Yearly Archives: 2019

Keh­ra koo­li­poiss KRIS­TEN NOR­DEN män­gis Es­to­nias Ees­ti 101. aas­ta­päe­va eten­du­ses

Ees­ti sün­ni­päe­val, 24. veeb­rua­ril Es­to­nia teat­ris toi­mu­nud kont­ser­dil „Jäl­jed“ te­gi kaa­sa ka Keh­ra güm­naa­siu­mi 2. klas­si õpi­la­ne Kris­ten Nor­den. Noor­me­he ema Rii­na Nor­den üt­les, et...

Kõr­ve­maal toi­mu­sid Har­ju­maa meist­ri­võist­lu­sed suu­sa­ta­mi­ses

Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses sel­gu­sid 16. veeb­rua­ril Har­ju­maa tä­na­vu­sed meist­rid suu­sa­ta­mi­se va­ba­teh­ni­kas. Ku­ni 12aas­tas­te tüd­ru­ku­te 1,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel dis­tant­sil saa­vu­tas Anett Lii­sa Parts (Amb­la...

Raa­si­ku val­las tee­ko­mis­jon

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus moo­dus­tas ala­li­se ko­mis­jo­ni tee­hoiu­kü­si­mus­te kä­sit­le­mi­seks. Ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem And­re Sepp, liik­med Rai­ko Mo­lok, Aa­re Ets, Alar Too­ming, Ivar Vil­berg, Kai­do Kir­sip...

Ajalookonverentsid

Käesoleval aastal on ajalookonverentsid olnud Kehras ja Kuusalus ning sel laupäeval tuleb Raasikul. Oleme püüdnud Sõnumitoojas kajastada konverentsidel käsitletud olulisemaid teemasid põhjalikumalt. Seekord on...

Aeg­vii­du en­di­ses pos­ti­ma­jas te­gut­se­vad loo­mak­lii­nik ning loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­kus

„See on pro­jekt elu või­ma­lik­ku­sest maal,“ üt­leb loo­maarst ANTS RAA­VA, kes koos abi­kaa­sa KRIS­TI RAA­VA­GA re­no­vee­ris Aeg­vii­dus 150aas­tas­se hoo­ne, et ai­da­ta seal nii ini­me­si...

Hak­ka­me jäät­meid sor­tee­ri­ma!

  Aas­ta al­gu­ses kut­sus üks sõ­ber mind lii­tu­ma ak­tiivg­ru­pi­ga, kel­le es­ma­ne ees­märk on viia jäät­me­te sor­tee­ri­mi­ne mas­si­des­se. Ku­na olen ka ise jäät­me­te sor­tee­ri­ja, hu­vi­tab mind...

Maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia vä­lis­tab rii­gi­güm­naa­siu­mi Kuu­sal­lu

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas 9 poolt­hää­le­ga Har­ju aren­gust­ra­tee­gia, kuid ei nõus­tu­nud Kuu­sa­lu koo­li puu­du­ta­va lau­se­ga. Har­ju maa­kon­na uues aren­gust­ra­tee­gias, mis koos­ta­tud aas­ta­ni 2035 ja kaue­maks, on...

Raa­si­ku SW Ener­gia uus kat­la­ma­ja töö­tab, Aru­kü­las ja Keh­ras val­mi­vad ap­ril­lis

Möö­du­nud aas­tal hak­kas SW Ener­gia Ida-Har­ju­maa­le ehi­ta­ma bio­kü­tu­sel kat­la­ma­ju Keh­ras­se, Raa­si­ku­le ja Aru­kül­la. Kol­mest esi­me­ne on val­mis, jaa­nua­ri vii­mas­tel päe­va­del hak­kas töö­le Raa­si­ku uus kat­la­ma­ja....

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jon

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 6. märt­si is­tun­gil sot­siaal­ko­mis­jo­ni koos­sei­su. Veeb­rua­ris ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­tud Kris­ti Ve­te­maa va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du te­gi et­te­pa­ne­ku ni­me­ta­da li­saks te­ma­le ja asee­si­me­heks...

Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la ko­roo­namän­gi­jad võit­sid Ees­ti MVlt 7 me­da­lit

GUI­DO TREES 9. veeb­rua­ril toi­mu­sid Raa­si­ku spor­di­saa­lis Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­na nais- ja mees­paa­ris­män­gus. 16 paa­rihul­gas asu­sid ko­he liid­ri­te hul­ka Raa­si­ku noor­me­hed And­reas Link­vist ja And­re...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -