Spordiuudis

924

Lau­päe­val, 31. märt­sil oli Keh­ra spor­di­hoo­nes korv­pal­li­tur­niir se­ga­võist­kon­da­de­le. Võist­lus­reeg­lid nä­gid et­te, et nais­te vi­sa­tud kor­vid and­sid ühe punk­ti roh­kem. Osa­le­sid 8 võist­kon­da, või­tis LYNX Lil­list, tei­ne oli Aeg­vii­du võist­kond ja kol­mas SS Team. Võist­lu­se kor­ral­da­sid Pi­ret Ur­met, Peep Kask ja Tar­mo Tii­de­maa.