Yearly Archives: 2019

Rave­ni kin­nis­tu­le Aru­kül­la kor­ter­ma­ja ja kon­tor-de­poo­hoo­ne

Raa­si­ku val­la­ma­jas on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul Aru­kü­la Sü­gis­te tä­nav 2b ka­tast­riük­su­se ja sel­le lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­dus. Pla­nee­rin­gu al­ga­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud aas­ta 12. juu­nil. Val­la...

TIIU TRIS­BERG on Ani­ja val­la au­ko­da­nik

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ni­me­ta­da en­di­se Ani­ja koo­li­ju­ha­ta­ja Tiiu Tris­ber­gi val­la au­ko­da­ni­kuks. Val­la au­ni­me­tus omis­ta­ti Tiiu Tris­ber­gi­le suu­re pa­nu­se eest val­la ha­ri­du­se­lu eden­da­mi­sel Ani­ja alg­koo­li...

Vali­mis­tel on igal hää­lel jõud

Priit Vin­kel, rii­gi va­li­mis­tee­nis­tu­se juht Veeb­rua­ri lõ­pus ja märt­si al­gu­ses va­li­me uue rii­gi­ko­gu koos­sei­su. Suu­ri muu­da­tu­si va­li­ja jaoks see­kord ei ole – va­li­mis­pe­riood on ik­ka küm­me...

SÖ­REN JÕÕ­RAS ja TAA­VI TŠERN­JAVS­KI tu­lid Har­ju meist­riks

6. jaa­nua­ril Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud Har­ju­maa meist­ri­võist­lus­tel si­se­ker­ge­jõus­ti­kus või­tis mees­te 60 meet­ri jook­su Sö­ren Jõõ­ras Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist. Te­ma või­duaeg oli 7,24 se­kun­dit. Tei­se me­da­li...

Kuu­sa­lu val­la maa­mak­su on ka­vas muu­ta

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kol­ma­päe­va, 30. jaa­nua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras on taas maa­mak­su­mää­ra kin­ni­ta­mi­ne. Val­la­va­lit­sus on esi­ta­nud vo­li­ko­gu­le eel­nõu jät­ta maa­mak­su määr eel­mi­se aas­ta ta­se­me­le. Kuu­sa­lu val­la­va­nem...

Ani­ja val­la­va­nem tea­tas ame­tist lah­ku­mi­sest

Val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM üt­les Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et sõl­tu­ma­ta rii­gi­ko­gu va­li­mis­te tu­le­mus­test esi­tab aval­du­se ame­tist lah­ku­mi­seks. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud nel­ja­päe­va, 24. jaa­nua­ri is­tun­gi lõ­pus lu­ges...

Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­sed toe­tu­sed

Kui­gi MTÜ­del ja erai­si­ku­tel pa­lu­ti esi­ta­da taot­lu­si ühe­kord­se­teks kul­tuu­ri-, ko­gu­kon­na- ja spor­diü­ri­tus­teks mul­lu 15. sep­temb­riks, on ena­mik toe­tus­sum­ma­dest ja­ga­ma­ta. „Kuu­sa­lu val­las muu­tu­vad seo­ses või­mu­va­he­tu­se­ga...

Foto­näi­tus ja aja­loo­se­mi­nar „Kuu­sa­lu vald 80“

Kuu­sa­lu val­la juu­be­li­le pü­hen­da­tud aja­loo­se­mi­na­ri ning fo­to­näi­tu­se kor­ral­da­sid Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja Kol­ga­kü­la Selts. Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja ko­gu­nes ree­de, 25. jaa­nua­ri pä­rast­lõu­nal sa­da­kond aja­loo­hu­vi­list. Es­malt ava­ti...

JO­HAN­NA SÜ­DA või­tis Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lus­tel 2 me­da­lit

18. jaa­nua­ril Lok­sal toi­mu­nud Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lus­tel saa­vu­tas li­saks Kuu­sa­lu koo­li noor­te­le uju­ja­te­le, kel­le tu­le­mu­si ka­jas­ta­si­me eel­mi­ses le­he­s, häid koh­ti Lok­sa güm­naa­siu­mi 11aas­ta­ne...

Soo­me pä­ri­mu­sü­hin­gu ratsanikud osa­le­sid Ekst­rö­mi mar­sil

Viien­dat kor­da toi­mu­nud Ekst­rö­mi mar­si­ga tä­his­ta­ti lau­päe­val, 26. jaa­nua­ril 100 aas­ta möö­du­mist ajast, kui Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja Vi­ru rin­del võit­le­sid Soo­me va­ba­taht­li­kud ja nen­de roots­la­sest...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -