Yearly Archives: 2019

MTÜd vajavad püsivabatahtlikke

INGELDRIN AUG, Anija valla arendusjuht Hiljuti valmis vabatahtlikus tegevuses osalemise värske uuring, mis näitab, et viimase 5 aastaga on vabatahtlike osakaal Eestis kasvanud. Samal ajal...

Päästeliidu nõukogu

Vabatahtlike päästjate üldkogul Nelijärvel valiti järgnevaks 3 aastaks Päästeliidule uus nõukogu. 7liikmelisse esindusse valiti Liis Truubon Vabatahtlikust Reservpäästerühmast, Toomas Roolaid Priitahtlikust Mõttekojast AMFF, Toomas...

Asu­ta­va Ko­gu liik­me­te sün­ni­koh­ta­des Re­hat­ses ning Pe­ri­las ja Pi­ka­ve­res süü­da­ti küün­lad

Ree­del, 5. ap­ril­lil möö­dus 100 aas­tat rii­gi­ko­gu eel­käi­ja, vei­di üle poo­le­tei­se aas­ta te­gut­se­nud 120liik­me­li­se Asu­ta­va Ko­gu, va­li­mi­sest. EV100 juht­rühm ja rii­gi­ko­gu kant­se­lei kut­su­sid oma­va­lit­su­si üles...

JOHAN PLOOM­PUU käis kolm tal­ve Hirv­li koo­lis

AN­NE ORUAAS Ploom­puu­de pe­re ja nen­de lood seos­tu­vad eel­kõi­ge prae­gu sa­mu­ti Ani­ja val­la maa­de­le jää­va Koit­jär­ve kü­la­ga. Fakt on aga, et tu­le­va­ne tun­tud põl­lu­mees ja...

Eesti esimene parlament

Eesti riigikogu eelkäija, Asutav Kogu, tegutses rahvaesinduse ja seadusandliku võimuna 23. aprillist 1919 kuni 20. setsembrini 1920. Asutav Kogu võttis 19. mail 1919 vastu...

Kait­se­väe suu­rõp­pus Sal­mis­tul

Kait­se­väe­las­te kuu ae­ga kest­va suu­rõp­pu­se Bal­tic Pro­tec­tor käi­gus jõu­tak­se 3.-4. juu­lil Kuu­sa­lu val­da Sal­mis­tu-Valk­la ran­na­piir­kon­da, õp­pus ula­tub ka Jõe­läht­me val­la Kul­la­mäe kan­ti. Osa­le­vad Ees­ti...

Tulekahjud Anija ja Kuusalu vallas

6. aprillil kell 12.41 sai häirekeskus teate põlengust Anija vallas Parila külas. Päästjate saabudes põles kulu umbes 1,3 hektaril. Põleng likvideeriti kell 14.07. 6. aprillil...

Nor­dic Hou­ses päl­vis vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te erip­ree­mia

Möö­du­nud nel­ja­päe­val kuu­lu­ta­ti väl­ja kon­kur­si „Aas­ta te­ha­se­ma­ja 2019“ võit­jad. Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev puit­ma­jatootja Nor­dic Hou­ses KT OÜ sai vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te erip­ree­mia, kon­kur­si­le olid esi­ta­tud...

MAIT JO­HAN­NES PÜÜ­MANN ja JO­HAN­NES ER­NE­SAKS sün­di­sid Pe­nin­gi val­las

Ree­del, 5. ap­ril­lil Pi­ka­ve­re koo­lis toi­mu­nud ak­tu­sel, mil­le­ga tä­his­ta­ti 100 aas­ta möö­du­mist Asu­ta­va Ko­gu va­li­mi­sest, te­gi ko­du­loouu­ri­ja Vai­no Napp üle­vaa­te Asu­ta­va Ko­gu sealkan­dis sün­di­nud...

Raa­si­ku Elek­ter ot­sib te­gev­juh­ti

AS Raa­si­ku Elek­ter kor­ral­das te­gev­ju­hi leid­mi­seks kon­kur­si, ku­na 2017. aas­tast et­te­võ­tte te­gev­ju­hi­na töö­ta­nud Kris­to Kau­gi­ja lah­kub ame­tist. Raa­si­ku Elekt­ri ko­du­le­hel tea­tas ta, et et­te­võ­ttel...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -