Yearly Archives: 2019

Katkised pilvebussid ja väsinud juhid

Facebooki avatud kommuunis StoppAtko on arvukalt sissekandeid Lääne-Harju avalikel liinidel ära jäänud bussidest, kuid sekka ka ida suuna juhtumitest. Harjumaa Ühistranspordikeskuse juhid rõhutavad, kui...

Maju­tus­tee­nus­te­le 14päe­va­ne ta­ga­ne­mi­sõi­gus ei laie­ne

KRIS­TI­NA TAM­MA­RU, ELi tar­bi­ja nõus­ta­mis­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ma­ju­tus­tee­nust va­hen­da­vad por­taa­lid on tar­bi­ja­te hul­gas po­pu­laar­sed, enim ka­su­ta­vad Ees­ti tar­bi­jad boo­king.com ja Airbnb ra­ken­du­si. In­ter­ne­tis ma­ju­tust bro­nee­ri­des on...

Sõnumitoojas 31. juulil

Kuusalu Soojusel on käsil 5 ehitusprojekti 1,9 miljoni euro eest; Kuumalaine tõi Valkla ja Salmistu randa väga palju rahvast; Lauritsapäeva kohvikupidajatele tuleb suupistete...

Kunst­ni­kud SVEN SAAG ja KAT­RIN VALD­RE kor­ral­da­vad Kõn­nus maa­li­kur­su­si

Kõn­nu en­di­se vii­na­köö­gi en­da­le ko­duks ja atel­jeeks ehi­ta­nud kunst­ni­kud: „Tee­me kõi­ke koos­töös tei­ne­tei­se, loo­du­se ja ma­ja­ga.” Kuus aas­tat ta­ga­si Tal­lin­nast Kõn­du ela­ma ko­li­nud Kat­rin Vald­re...

Valk­la ja Sal­mis­tu ran­nas pal­ju rah­vast

Nä­da­la­va­he­tu­sel oli Kuu­sa­lu val­la ran­da­des tu­han­deid ini­me­si. Kõi­ge prob­lee­me­se­maks ku­ju­nes liik­lu­s­olu­kord taas Valk­las, 1,7 ki­lo­meet­rine tee Valk­la Ran­na res­to­ra­nist Valk­la Fo­rel­lini oli au­to­sid täis...

ANT­RO­POFF Pi­ka­ve­re ha­ri­dus­loos

VAI­NO NAPP Sel su­vel tä­his­tab Pi­ka­ve­re kool 150. aas­ta­päe­va. Al­gus oli üle 100 aas­ta va­rem, kuid do­ku­men­tee­ri­tud ju­hus­li­kult va­heae­ga­de­ga. Täp­se­malt on tea­da 1860. aas­tal toi­mu­nu...

Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­sed

Ena­mik lau­rit­sa­päe­va üri­tu­si on tä­na­vu lau­päe­val. 10. au­gus­til. Ul­vi Rand Tor­mi­se-­seltsist üt­leb, et taas oo­ta­tak­se rah­vast rong­käi­gu­le, Kuu­sa­lus Lau­rit­sa plat­sil on jook­su­võist­lu­sed, laat, kont­ser­did,...

Lok­sa tel­li­se­te­ha­se käi­vi­ta­mi­sest täi­tub145 ja lõ­pe­ta­mi­sest 36 aas­tat

Tu­le­val lau­päe­val möö­dub 145 aas­tat päe­vast, kui Lok­sal hak­kas töö­les tel­li­se­te­has – 3. au­gus­til 1874. Te­has töö­tas kok­ku 109 aas­tat, 1983. aas­ta­ni, siis tel­lis­te...

Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja kon­kurss

Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja ko­ha­le esi­ta­ti täh­ta­jaks, 21. juu­liks 4 aval­dust. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad val­la­va­nem Rii­vo Noor, abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja, val­la­sek­re­tär Hel­di Laks ja Ani­ja Val­la...

Raa­si­ku staažikas kal­mis­tu­vaht pa­neb ame­ti ma­ha

Kal­mis­tu­vaht Caius Soie­la, kel­le fir­ma Har­ju-Jaa­ni Hal­jas­tu­se OÜ hal­dab Har­ju-Jaa­ni va­na ja uut kal­mis­tut Raa­si­kul, tea­tas val­la­va­lit­su­se­le, et soo­vib hal­dus­le­pin­gu lõ­pe­ta­da. Raa­si­ku val­la hal­ja­sa­la­de...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -