COVID-po­si­tiiv­sed Ani­ja ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sa lin­nas

757
Teisipäevast on Anija vallamaja uks taas avatud, kuid vallavanem RIIVO NOOR soovitab vallamaja kõigil külastajail kanda kaitsemaski.

Raa­si­ku val­las ja Lok­sa lin­nas tu­vas­ta­ti üks ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nu,
Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jal oli kok­ku­puu­de na­ka­ta­nu­ga.

Eel­mi­se nä­da­la kes­kel tea­tas ter­vi­sea­met, et Har­ju­maa üks nak­kus­kol­le, kus on 5 hai­ges­tu­nut, on Ani­ja val­las. Pe­rearst Mar­je Ott kin­ni­tu­sel on te­gu ühe pe­re liik­me­te­ga, nüüd on nad kõik ju­ba ter­ved. Es­mas­päe­val sai Ani­ja val­la­va­lit­sus tea­da, et nen­de üks töö­ta­ja on puu­tu­nud kok­ku CO­VID-19 po­si­tiiv­se­ga. Val­la­ma­ja uks pan­di luk­ku, ko­da­nik­ke vas­tu ei võe­tud.

Pü­ha­päe­val tea­tas Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp sot­siaal­mee­dias, et Raa­si­ku üks ela­nik on and­nud po­si­tiiv­se ko­roo­na­tes­ti. Es­mas­päe­val jäi Raa­si­ku rah­va­ma­jas ära hu­vi­ala­kes­ku­se Pää­su­lind Raa­si­ku fi­liaa­li lõ­puak­tus, ala­tes pü­ha­päe­vast, 7. juu­nist on su­le­tud Raa­si­ku spor­di­saal.

Ani­ja val­la Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rearst Mar­je Ott üt­les, et Ani­ja kol­let enam po­le – val­la viis esi­mest na­ka­tu­nut, kel­lest tal­le aru­saa­ma­tul põh­ju­sel eel­mi­sel nä­da­lal kir­ju­ta­ti, on and­nud uue ne­ga­tiiv­se ko­roo­na­tes­ti ja käi­vad taas tööl. Te­gu on Keh­ras ela­va pe­re­ga, ku­hu vii­rus tu­li Tal­lin­nas tööta­va pereema kau­du. Pe­re­rin­gis na­ka­tu­sid ta abi­kaa­sa, kaks täis­kas­va­nud last ja neist ühe abi­kaa­sa.

„See oli väi­ke kin­ni­ne kol­le. Esial­gu jäid na­ka­tu­nud ko­ju, ku­na olid ol­nud hai­ge­ga kon­tak­tis. Siis tek­ki­sid neil hai­gu­se sümp­to­mid, kuid olid vä­ga ker­ged, ra­vi nad ei va­ja­nud. Kõik pe­re­liik­med ei hai­ges­tu­nud,“ rää­kis pe­rearst.

Ta li­sas, et in­fo Ani­ja val­la kol­dest te­ki­tas ko­ha­li­ke ela­ni­ke seas suu­re paa­ni­ka, mee­di­ku­telt nõu­ti and­meid, kus ja kes on hai­ges­tu­nud: „See oli üs­na karm. Te­gu on de­li­kaat­se­te isi­kuand­me­te­ga. Vae­valt need kü­si­jad ise ta­hak­sid, et ku­sa­gil nen­de ter­vi­sep­rob­lee­mi­dest rää­gi­taks.“

Kui es­mas­päe­val sel­gus, et Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja on ol­nud kon­tak­tis oma su­gu­la­se­ga, kel tu­vas­ta­ti ko­roo­na­vii­rus, pan­di val­la­ma­ja uks luk­ku, suur osa töö­ta­jaid saa­de­ti ko­ju. Töö­ta­ja, kel oli na­ka­tu­nu­ga kon­takt, läks es­mas­päe­val tes­ti te­ge­ma. Tei­si­päe­va hom­mi­kul sel­gus, et te­ma ko­roo­na­test oli ne­ga­tiiv­ne. Töö­ta­ja on siis­ki kaks nä­da­lat ka­ran­tii­nis, te­ma­ga lä­he­malt kok­ku puu­tu­nud kol­lee­gid on sel­lel nä­da­lal ko­dus. Na­ka­tu­nu­ga kon­tak­tis ol­nud töö­ta­ja val­la­ma­jas eel­mi­sel nä­da­lal ko­da­ni­ke­ga kok­ku ei puu­tu­nud.

„Te­gi­me val­la­ma­ja uk­sed taas lah­ti, aga soo­vi­me oma töö­ta­jaid kaits­ta ja pa­lu­me kõi­gil, kes val­la­maj­ja tu­le­vad, ka­su­ta­da mas­ki. Kait­se­mas­ke saab ka meie töö­ta­ja­telt. Val­la­ma­jas viiak­se igal õh­tul lä­bi pin­da­de de­sin­fit­see­ri­mi­ne,“ üt­les val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Val­la­va­ne­ma­le tea­dao­le­valt on Ani­ja val­da sel nä­da­lal li­san­du­nud üks CO­VID-po­si­tiiv­ne: „Kui rah­vas oli paik­ne, oli vii­rus lo­kaal­ne. Nüüd, kui pal­jud käi­vad taas Tal­lin­nas tööl, pea­me ole­ma veel roh­kem et­te­vaat­li­kud, ku­na pea­lin­nast le­vib vii­rus ini­mes­te­ga väl­ja.“

Raa­si­ku ter­vi­se­kes­kus
Raa­si­kul eel­mi­sel nä­da­lal po­si­tiiv­se ko­roo­na­tes­ti and­nud ini­me­ne on val­las nel­jas na­ka­tu­nu ala­tes pan­dee­mia al­gu­sest, eel­mi­sed juh­tu­mid olid märtsis.

Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pat­sient käis am­bu­la­too­riu­mis teis­te kae­bus­te­ga, soo­vis ka ko­roo­na­tes­ti­le saa­te­kir­ja: „Tal ei ol­nud tüü­pi­li­si CO­VID-19 sümp­to­meid, pi­gem suur hirm. Kui­das ta na­ka­tus, ei tea, või­ma­lik, et pe­re­sünd­mu­selt, kus oli rah­vast ka mu­jalt. Kui­gi test osu­tus po­si­tiiv­seks, on ta ter­vis­lik sei­sund sta­biil­ne, tun­neb end häs­ti, võr­rel­des eel­mi­se nä­da­la­ga ise­gi pa­re­mi­ni. Ka te­ma pe­res ei ole kel­lel­gi ter­vi­se­ga prob­lee­me, aga kont­rol­li­me ja saa­da­me nad tes­ti te­ge­ma.“

Ku­na möö­du­nud nä­da­lal käis ko­roo­na­po­si­tiiv­seks osu­tu­nud pat­sient am­bu­la­too­riu­mis verd and­mas, jäe­ti seal es­mas­päe­val ära vas­tu­võ­tud ja kolm töö­ta­jat käi­sid Tal­lin­nas ko­roo­na­tes­ti te­ge­mas. An­na Prist­roms­ka­ja sõ­nul on see juh­tum põh­jus­ta­nud ale­vi­kus suu­re paa­ni­ka ja sa­ma­su­gu­se st­res­si­o­lu­kor­ra, na­gu oli erio­lu­kor­ra al­gu­ses 16. märt­sil. Ini­me­sed he­lis­ta­vad ter­vi­se­kes­ku­ses­se, soo­vi­vad saa­te­kir­ja ko­roo­na­tes­ti­mi­se­le. Ter­vi­se­kes­ku­se uks on en­di­selt su­le­tud, ars­ti juur­de pää­seb eel­ne­va re­gist­ree­ri­mi­se­ga.

Lok­sa ter­vi­se­kes­kus
Lok­sal olid erio­lu­kor­ra ajal ük­si­kud ko­roo­na­hai­ged. Uus ko­roo­na­juh­tum sel­gus sel­le nä­da­la es­mas­päe­val, te­gu on Tal­lin­nas tööl käi­va ini­me­se­ga.

Pe­rearst Mall Ida­vain kin­ni­tas, et en­di­selt peab ole­ma et­te­vaat­lik ja väl­ti­da tu­leb üle­liig­seid kon­tak­te. Lok­sa ter­vi­se­kes­ku­se uks hoi­tak­se su­le­tu­na, si­se­ne­da või­vad eel­re­gist­ree­ri­tud pat­sien­did kok­ku­le­pi­tud ae­ga­del, an­tak­se mask ja pa­lu­tak­se de­sin­fit­see­ri­da käed. Tes­ti­ma saa­de­tak­se pa­la­vi­ku, kö­ha ja hin­ga­mis­ras­kus­te­ga ini­me­si. Ta soo­vi­tab abi­va­ja­ja­tel pan­na nii ars­ti kui ka pe­reõe vas­tu­võ­tu­le aeg te­le­fo­ni teel.

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus
Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri üt­les, et Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se pat­sien­ti­de seas po­le uu­si ko­roo­na­juh­tu­meid ol­nud: „Tes­ti­me kõi­ki pa­la­vi­ku­hai­geid. Töö­ta­me ka­hes va­he­tu­ses, pä­rast iga pat­sien­ti de­sin­fit­see­ri­me ruu­mid. Ole­me hool­sad ja valv­sad, ar­ves­ta­da tu­leb, et ko­roo­na­hai­gus ei ole ku­sa­gi­le ka­du­nud. Esiuks on su­le­tud, se­da me ei ava, sa­mas ma­jas on ea­ka­te ko­du. Si­se­ne­da saab kül­guk­sest, ees on laud de­so­va­hen­di ja mas­ki­de­ga. Pa­lu­me pat­sien­ti­del tul­la vas­tu­võ­tu­le täp­selt kok­ku­le­pi­tud ajaks, et teis­te­ga kok­ku ei puu­tuks ja jõuak­si­me ruu­me de­sin­fit­see­ri­da.“

Eelmine artikkelVõi­du­tu­li viiak­se Ani­ja val­las 14 kü­las­se
Järgmine artikkelPõlengud Kuusalu vallas ja Loksal