Yearly Archives: 2019

Ani­ja vo­li­ko­gu pre­mee­ris en­dist val­la­va­ne­mat

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas mää­ra­ta ame­tist lah­ku­nud val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­ta­mi­le tu­le­mus­li­ku töö eest det­semb­rist 2013 ku­ni tä­na­vu märt­si­ni kol­me kuu töö­ta­su ula­tu­ses ehk 7425 eu­rot...

Mäng on väikese inimese töö

EDA-MAI TAMMISTE, Anija valla lasteaedade direktor Eestis toimub koolieelsetes lasteasutustes töö riikliku õppekava järgi. Selles on kehtestatud õpitulemused, mida lapsed erinevates vanustes peaksid oskama. Lasteaiaõpetajad teevad...

Ani­ja val­la toe­tu­sed selt­si- ja spor­di­te­ge­vu­seks

Vas­ta­valt Ani­ja val­las möö­du­nud ke­va­del keh­tes­ta­tud va­baü­hen­dus­te toe­tu­se taot­le­mi­se kor­ra­le saa­vad tä­na­vu val­laee­lar­vest kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul pro­jek­ti- ja te­ge­vus­toe­tust 15 kul­tuu­ri, noor­soo­vald­kon­na ja...

Spordiuudised

Ees­ti ra­tas­too­li­kur­lin­gu koon­dis, mil­le koos­sei­sus män­gib ka Pä­ris­pea sport­la­ne Ain Vil­lau, tõu­sis maail­ma ede­ta­be­lis 13. ko­ha­le. Tõus 8 ko­ha võr­ra saa­di tä­nu või­du­le maail­ma­meist­ri­võist­lus­te...

ROMAN SVI­RI­DOV saa­vu­tas West-Vi­ru Ope­nil 2. ko­ha

16. märt­sil Lää­ne-Vi­ru­maal Vin­nis toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel su­mo­tur­nii­ri West-Vi­ru Open, mis oli Eu­roo­pa kva­li­fi­kat­sioo­ni etapp, saa­vu­tas Ro­man Svi­ri­dov Keh­rast ke­ha­kaa­lus ku­ni 100 ki­log­ram­mi 2. ko­ha....

RII­VO NOOR: „Ole­me üks Ani­ja vald.“

RII­VO NOOR, vo­li­ko­gu va­lis Teid Ani­ja val­la­va­ne­maks ühe­hääl­selt. Kas 18 poolt­häält oli oo­da­tud tu­le­mus? „Ma ei us­ku­nud, et saan ko­gu vo­li­ko­gu toe­tu­se, see oli vä­ga...

Küü­di­ta­mi­se kar­mid lood

Seo­ses 70 aas­ta möö­du­mi­se­ga märt­si­küü­di­ta­mi­sest mee­nu­ta­tak­se möö­du­nut, aval­da­tak­se mä­les­tu­si, te­hak­se näi­tu­si. Suu­rim üle-ees­ti­li­ne pro­jek­t on kuns­tip­rog­ramm „Si­be­ri lap­se­põlv“, mil­le­ga seo­ses on näi­tu­sed 16 ku­na­gi­ses...

Raa­si­ku val­laee­lar­vest toe­ta­tak­se selt­se roh­kem kui 72 000 eu­ro­ga

Raa­si­ku val­la tä­na­vu­sest ee­lar­vest jao­ta­tak­se ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­si­de­le kok­ku 72 248,50 eu­rot toe­tu­si. Sü­gi­seks lae­ku­nud taot­lu­si hin­das vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon. Val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se,...

Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik AR­RY US­KA sea­dis õpe­ta­ja­na esi­ko­ha­le las­te ter­vi­se

„Ar­van siia­ni, et koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se ees­märk on hoi­da ja tur­gu­ta­da las­te ter­vist, mit­te treen­da neist sport­la­si,“ mär­gib 86aas­ta­ne eluaeg­ne õpe­ta­ja AR­RY US­KA. Veeb­rua­ris Raa­si­ku...

Ani­ja val­las on ühi­ne kul­tuu­ri­por­taal

Veeb­rua­ri lõ­pust on tea­ve Ani­ja val­las toi­mu­va­te kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te, laa­ta­de ja muu­de et­te­võt­mis­te koh­ta in­ter­ne­ti­por­taa­lis, mil­le aad­ress on www.anijakalender.ee. Valla kultuurikeskuse juhataja Elvis...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -