Või­du­tu­li viiak­se Ani­ja val­las 14 kü­las­se

335

Ani­ja val­la­ju­hid sõi­da­vad pre­si­den­di süü­da­tud või­du­tu­le­ga kü­la­des­se, oma­va­lit­sus­ju­hid too­vad tu­le ka Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da ning Lok­sa­le.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt on Har­ju­maa oma­va­lit­sus­ju­hid või­du­pü­hal, 23. juu­nil toi­mu­nud maa­kait­se­päe­va lõ­pus vii­nud pre­si­den­di süü­da­tud või­du­tu­le oma val­da­des­se-lin­na­des­se, kus sel­lest on süü­da­tud jaa­ni­lõk­ked. Tä­na­vu jääb Har­ju maa­kait­se­päev ära, kuid või­du­pü­hal kor­ral­da­tak­se sel­le ase­mel Rae val­las Jü­ri ki­ri­ku aias või­du­tu­le oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­te­le üleand­mi­se ja vas­tu­võt­mi­se tse­re­moo­nia.

Ani­ja val­las ot­sus­ta­ti või­du­tu­li sa­mal päe­val viia eda­si Keh­ras­se, Aeg­vii­tu ja küm­nes­se kü­las­se, kus on kü­la­va­nem.

„Kui­gi tra­dit­sioo­ni­li­si jaa­ni­tu­le­sid meil sel aas­tal ei toi­mu, saa­vad ela­ni­kud või­du­tu­lest oma ko­duae­da­des süü­da­ta lõk­ke,“ sõ­nas idee au­tor, val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Koos val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Jaa­nus Ka­le­vi­ga ase­ta­vad nad ka pär­jad Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­mär­ki­de juur­de Keh­ras, Pris­kel, La­hin­gu­väl­jal, Voo­sel ja Vet­las. Nii na­gu mu­jal pea­tus­koh­ta­des, ja­ga­tak­se ka nen­de juu­res kõi­gi­le soo­vi­jai­le tõr­vi­kust süm­bool­set või­du­tuld.

Või­du­tu­li jõuab esi­me­se­na kell 13.55 Sa­lu­mäe ja Kihm­la kül­la, se­da ja­ga­tak­se seal­sel kü­lap­lat­sil. Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la rah­vas saab tu­le Ani­ja mõi­sa park­las, Keh­ra ela­ni­kud muu­seu­mi ees ole­va mä­les­tus­mär­gi juu­res, Här­ma­ko­su ela­ni­kud Pris­ke mä­les­tus­mär­gi juu­res, Pik­va ja Ara­va kü­las ela­ni­kud Pik­vas, Roo­kü­las ela­ni­kud kü­lap­lat­sil. Ala­ve­res on tu­le ja­ga­mi­ne rah­va­ma­ja ees, Voo­sel Saia mä­les­tus­sam­ba juu­res ja kü­lap­lat­sil, Vet­las mä­les­tus­sam­ba juu­res. Vii­ma­se­na jõuab tu­li kell 19.35 Aeg­vii­du rah­va­ma­ja juur­de, ka seal ja­ga­tak­se se­da kõi­gi­le soo­vi­jai­le.

Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa üt­les, et need ini­me­sed, kel­le ko­du­kül­la või­du­tu­li ei jõua, aga se­da soo­vi­vad, või­vad sel­le saa­da üks­kõik mil­li­sest neist koh­ta­dest, kus tu­le saa­te­mees­kond pea­tub: „Pla­nee­ri­si­me tu­le­tee­kon­na nii, et val­la kõik suu­re­mad ko­had saak­sid kae­tud. Kes soo­vi­vad või­du­tuld ko­ju kaa­sa viia, peak­sid tu­le­ma oma tõr­vi­ku­ga.“

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­da toob val­la­va­nem Ur­mas Kirs­ti Jü­rist või­du­tu­le Valk­la ki­vi juur­de ning Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juur­de. Tu­li jääb Valk­las­se ja Kuu­sal­lu la­ter­na­tes­se, kust iga soo­vi­ja saab tuld kaa­sa võt­ta. Kü­la­des­se tu­le­vii­mist plaa­nis ei ole.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las ei ole veel ot­sus­ta­tud, kui­das või­du­tuld ja­ga­tak­se.

Lok­sa linn
Loksa linna toovad võidutule linnavolikogu aseesimees ja abilinnapea. Kogunetakse kirikuaeda mälestuskivi juurde.