Raa­si­ku val­la hal­duss­pet­sia­lis­ti­na töö­tab AIN KÜ­LIM

111
Ain Külim

Ala­tes 29. maist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se loo­dud uuel hal­duss­pet­sia­lis­ti ame­ti­ko­hal Ain Kü­lim (pil­dil). Ta on õp­pi­nud Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­lis ja Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­lis töös­tus- ja tsi­vii­le­hi­tust, töö­ta­nud Kei­la Tar­bi­ja­te Ühis­tu ehi­tus-hal­dus­ju­hi­na, see­jä­rel 25 aas­tat mit­mes et­te­võt­tes ehi­tus­ju­hi­na, vii­mas­tel aas­ta­tel te­gi se­da OÜs Evi­ko Ehi­tus. „Töö ehi­tus­ju­hi­na on vä­ga pin­ge­li­ne ja vas­tu­tus suur, sel­le ame­ti kul­di­ga on ku­ni 40. eluaas­ta­ni. Kõik mu gru­pi­ven­nad siir­du­sid ju­ba 15-20 aas­tat ta­ga­si muu­le töö­le, nüüd sain ka mi­na aru, et on aeg ame­tit va­he­ta­da. Ku­na hal­dus­vald­kon­da tun­nen vä­ga häs­ti, tun­dus Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se hal­duss­pet­sia­lis­ti ame­ti­koht hu­vi­tav. See on täies­ti uus ko­ge­mus, sest olen se­ni töö­ta­nud vaid era­sek­to­ris,“ sõ­nas Ain Kü­lim. Val­la hal­duss­pet­sia­lis­ti­na on te­ma pea­mi­ne üle­san­ne ta­ga­da val­la hoo­ne­te, ees­kätt rah­va­ma­ja­de, ter­vi­se­kes­kus­te, val­la­ma­ja ja Aru­kü­la mõi­sa kor­ras­hoid, kor­ral­da­da nen­de ehi­tust ja re­mon­ti. Hal­duss­pet­sia­lis­til tu­leb ka val­mis­ta­da et­te ning kont­rol­li­da val­la­va­ra üü­ri- ja ren­di­le­pin­gu­te täit­mist, pla­nee­ri­da koo­lit­rans­por­ti ja koos­töös Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­keskusega ka val­la­si­sest ühist­rans­por­ti.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu kin­ni­tas Raa­si­ku val­la maa­mak­su
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la uus fi­nants­juht on JE­LE­NA AAS­MA