Voli­ko­gu lük­kas Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se üle ot­sus­ta­mi­se eda­si

685
Raasiku vald.

Eel­nõud Raa­si­ku las­teaia liit­mi­sest põ­hi­koo­li­ga me­net­le­tak­se eda­si järg­mi­sel is­tun­gil.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 10. märt­si is­tun­gi päe­va­kor­ras oli val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu, mil­le­ga soo­vi­tak­se ala­tes 31. au­gus­tist lii­ta Raa­si­ku las­teaed Ora­va­ke Raa­si­ku põ­hi­koo­li­ga ning ni­me­ta­da uus asu­tus Raa­si­ku Koo­liks.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja rää­kis, et kui ena­mas­ti kor­ras­ta­vad oma­va­lit­su­sed ha­ri­dus­võr­ku nii-öel­da üle­valt al­la, siis Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se al­ga­tus on tul­nud alt­poolt üles – eel­kõi­ge on asu­tus­te­ga seo­tud ini­me­sed näi­nud va­ja­dust need lii­ta.

„Pean se­da vä­ga olu­li­seks, et al­ga­tus on tul­nud just asu­tus­telt en­dilt ja lap­se­va­ne­ma­telt, ku­na neil on kõi­ge pa­rem üle­vaa­de, mi­da see muu­da­tus võib kaa­sa tuua,“ lau­sus ta.
Muu­da­tu­se pea­mi­ne ees­märk on Ju­ta Asu­ja sõ­nul pak­ku­da las­te­le üht­last kva­li­teet­set ha­ri­dust ala­tes las­teae­da mi­ne­kust ku­ni põ­hi­koo­li lõ­pu­ni. Raa­si­ku kool ja las­teaed asu­vad kõr­vu­ti, ja­ga­vad osa­li­selt tu­gi­per­so­na­li, suu­rem osa Raa­si­ku las­teaia lap­si asu­vad õp­pi­ma Raa­si­ku koo­li. Koo­lis õpib prae­gu 212, las­teaias 85 last. Eel­mi­se aas­ta al­gu­sest asen­dab koo­li­di­rek­tor aju­ti­selt ka las­teia­di­rek­to­ri ko­hu­seid: „Ühen­da­mi­se üks suu­re­maid või­tu­sid on juh­ti­mi­se tõ­hus­ta­mi­ne. Prae­gu on meil kaks väik­se­mat asu­tust, muu­da­tu­se ta­ga­jär­jel te­kib üks suu­rem, kus sa­ma res­sur­si ja ee­lar­ve pii­res on või­ma­lik asu­tu­se ju­hi kõr­va­le luua te­da as­sis­tee­riv ame­ti­koht, et tööü­le­san­deid pa­re­mi­ni ja­ga­da.“

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja kin­ni­tas, et aas­ta, mil koo­lil ja las­teaial on ol­nud üks di­rek­tor, on näi­da­nud, et ühen­da­tud juh­ti­mi­se­ga on või­ma­lik pan­na asu­tu­sed pa­re­mi­ni töö­le.

„Mõ­le­mad hoo­le­ko­gud on and­nud muu­da­tu­se­le üks­meel­se toe­tu­se, sa­mu­ti ole­me su­hel­nud nii koo­li kui las­teaia õpe­ta­ja­te­ga. Kui esi­me­sel sü­gi­se­sel koh­tu­mi­sel oli kõhk­lu­si roh­kem, siis nüüd­seks on asu­tus­te per­so­nal muu­da­tust toe­ta­mas,“ mär­kis ta.

Ju­ta Asu­ja li­sas, et val­la­va­lit­sus on pak­ku­nud kõi­gi­le koo­li ja las­teaia­ga seo­tud ini­mes­te­le või­ma­lust an­da ka oma per­so­naal­ne ta­ga­si­si­de. Üh­te­gi vas­tuar­gu­men­ti po­le esi­ta­tud, küll aga on saa­dud ka­van­da­ta­vat muu­da­tust toe­ta­vaid ar­va­mu­sa­val­du­si. Ka vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon ot­sus­tas ka­he asu­tu­se liit­mist üks­meel­selt toe­ta­da. Ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Maar­ja Si­kut üt­les, et neil olid kirg­li­kud vaid­lu­sed, kuid ko­mis­jon toe­tas sa­mu­ti koo­li ja las­teaia ühen­da­mist.

Vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka te­gi is­tun­gil et­te­pa­ne­ku, et vo­li­ko­gu iga lii­ge üt­leks väl­ja oma ar­va­mu­se, kas pool­dab liit­mist või mit­te. Ar­va­mu­sed ja­gu­ne­sid pea­mi­selt ka­heks – osa olid toe­ta­vad, lei­ti, et ha­ri­du­se and­mi­se kva­li­teet koo­lis ja las­teaias on vii­ma­se aas­ta­ga tõus­nud, vo­li­ko­gu osa liik­meid olid se­da meelt, et asi on too­res. Nad kü­si­sid, miks eel­nõu­ga ei tul­dud väl­ja va­rem, vaid nii-öel­da vii­ma­sel mi­nu­til ja kii­rus­ta­des.

Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et tee­ma Raa­si­ku koo­li ja las­teaia juh­ti­mi­se ühen­da­mi­sest ker­kis üles sü­gi­sel, siis toi­mus ka esi­me­ne koh­tu­mi­ne mõ­le­ma asu­tu­se õpe­ta­ja­te­ga. See­jä­rel uu­ri­ti, kui­das on sel­li­sed liit­mi­sed läi­nud mu­jal, ana­lüü­si­ti ning pan­di kok­ku ma­ter­jal, mi­da tut­vus­ta­ti ka ko­mis­jo­ni­des: „See­tõt­tu ei saa öel­da, et va­he­peal po­le mi­da­gi toi­mu­nud, suht­le­si­me õpe­ta­ja­te, koo­li­ju­hi, va­ne­ma­te, hoo­le­ko­gu­de­ga. Sü­gi­sel tut­vus­ta­si­me ka vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nis, et tee­ma on laual ja lii­gu­me sel­le­ga eda­si.“

Ta rõ­hu­tas, et muu­da­tus on ka­vas ai­nult juh­ti­mi­ses – ühen­da­mi­se­ga saaks kaks asu­tust ühe ju­hi ning ju­hi abi. Muus osas st­ruk­tuur ei muu­tu, nii koo­li kui las­teae­da jääks en­di­selt poo­le ko­ha­ga õp­pe­juht, õpe­ta­jad ja tei­sed töö­ta­jad.

Avo Möls juh­tis tä­he­le­pa­nu, et sea­du­se ko­ha­selt tu­leb lap­se­va­ne­maid tea­vi­ta­da vä­he­malt viis kuud et­te üm­ber­kor­ral­du­se keh­ti­ma hak­ka­mi­sest. Kui soo­vi­tak­se, et muu­da­tus jõus­tuks 1. sep­temb­rist, on tea­vi­ta­mi­se vii­ma­ne päev 31. märts.

Ju­ta Asu­ja vas­tas, et kon­sul­tee­ris ha­ri­dus­mi­nis­teei­ru­mi­ga ja sai kin­ni­tust, et ot­su­se võib vas­tu võt­ta ka ap­ril­lis või mais, kuid sel ju­hul peab ole­ma kind­lus, et see ei ohus­ta las­te ega õpe­ta­ja­te heao­lu: „Meie pu­hul see kui­da­gi ei ohus­ta, kõik koo­liast­med ja las­teaia­rüh­mad jät­ka­vad. Õpe­ta­ja­tel ja lap­se­va­ne­ma­tel on teo­ree­ti­li­selt või­ma­lik koh­tus­se pöör­du­da, kui see ot­sus tu­leb hil­jem kui viis kuud en­ne jõus­tu­mist, kuid sel­li­sel ju­hul peab ole­ma tõen­da­tud, et nen­de hu­vid on ot­su­se­ga kui­da­gi kah­jus­ta­tud.“

Ta pa­lus vo­li­ko­gu liik­me­tel an­da tea­da, mil­list täien­da­vat in­fot veel va­ja­tak­se ning kus nä­hak­se las­teaia-koo­li liit­mi­se pea­mi­si prob­leem­koh­ti.

Vo­li­ko­gu esi­me­he et­te­pa­ne­kul ot­sus­ta­ti Raa­si­ku las­teaia ja põ­hi­koo­li liit­mi­se ot­su­se eel­nõu me­net­le­mi­ne kat­kes­ta­da, suu­na­ta uues­ti ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni ning jät­ka­ta me­net­le­mist vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil, mis toimub teisipäeval, 7. ap­ril­lil.

Eelmine artikkelAru­kü­la jäät­me­jaa­ma ehi­tab OÜ Ago­rek
Järgmine artikkelAru­kü­la jää­väl­ja­ku­le taot­le­tak­se MA­TA toe­tust