Voli­ko­gu an­dis nõu­so­le­ku Vet­la kar­jää­rist lii­va kae­van­da­da veel 10 aas­tat

278
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu aru­tas juu­ni­kuu is­tun­gil OÜ Ho­me­li­ne taot­lust Vet­la kar­jää­rist lii­va kae­van­da­mi­se jät­ka­mi­se koh­ta. Kesk­kon­naa­met saa­tis märt­sis val­la­va­lit­su­se­le kir­ja, mil­les kü­sis ar­va­must et­te­võt­te­le uue kae­van­da­mis­loa and­mi­se koh­ta. OÜ Ho­me­li­ne soo­vis kae­van­da­mis­lu­ba 15 aas­taks, ent val­la­vo­li­ko­gu oli sei­su­ko­hal, et kesk­kon­naa­met võiks loa an­da 10 aas­taks. Sel­le poolt oli 11 vo­li­nik­ku ja vas­tu 1, kaks vo­li­ko­gu­lii­get jäid era­poo­le­tuks.

Vet­la kar­jäär asub Vet­la ja Voo­se kü­la­de pii­ril Ta­ga­sau­na maaük­su­sel. Sel­le mäee­ral­di­se pin­da­la on 4,29 hek­ta­rit, tee­nin­dus­maa 5,63 hek­ta­rit. Kar­jää­ris on ehi­tus­liiv, mi­da ka­su­ta­tak­se üld- ja tee-ehi­tu­ses. Ak­tiiv­set tar­be­va­ru on 365 000 ja kae­van­da­ta­vat va­ru 358 400 kuup­meet­rit.

Esi­me­se kae­van­da­mis­loa väl­jas­tas kesk­kon­naa­met OÜ­le Ho­me­li­ne 31. märt­sil 2005 esial­gu küm­neks aas­taks. Ku­na lii­va­va­ru ei ol­nud sel­leks ajaks am­men­da­tud, pi­ken­da­ti lu­ba viie aas­ta võr­ra ehk tä­na­vu märt­si lõ­pu­ni. Vii­ma­se viie aas­ta jook­sul kar­jää­ris kae­van­da­mist ei ole toi­mu­nud. See­tõt­tu on lii­va­va­rud en­di­selt am­men­da­ma­ta ning 2020. aas­ta al­gu­se sei­su­ga on Vet­la kar­jää­ris ak­tiiv­set va­ru 160 728 ja kae­van­da­ta­vat va­ru 123 728 kuup­meet­rit.

Vas­ta­valt maa­põue­sea­du­se­le tu­leb kae­van­da­mis­loa keh­ti­vu­sa­ja pi­ken­da­mi­se taot­lus esi­ta­da vä­he­malt aas­ta en­ne loa keh­ti­vu­sa­ja lõp­pe­mist. Ho­me­li­ne se­da ei tei­nud, taot­lus esi­ta­ti tä­na­vu 26. märt­sil, mõ­ned päe­vad en­ne kae­van­da­mis­loa lõp­pe­mist. See­tõt­tu esi­tas et­te­võt­te kesk­kon­naa­me­ti­le uue kae­van­da­mis­loa taot­lu­se 15 aas­taks, lii­va kae­van­da­mi­se kesk­mi­seks aas­ta­mää­raks soo­vi­tak­se 9000 kuup­meet­rit.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kü­sis et­te­võt­telt, miks taot­le­tak­se kae­van­da­mis­lu­ba 15, mit­te 10 aas­taks, miks ei ole vii­ma­se kuue aas­ta jook­sul kar­jää­ris kae­van­da­mis­te­ge­vust toi­mu­nud ning kui­das ga­ran­tee­ri­tak­se, et kae­van­da­mis­loa saa­mi­sel am­men­da­tak­se järg­mi­se 10-15 aas­ta jook­sul ko­gu maa­va­ra ning ala kor­ras­ta­tak­se.

Ho­me­li­ne´i ju­ha­ta­ja Mar­tin Kün­na­pu vas­tas, et kae­van­da­mis­lu­ba taot­le­tak­se 15 aas­taks, ku­na vii­mas­tel aas­ta­tel ei ole lii­va Vet­la maard­last kae­van­da­tud. Se­da po­le teh­tud, sest kar­jää­ri tee­nin­dus­piir­kon­nas po­le ol­nud ehi­tu­sob­jek­te. Ta tõ­des, et­te­võ­te ei saa an­da ga­ran­tiid, et ka järg­ne­va 15 aas­ta jook­sul kae­va­tak­se Vet­la maard­last väl­ja ko­gu lii­va­va­ru, sest maa­va­ra kae­van­da­tak­se siis, kui sel­leks on nõud­lus.

