Yearly Archives: 2019

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus lõ­pe­tas toi­duai­ne­te tar­ni­ja­ga le­pin­gu

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas lõ­pe­ta­da OÜ­ga Sa­ni­tex rik­ku­mis­te tõt­tu val­la ha­ri­dus­a­su­tus­tes­se toi­duai­ne­te tar­ni­mi­se le­pin­gu, mis sõl­mi­ti pool­teist kuud ta­ga­si, 23. märt­sil. Han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo...

Päästesündmused ja väärteod Anija ja Kuusalu vallas

6. mail teatati, et Kehras F. R. Kreutzwaldi tänava majas tekkis endiste elukaaslaste vahel konflikt, mille käigus 45aastane naine ründas 45aastast meest. 11. mail kell...

Kau­ban­du­set­te­võt­ted kut­su­vad noo­ri töö­le

Ne­le Peil, Ees­ti Kaup­mees­te Lii­du te­gev­juht Kumb meil siis on, töö­kä­te puu­dus või töö­jõu­puu­dus, või­me kü­si­da vii­mas­te nä­da­la­te aru­te­lu­de põh­jal. Kau­ban­dus­sek­to­ris on iga­ta­hes ini­me­si kõ­vas­ti...

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te noor­mees­te D2 va­nu­sek­las­si 2. etapp

10.-12. mai­ni toi­mus Pai­ku­sel Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te noor­mees­te D2 va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2007 ja hil­jem) 2. etapp. Esi­me­ne etapp oli veeb­rua­ris Põl­vas. Ka­hek­sa mees­kon­da sel­gi­ta­sid pa­re­mus­jär­jes­tu­se...

Kuu­sa­lu kool on Har­ju­maa pa­rim murd­maa­tea­te­jook­sus

Tei­si­päe­val, 7. mail toi­mu­sid Kol­ga­kü­las Har­ju­maa tä­na­vu­sed koo­li­de meist­ri­võist­lus­tel murd­maa­tea­te­jook­sus. Kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses oli 348 punk­ti­ga (8 jook­sust läk­sid ar­ves­se 7 pa­re­mat) Pa­rim Kuu­sa­lu kesk­kool. Keh­ra...

Aru­kü­la ja Raa­si­ku lap­sed hea­te­ge­vus­jook­sul

Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal osa­le­sid 240 Aru­kü­la ja Raa­si­ku põ­hi­koo­li, Aru­kü­la wal­dorf­koo­li ning Kos­ti­ve­re ja Oru koo­li õpi­last nel­ja­päe­val, 9. mail toi­mu­nud üle-ees­ti­li­sel hea­te­ge­vus­li­kul tea­te­jook­sul, mis...

Leaderi programmi koostöövõimalused

Leader on Euroopa Liidu maapiirkondade toetamiseks loodud rahastusprogramm, millega alustati 1991. aastal, Eestis käivitus aastast 2006. Et raha jagataks kogukondadega koostöös, on loodud tegevusgrupid,...

Hane­li­sed Ka­ha­la ümb­ru­se põl­du­del

„Es­malt olid ha­ne­par­ved, siis tu­lid lag­led, lin­du­de rän­ne on kest­nud li­gi kaks kuud jär­jest, põl­lud on kah­jus­ta­tud,“ tõ­deb Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu juht JAA­NUS HEIN. Kol­ga-Ka­ha­la piir­kon­nas...

Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis Mne­mo­siin

MART SCH­MEIDT Tei­si­päe­val, 7. mail toi­mus ko­ha­li­kus rah­va­ma­jas Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja hooa­ja vii­ma­ne, 7. mäng. Osa­le­sid 7 võist­kon­da: Park­si, Mne­mo­siin, Saa­ja, Mes­sa, YKB, Ala­ve­re ASK ja...

Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on KAT­RIN VE­NE

Ala­tes 29. ap­ril­list töö­tab Raa­si­ku val­las kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na Kat­rin Ve­ne (pil­dil). Ta on pä­rit Rap­la­maalt Kui­met­sast, lõ­pe­tas 1995. aas­tal Juu­ru kesk­koo­li ning eel­mi­sel aas­tal Tal­lin­na...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -