt­ris ava­tud koh­vi­ku Kaer oma­nik. 15. juu­nil sõl­mib val­la­va­lit­sus et­te­võt­te­ga 3aas­ta­se...

Kuu­sa­lu ten­ni­se­hooaeg on ava­tud

UR­MAS KOT­KAS 19. mail toi­mus Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­ku­tel igaü­he paa­ris­män­gu tur­niir, mis on ju­ba aas­taid ol­nud vä­li­hooa­ja esi­me­ne võist­lus. Re­gist­ree­ru­sid 10 ten­ni­sis­ti, kes võt­sid loo­si­ga oma­le...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -