Raa­si­ku val­las toe­ta­tak­se ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 6 pro­jek­ti

213
Raasiku vald.

Raa­si­ku vald esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ning juur­de­pää­su­tee­de jaoks toe­tu­se saa­mi­seks 11 pro­jek­ti, ra­ha saa­vad 6. Rii­giee­lar­vest eral­da­ti sel­leks 8456 eu­rot, val­laee­lar­vest 10 000 eu­rot. Vä­he­malt kol­man­di­ku pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest peab ta­su­ma toe­tu­se saa­ja.

Taot­lu­si hin­das ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid kesk­kon­na­spet­sia­list Kat­rin Ve­ne, hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk, ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja, ar­hi­tekt Li­ly Rik­ko­nen ning tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ka­lev Laast.

Kat­rin Ve­ne sel­gi­tas, et kaks esi­ta­tud pro­jek­ti lü­ka­ti ta­ga­si, ku­na ühes taot­le­ti toe­tust ti­hea­sus­tu­ses ja tei­ses osa­li­selt ti­hea­su­tu­sa­lal ole­va ma­ja­pi­da­mi­se jaoks. Kol­me pro­jek­ti jaoks ra­ha ei ja­gu­nud: „Pin­ge­rea koos­ta­mi­sel ee­lis­ta­si­me las­te­ga pe­re­sid ja pen­sio­nä­re. Eel­mi­sel aas­tal jäi Raa­si­ku val­las üks pro­jekt ra­has­ta­ma­ta, loot­si­me, et saa­me sel­le tõt­tu al­les jää­nud rii­gi ra­ha 1380,02 eu­rot ka­su­ta­da ära tä­na­vus­te pro­jek­ti­de toe­ta­mi­seks. Pa­ra­ku sel­gus, et se­da ei saa.“

Hei­ko Vain­sa­lu Kurg­la kü­last saab juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks 4071,60 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 6107,4 eu­rot.

Tõ­nis Tim­mel­man­ni­le eral­da­ti Mal­la­ve­res kin­nis­tu juur­de­pää­su­tee te­ge­mi­seks 3583,07 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 3824,53 eu­rot.

Il­vi Klaa­si toe­ta­tak­se Tõ­hel­gi kül­la puu­kae­vu ehi­ta­mi­sel 2231eu­ro­ga, nõu­tav omao­sa­lus on vä­he­malt 1099 eu­rot.

Ma­rian­ne Põld saab Rät­la kü­las puur­kae­vu ehi­ta­mi­seks 2163,80 eu­rot oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma mi­ni­maal­selt 2354,20 eu­rot.

Rai­vo Väl­ja­ko­le ja Krist­jan Väl­ja­ko­le an­tak­se Pe­ri­la kü­las kin­nis­tu ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 3955,68 eu­rot, nõu­tav omao­sa­lus on 2777,79 eu­rot.

Sig­ne Sah­kai­le Kurg­last eral­da­ti ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 3280,32 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 1615,68 eu­rot.

Val­la­va­lit­sus mak­sab toe­tu­se saa­ja­le toe­tu­se väl­ja küm­ne töö­päe­va jook­sul toe­tus­le­pin­gu sõl­mi­mi­sest ar­va­tes. Toe­tus tu­leb ära ka­su­ta­da 15 kuu jook­sul ala­tes toe­tus­le­pin­gu sõl­mi­mi­sest.

Eelmine artikkelVii­nis­tu kuns­ti­muu­seum avas kü­las­tus­hooa­ja JAAN MA­NITS­KI kol­lekt­sioo­ni uuen­da­tud pü­si­näi­tu­se­ga
Järgmine artikkelVoli­ko­gu an­dis nõu­so­le­ku Vet­la kar­jää­rist lii­va kae­van­da­da veel 10 aas­tat