Mar­tin Kün­na­pu kin­ni­tas, et lii­va­va­ru oma­ni­ku­na ei ole nad hu­vi­ta­tud sel­le kao­ta­mi­sest, vaid soo­vi­vad lõ­pu­ni kae­van­da­da: „Ar­ves­ta­des se­da, et te­ge­mist on ju­ba ava­tud maard­la­ga, ei ole ma­jan­dus­li­kult ega kesk­kon­na­kait­se­li­selt ots­tar­be­kas jät­ta maard­las­se al­les uu­ri­tud ning ar­ve­le võe­tud maa­va­ra. Sel­le hi­li­sem kae­van­da­mi­ne ei pruu­gi enam ol­la ma­jan­dus­li­kult mõist­lik ega või­ma­lik. Ju­hul kui kar­jäär prae­gu kor­ras­ta­da, võib al­les­jääv maa­va­ra muu­tu­da mõist­li­ke ku­lu­tus­te­ga juur­de­pääs­ma­tuks. Sel­li­sel ju­hul on va­ja ava­da mõ­ni uus maard­la kae­van­da­mi­sest mõ­ju­ta­ma­ta alal.“

Et­te­võt­te juht lu­bas ga­ran­tee­ri­da, et pä­rast lii­va­va­ru lõp­pe­mist kar­jäär kor­ras­ta­tak­se. Ta li­sas, maao­ma­ni­ku­na on Ho­me­li­ne sel­lest ka ise hu­vi­ta­tud, et maad saaks pärast kor­ras­ta­mist ka­su­ta­da uuel ots­tar­bel. Kui kae­van­da­mis­lu­ba 2014. aas­ta pi­ken­da­ti, lu­ba­ti kae­van­da­mi­se lõp­pe­mi­sel kor­ras­ta­da ala nii, et see oleks so­biv kin­nis­va­ra aren­da­mi­seks. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ar­vas, et kar­jää­ria­la võib pä­rast kor­ras­ta­mist jää­da ümb­rit­se­vast alast ma­da­lam ja ko­ha­ti liig­niis­ke, see­tõt­tu ei pruu­gi so­bi­da kin­nis­va­ra aren­da­mi­seks, pi­gem võiks sel­le met­sas­ta­da, na­gu oli en­ne kar­jää­ri ava­mist.

Abi­val­la­va­nem Enn Pung üt­les, et kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul kü­sis val­la­va­lit­sus ka kar­jää­ri lä­he­du­ses ela­va­te ela­mu­te­ga kin­nis­tu­te oma­ni­ke ar­va­must ning nen­de soo­vi­de põh­jal kir­ju­ta­ti ot­su­se eel­nõus­se mõ­ned li­sa­tin­gi­mu­sed. Vo­li­ko­gu nõus­tus OÜ­le Ho­me­li­ne kae­van­da­mis­loa and­mi­se­ga 10 aas­taks tin­gi­mus­tel, et mü­ra ja tol­mu le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks tu­leb säi­li­ta­da Ta­ga­sau­na maaük­su­sel kar­jää­ri ala ja Paun­kü­la-Vet­la tee va­he­li­ne kõrg­hal­jas­tus, kae­van­da­mi­ne on lu­ba­tud töö­päe­va­del kel­la 8-18 ning pä­rast maa­va­ru am­men­da­mist tu­leb kar­jää­ri ter­ri­too­rium kor­ras­ta­da ja met­sas­ta­da.

Ain­sa­na ot­su­se vas­tu hää­le­ta­nud Kal­le Saar­mas põh­jen­das, et ko­ha­li­kud ela­ni­kud ja vald ei saa era­kar­jää­rist min­git ka­su, vaid suu­re au­gu maa sis­se ning tol­mu.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las toe­ta­tak­se ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 6 pro­jek­ti
Järgmine artikkelRan­na­kee­le nä­da­la eest­ve­da­jad tä­his­ta­sid kor­raks po­hi­ran­na kul­tuu­ri­ruu­mi pii­rid