Volikogu nõustus Peningi maardlast turbakaevandamise loa pikendamisega

286

Keskkonnaamet küsis Raasiku vallavolikogu arvamust Igavere külas asuva Peningi maardlast turba kaevandamise loa pikendamise kohta. Üle 200 hektari suurust turbatootmisala rentiv AS Tootsi Turvas taotles keskkonnaametilt kaevandamisloa pikendamist 30 aasta võrra ehk detsembrini 2049. Turbamaardla asub peamiselt riigimaal, osaliselt ka erakinnistul, mille kasutamiseks on Tootsi Turvas sõlminud rendilepingu aastani 2027.

Vallavolikogu arutas kaevandamisloa pikendamise kohta arvamuse andmist möödunud nädalal, 9. juunil. Keskkonnaspetsialist Katrin Vene rääkis, et Peningi turbamaardla on kasutuses olnud 1968. aastast, taas on seal aktiivselt turvast kaevatud aastast 2005. Peningil toodetud turvast kasutatakse põllumajanduses ja energeetikas. Mäeeraldise alal on välja ehitatud tootmisväljakud, turba väljaveoteed ning kuivendussüsteem. Mäeeraldisest põhjapool paikneb Lõilasmäe järv.

„Aktiivset turbavaru on Peningi maardlas 321 000 tonni, kaevandatavat varu 246 000 tonni. Maardlat pole kavas laiendada, territoorium jääb samaks, pisut korrigeeritakse piire. Aastane maksimaalne kaevandamismäär on 20 000 tonni aastas, mis on võrreldes suurte tootmisaladega võrdlemisi väike,“ lausus Katrin Vene.

Ta lisas, et kui igal aastal kaevandataks turvast maksimummääras ehk 20 000 tonni, saaks varu läbi umbes 12-13 aastaga: „Kui varud on otsakorral ja kaevandamine lõppenud, tuleb maa-ala korrastada ja metsastada. See peaks tooma sinna elurikkuse tasapisi tagasi.“

Volikogu liikmed olid seda meelt, et 30 aastaks kaevandamisluba pikendama ei peaks, ning olid nõus selle pikendamisega 15 aasta võrra, 2034. aasta lõpuni. Nõustuti ka keskkonnaameti seatud lisatingimustega, mis muuhulgas sätestavad, et kaevandajal tuleb säilitada Lõilasmäe järve kaitsetervik, minimaalne turba jääkkihi paksus peab metsamaa taastamisel olema 0,5 meetrit, ala korrastamise käigus tuleb ammendunud turbatootmisalale rajada kuivendussüsteem.

Vallavanem Andre Sepp: „Sel aastal algatatakse Harju maakonnas mäeeraldiste teemaplaneering. Omavalitsused soovivad otsustusõigust karjääride kasutusele võtmise üle, mida neil praegu ei ole. Meilt küsitakse arvamust, seda võidakse arvestada, aga ei pruugita.“

Ka Peningi turbamaardla kasutusloa pikendamise kohta teeb lõpliku otsuse keskkonna-
amet.