Aru­kü­la, Lok­sa, Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku pe­rears­ti­kes­ku­sed kut­su­vad vakt­si­nee­ri­ma

230
Raa­si­ku pe­rearst AN­NA PRIST­ROM­SA­JA ja pereõde KAIE HEINMETS loodavad vaktsineerimata inimeste motiveerimisel abi arstitudengitest. „Loodan, et terve mõistus võidab, tullakse vaktsineerima, sest iial ei tea, kuidas mõjub see haigus organismile,“ sõnas perearst.

Ida-Har­ju pe­rears­tid on ühi­ne­nud Ees­ti Pe­rears­ti­de Lii­du üles­kut­se­ga ning vakt­si­nee­ri­vad ja nõus­ta­vad 27. ok­toob­rist ku­ni 5. no­vemb­ri­ni.

„Ta­hak­si­me ha­ka­ta nor­maal­set elu ela­ma. Kuid sel­leks peab Co­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­tud ini­mes­te prot­sent olema prae­gu­sest pal­ju kõr­gem,“ üt­leb Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri ja kut­sub ter­vi­se­kes­ku­ses­se vakt­si­nee­ri­ma.

Eel­ne­valt pa­lub tu­le­kuks re­gist­ree­ri­da, kõi­ge pa­rem oleks, kui saa­de­tak­se e-ki­ri, aga võib ka he­lis­ta­da. Olu­li­ne ei ole, mil­li­se pe­rears­ti ni­mis­tus­se kuu­lu­tak­se. Kui ela­tak­se Kuu­sa­lu val­las, võib min­na Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses­se vakt­si­nee­ri­ma.

Kuu­sa­lu pe­rearst tõ­deb, et ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­mi­ne on Kuu­sa­lu kan­dis suur, kuid es­ma­seid vakt­sii­ni­süs­te tee­vad ko­ha­li­kud mee­di­kud nüüd ju­ba kah­juks vä­ga vä­he: „On põ­hi­mõt­te­li­sed vakt­sii­ni­vas­ta­sed, me nen­de­ga ei vaid­le. Aga on neid, kes kaht­le­vad, kar­da­vad kõr­val­mõ­ju­sid. Kuid võimalike vakt­sii­ni­tü­sis­tus­te­ga võr­rel­des on ko­roo­na tü­sis­tu­sed pal­ju hul­le­mad. Mul on pat­sien­te, kel­lel hai­ges­tu­mi­sest on möö­du­nud aas­ta, kuid ik­ka hin­gel­dab, mä­lu on pär­si­tud, po­le taas­tu­nud sel­li­seks, na­gu oli en­ne ko­roo­nas­se na­ka­tu­mist.“

Vakt­si­nee­ri­mi­sakt­sioo­ni käi­gus te­hak­se pe­rears­ti­kes­kus­tes nii es­ma­seid, tei­si kui ka kol­man­daid ehk tõ­hus­tus­süs­te. Kol­man­daid kait­se­süs­te oo­da­tak­se Co­vi­di vas­tu saa­ma ha­ri­dus-, sot­siaal- ja ter­vis­hoiu­töö­ta­jaid ning üle 65aas­ta­seid ini­me­si, kel­le tei­sest vakt­sii­nist on möö­das pool aas­tat. 18-64aas­ta­sed saa­vad tõ­hus­tus­doo­si, kui tei­sest kait­se­süs­tist on möö­du­nud ka­hek­sa kuud.

Igale pe­rears­ti­le ja­ga­tak­se 120 doo­si Pfi­ze­ri vakt­sii­ni. Li­saks sel­le­le ko­gu­se­le saa­de­tak­se vakt­siin ha­ri­dus­töö­ta­ja­te kol­man­da­teks doo­si­deks. Vakt­si­nee­ri­mis­tal­gu­te ajal on pea­ta­tud pe­rears­ti­de plaa­ni­li­ne pro­fü­lak­ti­li­ne töö, vas­tu võe­tak­se vaid äge­da­te kii­re­loo­mu­lis­te prob­lee­mi­de­ga pat­sien­te ning jät­kub ku­ni 2aas­tas­te imi­ku­te pro­fü­lak­ti­li­ne lä­bi­vaa­tus ja vakt­si­nee­ri­mi­ne.

Kuu­sa­lu vald na­ka­tu­mi­selt Ees­ti ti­pus
Kuu­sa­lu vald on ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­mi­se poo­lest Ees­ti ti­pus. Ko­roo­na­vald.ee and­me­tel jõu­dis Kuu­sa­lu vald möö­du­nud nä­da­la lõ­pus Ees­ti oma­va­lit­sus­te pin­ge­reas tei­se­le ko­ha­le. Es­mas­päe­va, 25. ok­toob­ri sei­su­ga oli 7. ko­hal – na­ka­tu­mis­näit oli 2339, mis tä­hen­dab, et vii­ma­se 14 päe­va jook­sul on val­las 1000 ela­ni­ku koh­ta 23,39 po­si­tiiv­se tes­ti­tu­le­mu­se saa­nud ela­nik­ku. Ees­ti kesk­mi­ne on 1353. Raa­si­ku vald on 72. ko­hal na­ka­tu­mis­näi­du­ga 990. Ani­ja vald on 76. ko­hal na­ka­tu­mis­näi­du­ga 804 ja Lok­sa linn 77. ko­hal na­ka­tu­mis­näi­du­ga 787.

