Voli­ko­gu kin­ni­tas Raa­si­ku val­la maa­mak­su

47
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas ala­tes 1. jaa­nua­rist 2024 val­la ter­ri­too­riu­mil uued maa­mak­su­mää­rad. Ela­mu­maa­le ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa­kõl­vi­ku­le hak­kab mak­su­määr ole­ma 0,14 prot­sen­ti, üle­jää­nud maa­tu­lun­dus­maa­le 0,25 prot­sen­ti ning muu­le maa­le 0,46 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas.

Eel­mi­sel aas­tal maa-ame­ti lä­bi­vii­dud maa­de kor­ra­li­se hin­da­mi­se tu­le­mu­se­na tõu­sis maa väär­tus ko­gu Ees­tis, ka Raa­si­ku val­las. Maa­kor­ral­da­ja Rai­li Il­ves tõi näi­teks, Arukülas asuva elamumaa, mil­le maa­maks on käe­so­le­val aas­tal 47,25 eu­rot, on see 2024. aas­tal mak­si­maal­se mak­su­mää­ra kor­ral 254,17 eu­rot ja maa­tu­lun­dus­maa sih­tots­tar­be­ga Rät­la kü­las asuval ka­tast­riük­susel, mil­le maa­maks on tä­na­vu 107,04 eu­rot, kas­vaks tu­le­val aas­tal sa­ma mak­su­mää­ra kor­ral 305,37 eu­ro­ni.

Maa­mak­su jär­su tõu­su väl­ti­mi­seks keh­tes­tas rii­gi­ko­gu piir­mää­ra – maa­maks ei saa võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga tõus­ta roh­kem kui 10 prot­sen­ti aas­tas. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ka­van­das mak­si­maal­set lu­ba­tud maa­mak­su­tõu­su – ela­mu- ja maa­tu­lun­dus­maa­le 0,5 prot­sen­ti ja üle­jää­nud maa­le 1 prot­sent maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Maa­kor­ral­da­ja mär­kis, et ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ar­vu­tus­te järgi suu­re­neb Raa­si­ku val­la maa­mak­su lae­ku­mi­ne 2024. aas­tal tä­na­vu­se­ga võr­rel­des 5 prot­sen­ti ehk 2023. aas­tal pla­nee­ri­tud 147 269 eu­rost saa­dak­se 7434 eu­rot roh­kem.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil te­gi And­res Kal­las­te et­te­pa­ne­ku mit­te mää­ra­ta mak­si­maal­seid või­ma­lik­ke mak­su­mää­ra­sid, vaid neist tun­du­valt ma­da­la­mad. Ta üt­les, et ei ole fi­nants­põh­jen­dust, miks on va­ja maa­mak­sumäärasid mit­meks aas­taks et­te tõs­ta, kui nel­ja aas­ta pä­rast maa uue hin­da­mi­se tõt­tu maa hind na­gu­nii muu­tu­b. Ta vii­tas val­la aren­gu­ka­va­le, kus on ees­mär­ki­de­na kir­jas suu­ren­da­da rah­vaar­vu ja toe­ta­da et­te­võt­lust, ning lei­dis, et maa­mak­su suur ­tõus ei ole nen­de ees­mär­ki­de­ga koos­kõ­las.

Avo Möls mär­kis, et And­res Kal­las­te pa­ku­tud ma­da­la­ma­te mak­su­mää­ra­de keh­tes­ta­mi­ne ei muu­da järg­mis­te aas­ta­te maa­mak­su lae­ku­mist val­lae­elar­ves­se, sest ka nen­de pu­hul ei ole maa­mak­su tõus väik­sem kui 10prot­sen­di­li­ne piir­määr.

11poolt­hää­le­ga kii­de­ti heaks And­res Kal­las­te et­te­pa­nek keh­tes­ta­da ma­da­la­mad mak­su­mää­rad, val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kut toe­ta­sid vo­li­ko­gu 4 lii­get.

Eelmine artikkelTun­nus­tus noor­te­le kot­kas­te­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la hal­duss­pet­sia­lis­ti­na töö­tab AIN KÜ­LIM