Aru­kü­la jää­väl­ja­ku­le taot­le­tak­se MA­TA toe­tust

814
Aruküla jääväljak.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas taot­le­da HO­Li­le maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se meet­mest (MA­TA) toe­tust Aru­kü­la jää­väl­ja­ku­le komp­res­so­ri ost­mi­seks ja pai­gal­da­mi­seks. Sel­le ka­van­da­tav ko­gu­mak­su­mus on 242 400 eu­rot, MA­TAst kü­si­tak­se 180 000 eu­rot, omao­sa­lu­seks ka­van­da­tak­se 62 400 eu­rot elekt­ri­võim­su­se soe­ta­mi­seks. Taot­lu­ses mär­gi­tak­se, et Aru­kü­la staa­dio­ni­le ra­ja­ta­va mul­ti­funkt­sio­naal­se jää­väl­ja­ku tao­li­si lä­hi-piir­kon­nas ei ole. Lä­hi­mad jää­väl­ja­kud on Keh­ras, Jü­ris ja Lool, kuid kõik need on ka­su­ta­ta­vad ai­nult so­bi­va­te il­mas­ti­kuo­lu­de ehk kül­mak­raa­di­de kor­ral. Lä­hi­mad kül­mu­tus­sead­me­te­ga jää­väl­ja­kud on Tal­lin­nas. MA­TA pro­jek­ti esi­ta­mi­se täh­taeg oli 28. veeb­ruar, kuid koos­kõ­las HO­Li bü­roo­ga võt­tis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se MA­TA taot­lu­se koh­ta vas­tu 10. märt­sil. Maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­ka­vas­se 2020-2023 saa­vad Har­ju­maa oma­va­lit­su­sed esi­ta­da reeg­li­na ühe vä­he­malt viie oma­va­lit­su­se ula­tu­se­ga mõ­ju­ga te­ge­vu­se või ob­jek­ti aas­tas, nen­de jaoks on meet­mest või­ma­lik taot­le­da ku­ni 75 prot­sen­ti kaas­ra­has­tust.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu lük­kas Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se üle ot­sus­ta­mi­se eda­si
Järgmine artikkelKol­ga­kü­las esi­ne­sid kait­sea­la­de tu­ris­mias­ja­tund­ja USAst ja Soo­mest