Su­san­na Ka­ri: „Kuu­sa­lus läks olu­kord hal­vaks sep­temb­ri lõ­pust. En­ne se­da oli küm­me­kond na­ka­tu­nut nä­da­las, kuid vii­mas­tel nä­da­la­tel on ha­ka­nud see arv jär­jest tõus­ma, iga päe­va­ga tu­li kesk­mi­selt küm­me na­ka­tu­nut juur­de. Kuu­sa­lu koo­lis olid ko­roo­na­kol­ded, pal­jud õpe­ta­jad ja ka õpi­la­sed hai­ges­tu­sid. Hai­gus le­vis las­te kol­lek­tii­vi­des, lap­sed viisid hai­gu­se ko­ju, sealt jõu­dis va­ne­ma­te kau­du nen­de töö­koh­ta­des­se. Koo­li­va­hea­jal tu­le­vad Kuu­sa­lu koo­li töö­ta­jad, kes po­le hai­ges­tu­nud, me ter­vi­se­kes­ku­ses­se tõ­hus­tus­doo­si saa­ma. Kol­ga õpe­ta­jaid ja las­teaia­töö­ta­jaid sõi­da­me vakt­si­nee­ri­ma no­vemb­ri al­gu­ses.“

Ta jul­gus­tab te­ge­ma es­mast ko­roo­na­vas­tast kait­se­süs­ti.

Lok­sa pe­rearst Mall Ida­vain sõ­nab, et Co­vi­di vas­tu vakt­si­nee­ri­tud on hai­ges­tu­nud ker­ge­malt: „Kol­man­da­te doo­si­de vas­tu tun­tak­se hu­vi. Saab tul­la esi­me­si, tei­si ja kol­man­daid vakt­sii­ni­süs­te te­ge­ma meie juur­de, Lok­sa ra­vi­kes­ku­ses­se. Kel hu­vi, pa­lu­me et­te he­lis­ta­da. Aga või­ma­lus on min­na ka kul­tuu­ri­kes­ku­ses­se, kus vakt­si­nee­ri­tak­se lau­päe­vi­ti. 30. ok­toob­ril on kul­tuu­ri­kes­ku­ses sa­mu­ti vakt­si­nee­ri­mi­ne.“

Lok­sa ha­ri­dus­töö­ta­ja­te­le tõ­hus­tus­doo­si­de süs­ti­mist eral­di ei kor­ral­da­ta, või­ma­lus on min­na kul­tuu­ri­kes­ku­ses­se või tulla Loksa perearstide juurde vaktsineerima.

Keh­ras vakt­si­nee­ri­ti ka su­vel
Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rears­tid on vakt­si­nee­ri­mis­või­ma­lu­si pak­ku­nud pi­de­valt su­ve­kuu­del ja ka sep­temb­ris-ok­toob­ris. Pe­rearst Mai­re Post kin­ni­tab, et va­bad ajad on ol­nud saa­da­val üle­rii­gi­li­ses di­gi­re­gist­ra­tuu­ris, vakt­si­nee­ri­tud on ka neid, kes aval­da­nud soo­vi te­le­fo­ni teel või ko­ha­le tul­nud. Vakt­si­nee­ri­mis­päe­va­dest on tea­da an­tud ka ter­vi­se­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­hel.

„Hu­vi­li­si on ol­nud ra­hul­da­valt. Vii­mas­tel kor­da­del on vakt­si­nee­ri­mas käi­nud mõ­ned, kes siia­ni al­les mõt­le­sid. Mõ­ni on hu­vi­ta­tud, et pää­seks ka edas­pi­di teat­ris­se ja kont­ser­di­le või on töö­koht ha­ka­nud pit­si­ta­ma,“ rää­gib Mai­re Post.

Nüüd­seks peak­sid te­ma hin­nan­gul kõik, kes on vakt­sii­ni se­ni taht­nud, ole­ma sel­le saa­nud: „Meil po­le või­ma­lik igaüht seit­se kor­da veen­da. Sel­lel po­le ka mõ­tet, kui ini­me­ne üt­leb, et ei ta­ha, siis me ei hak­ka oma ae­ga he­lis­ta­mi­se­le enam ku­lu­ta­ma.“

Pe­rearst ei usu, et ala­nud vakt­si­nee­ri­mis­tal­gud too­vad pe­rears­ti­kes­kus­tes­se suu­re vakt­sii­ni­soo­vi­ja­te la­vii­ni. Aga kui see tu­leb, ole­me val­mis süs­ti­ma, sõ­nab ta.

Keh­ra ars­ti­de juur­de saab vakt­si­nee­ri­mi­seks ae­ga bro­nee­ri­da di­gi­re­gist­ra­tuu­ri kau­du. Kes sel­le­ga hak­ka­ma ei saa, eel­kõi­ge va­ne­mad ini­me­sed, või­vad he­lis­ta­da või min­na pe­reõ­e vas­tu­võ­tua­jal ko­ha­le. Soo­vi­jai­le te­hak­se ka tõ­hus­tus­doo­se.

Raa­si­kul tu­le­vad ap­pi tu­den­gid
Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja üt­leb, et vakt­sii­ni­de saa­mi­se­ga prob­lee­me po­le: „Need 120 doo­si, mis iga pe­rears­ti koh­ta nüüd saa­de­tak­se, on stan­dard­ko­gus, saa­me va­ja­du­sel ala­ti juur­de tel­li­da nii pal­ju, kui on va­ja.“

Ka Raa­si­ku pe­rearst tõ­deb, et kui­gi nad su­vel vakt­si­nee­ri­mi­se­ga ei te­ge­le­nud, on kõik, kes se­da soo­vi­nud, Co­vi­di vas­tu vakt­sii­ni saa­nud: „Kui sep­temb­ris oli vakt­si­nee­ri­mis­buss meie koo­li­de juu­res, ei ol­nud suurt hu­vi. Prae­gu on hu­vi­li­sed pi­gem need, kes ke­va­del ja su­ve al­gu­ses said esi­me­sed süs­tid ja nüüd on hu­vi­ta­tud kol­man­dast doo­sist.“

An­na Prist­roms­ka­ja ei ole vä­ga kin­del, et pe­rears­ti­de ühi­ne kam­paa­nia toob rah­va vakt­si­nee­ri­ma. Ta mär­gib, et pe­reõed ei ta­ha enam kel­le­le­gi he­lis­ta­da: „Ini­me­sed, kel­le­le ole­me vakt­sii­ni pak­ku­nud, sa­ge­li är­ri­tu­vad ja muu­tu­vad ti­ge­daks. Kui­gi me ei su­ru mi­da­gi pea­le, meie ko­hus­tus on in­for­mee­ri­da ini­me­si või­ma­lu­sest vakt­si­nee­ri­da, rää­ki­da ka kõr­val­toi­me­test, ot­sus­ta­ma pea­vad nad ise. Ma vä­ga loo­dan, et saa­dak­se aru, et olu­kord on vä­ga tõ­si­ne.“

Raa­si­ku pe­rears­ti ni­mis­tus on um­bes sa­da vakt­si­nee­ri­ma­ta ini­mest, kes on 60 ja va­ne­mad. Nen­de mo­ti­vee­ri­mi­seks on käi­vi­ta­tud pi­lootp­ro­jekt, mil­le raa­mes hak­ka­vad ars­ti­tea­dus­kon­na tu­den­gid ea­ka­te­le vakt­si­nee­ri­ma­ta ini­mes­te­le he­lis­ta­ma, et mo­ti­vee­ri­da neid vakt­si­nee­ri­ma mi­ne­ma.

Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­ses võe­tak­se vakt­si­nee­ri­mis­soo­ve vas­tu te­le­fo­ni ja mei­li teel.

Aruküla perearst Helgi Vain: „Kontaktikeskuse inimesed pöördusid meie vaktsineerimata patsientide poole ja motiveerisid. Nüüd on huvi suur, me ei pea inimestele helistama. Kes soovib vaktsineerima tulla, helistagu, aja saab järgmisel nädalal.“

Ala­tes es­mas­päe­vast, 25. ok­toob­rist ei to­hi ini­me­sed, kes po­le Co­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­tud ega hai­gust lä­bi põ­de­nud, kü­las­ta­da kul­tuu­ri- ja mee­le­la­hu­-tu­sü­ri­tu­si, osa­le­da spor­di­võist­lus­tel ega spor­di- ja lii­ku­mi­sü­ri­tus­tel, min­na spaa­de­se, bas­sei­ni­des­se, vee­kes­kus­tes­se ja uju­la­tes­se, kon­ve­rent­si­de­le, teat­ris­se, kont­ser­ti­de­le, kin­no, näi­tus­te­le, muu­seu­mi­des­se. Ka ei pää­se nad ava­li­ke­le koo­so­le­ku­te­le, mis toi­mu­vad si­se­ruu­mi­des või õues pii­ra­tud alal. Tööand­ja võib nõu­da töö­ta­jalt vakt­si­nee­ri­mist, kui see on töö­kesk­kon­na ris­kia­na­lüü­sist tu­le­ne­valt vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks ja tööü­le­san­ne­te täit­mi­seks va­ja­lik.
Pii­ran­gud keh­ti­vad vä­he­malt 10. jaa­nua­ri­ni 2022.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja HC Keh­ra kä­si­pal­lu­rid võit­sid auhinnakohti
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las maks­ti pree­miaid