Yearly Archives: 2019

Randveres toimus hooaja esimene rattakross

13. ap­ril­lil Rand­ve­re met­sa­ra­da­del toi­mu­nud hooa­ja esi­me­se rat­tak­ros­si 5 km pik­ku­sel ra­jal või­tis M11 klas­si Mar­kus Alek­san­der Saar Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist aja­ga 27.53. Mikk Jõ­gi,...

Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed an­de­ka­te­le noors­port­las­te­le

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul toe­tus­sum­mad noors­port­las­te­le. Toe­tust saa­vad 13 sport­last, kel­le­le ja­ga­tak­se kok­ku 5000 eu­rot. Noor­test 8 saa­vad toe­tu­seks 493,70 eu­rot: jalg­rat­tu­rid...

Kuu­sa­lu vald toe­tab rah­va­kul­tuu­ri­rin­ge 14 000 eu­ro­ga

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­sel nä­da­lal toe­tus­sum­mad val­las te­gut­se­va­te­le rah­va­kul­tuu­ri­rin­gi­de­le, kok­ku 12 taid­lus­kol­lek­tii­vi­le. Ena­mik neist saa­vad toe­tus­ra­ha MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts kau­du: se­ga­rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke 968...

Ani­ja ja Raa­si­ku val­la noor­test ha­ka­tak­se koo­li­ta­ma juu­tuu­be­reid

Ani­ja vald ju­hib Ida-Har­ju 7 oma­va­lit­su­se koos­tööp­ro­jek­ti, mil­le raa­mes koo­li­ta­tak­se ka­he aas­ta jook­sul You­tu­be´i pos­ti­ta­ja­teks 360 noort. Kol­ma­päe­val, 24. ap­ril­lil on Viim­si rii­gi­güm­naa­siu­mis 2020. aas­ta...

Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu ka­van­dab te­ge­vu­si igas va­nu­ses ini­mes­te­le

„Raa­ma­tu­ko­gu peaks ole­ma ava­tud koht, kus igaüks tun­neb end häs­ti,“ ar­vab Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja KA­TI KA­RU. Kui Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu kauaaeg­ne di­rek­tor Eda Nee­me mul­lu sü­gi­sel ame­ti...

Aeg­vii­du koo­lis söö­gi­toa ehi­tus

Aeg­vii­du koo­lis al­ga­sid 15. ap­ril­lil ehi­tus­tööd. Koo­li­ma­ja 1. kor­ru­se­le te­hak­se muu­si­kak­las­sist söö­gi­tu­ba koos toi­du­ja­ga­mis­ko­ha­ga, koo­li­ma­ja viiak­se maa­küt­te­le. Mul­lu su­vel ot­sus­tas EAS eral­da­da sel­leks 106 741...

Aeg­vii­du Kuns­ti­zaal pa­ni 10 aas­ta jook­sul teh­tud maa­lid üheks päe­vaks näi­tu­se­le

ÜL­LE LIN­NUS­TE: „En­ne­va­nas­ti oli maa­li­mi­ne na­gu kä­si­töö, al­les re­nes­san­si ajal lei­ti, et kunst on mi­da­gi roh­ke­mat – see on muu­sa­de puu­du­ta­tud.“ Aeg­vii­du rah­va­ma­ja saa­lis oli...

Aren­dus­ko­ja Lea­der-gru­pi liik­me­maks

MTÜ Aren­dus­ko­da üld­koo­so­lek ot­sus­tas tei­si­päe­val, 16. ap­ril­lil Joa­ves­ki rah­va­ma­jas jät­ta ka 2020. aas­ta liik­me­mak­sud sa­maks, mis olid mul­lu ja on tä­na­vu – oma­va­lit­sus­tel 1,50...

Kol­ga kool teeb koos­töös Tal­lin­na Üli­koo­li­ga mo­biil­se õue­sõp­pe ja tar­ga koo­li­ma­ja pro­jek­te

„Et õpe­ta­mi­se ja õp­pi­mi­se toe­tami­seks uu­si teh­no­loo­giaid ka­su­ta­da, on va­ja kat­se­ta­da, Kol­ga kool on üks sel­li­ne kat­se­po­lü­goon,“ üt­leb Tal­lin­na Üli­koo­li ha­ri­dus­teh­no­loo­gia kes­ku­se ana­lüü­tik ja...

Keh­ra mä­lu­män­gu esi­koht läks ja­ga­mi­se­le

MART SCH­MEIDT 2. ap­ril­lil toi­mu­nud Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja hooa­ja kuuen­das män­gus osa­le­sid 7 võist­kon­da: Park­si, Mne­mo­siin, Saa­ja, Mes­sa, YKB, Ala­ve­re ASK ja Su­va­li­sed. Esi­koht läks ja­ga­mi­se­le võist­kon­da­de...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -