Yearly Archives: 2019

Ees­ti ja Soo­me kait­se­mi­nis­ter Valk­la la­hin­gu 100. aas­ta­päe­val

Kõr­ged kü­la­li­sed ase­ta­sid pär­jad Kuu­sa­lu kal­mis­tul Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu­te mä­les­tus­sam­ba­le ja Soo­me va­ba­taht­li­ku AU­KUS­TI TUO­MI­NE­NI süm­bool­se­le haua­le. Nel­ja­päe­val, 3. jaa­nua­ril, Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja Valk­la pöör­de­la­hin­gu 100. aas­ta­päe­val...

Sõnumitoojas 2. jaanuaril

Lahinguväljale saab pühapäeval Kehrast rongiga; Aegviidus oli Anija valla üldplaneeringu arutelu; Küsimus vallavanemale - milline oli 2018. aasta Anija valla jaoks ja mida...

Politseikroonika

19. detsembril kell 16.47 toimus liiklusõnnetus Kuusalu vallas Ku­pu külas Jõelähtme-Kemba tee 27. kilomeetril, kus 47­aastase mehe juhitud sõiduauto Citroen Berlingo põrkas kokku kõrvalteelt...

Aruküla kultuurijuht GARINA TOOMINGAS on Harjumaa Kultuuripärl 2018

Kul­tuu­ri­pär­lit tun­nus­ta­ti Har­ju­maa bal­lil 30. det­semb­ril rah­vu­soo­pe­ris Es­to­nia. Pü­hen­du­mi­se ja suu­re en­tu­sias­mi­ga teh­tud kul­tuu­ri­a­la­se töö eest omis­ta­ti Har­ju­maa 2018. aas­ta Kul­tuu­ri­pär­li tii­tel Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­di­rek­to­ri­le...

Aeg­vii­dus oli Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu ava­lik aru­te­lu

Kol­ma­päe­val, 19. det­semb­ril toi­mu­nud aru­te­lul tut­vus­ta­ti üldp­la­nee­rin­gus­se teh­tud et­te­pa­ne­kuid. Ani­ja val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne al­ga­ta­ti 2015. aas­ta su­vel, pla­nee­rin­gut hak­kas te­ge­ma OÜ Hend­rik­son & Ko....

Kuu­sa­lu val­la­ma­ja töö­ta­jad meis­ter­da­sid jõu­lu­de eel vap­ru­se­hel­meid

Tõu­ke meis­ter­da­mi­seks an­dis det­semb­ri al­gu­ses eet­ris ol­nud TV-saa­de „Ring­vaa­de“, kus tut­vus­ta­ti MTÜ Vap­ru­se­hel­med al­ga­tust. Kuu­sa­lu val­la ehi­tus­re­gist­ri­pi­da­ja Rih­ti Väin­sar kor­ral­das ree­del, 21. det­semb­ril val­la­ma­ja saa­lis...

Kuu­sa­lu val­la jõu­lu­toe­tus 326 pen­sio­nä­ri­le

Kuu­sa­lu vald ja­gas ka tä­na­vu kõi­gi­le 80aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le pen­sio­nä­ri­de­le 20 eu­rot jõu­lu­toe­tust. Kok­ku said vas­ta­valt val­la ela­ni­ke re­gist­ri­le toe­tust 326 pen­sio­nä­ri. Ena­mi­ku­le kan­ti...

UR­MAS KIRT­SI: „Mi­ne­vik­ku ta­ga­si pöö­ra­ma ei hak­ka.“

UR­MAS KIRT­SI, Teid va­li­ti val­la­va­ne­maks 18. det­semb­ril, vo­li­ko­gu 31. det­semb­ri is­tun­gil osa­le­si­te taas vo­li­ni­ku­na ja hää­le­ta­si­te ka en­nast puu­du­ta­vaid ot­su­seid, kui­gi opo­sit­sioon juh­tis tä­he­le­pa­nu...

Vas­tus MAIT KRÖÖNST­RÖ­MI vas­tus­kir­ja­le Kol­ga staa­dio­ni koh­ta

Mait Kröönst­rö­mi vas­tus­kir­ja­le, mis il­mus eel­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas, oli il­mu­mi­se het­keks te­ge­li­kult ju­ba kir­ja­li­kult vas­ta­tud ja saa­de­tud ka vas­tu­väi­ted. Mi­nul pol­nud kor­da­gi plaa­ni sel­le kir­ja­va­he­tu­se­ga...

Ani­ja val­las kõi­gi­le võrd­ne ra­nit­sa­toe­tus

Järg­mi­sest õp­peaas­tast saa­vad Ani­ja val­la kõik 1. klas­si õpi­la­sed ühe­kord­set ra­nit­sa­toe­tust 150 eu­rot. Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas pä­rast teist lu­ge­mist ra­nit­sa­toe­tu­se maks­mi­se uue kor­ra. Võr­rel­des se­ni­se kor­ra­ga on...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -